Document 410-2003-р, current version — Adoption on July 17, 2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 17 липня 2003 р. N 410-р
Київ

Про схвалення Концепції створення державної
інтегрованої інформаційної системи забезпечення
управління рухомими об'єктами (зв'язок,
навігація, спостереження)

1. Схвалити Концепцію створення державної інтегрованої
інформаційної системи забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження), що додається.
2. Мінтрансу, Міноборони, НКАУ разом з іншими
заінтересованими органами виконавчої влади розробити та подати до
30 грудня 2004 р. Кабінетові Міністрів України проект Комплексної
програми створення і розвитку державної інтегрованої інформаційної
системи забезпечення управління рухомими об'єктами (зв'язок,
навігація, спостереження).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 410-р
КОНЦЕПЦІЯ
створення державної інтегрованої інформаційної
системи забезпечення управління рухомими об'єктами
(зв'язок, навігація, спостереження)

1. Загальні положення
Реалізація політики інтеграції України у світову транспортну
та інформаційну систему, забезпечення ефективного функціонування
національної транспортної системи і міжнародних транспортних
коридорів на території держави зумовлюють необхідність розвитку та
удосконалення інформаційної системи забезпечення управління
рухомими об'єктами на рівні сучасних вимог у сфері зв'язку,
навігації та спостережень.
Розрізненість у підпорядкуванні та пов'язане з нею дублювання
у використанні існуючих інформаційних систем, недостатня пропускна
спроможність каналів і мереж зв'язку, відсутність відповідного
обладнання на рухомих об'єктах та застаріла інфраструктура
інформаційного забезпечення призводять до подальшого технічного
відставання держави у цій сфері і нераціональних фінансових
затрат. Технічний рівень державних і недержавних інформаційних
систем не відповідає повною мірою сучасним вимогам до них, не дає
змоги отримувати просторово-часову інформацію потрібної якості для
оперативного прийняття обґрунтованих рішень щодо управління
рухомими об'єктами, обміну інформацією між суб'єктами цих систем,
а також володіти оперативною ситуаційною транспортною обстановкою
в межах держави.
Необхідність удосконалення інформаційних систем забезпечення
управління рухомими об'єктами зумовлюється також глобальними
структурними змінами у світовій економіці та політиці, новими
тенденціями та пріоритетами в інформаційній діяльності, зростанням
впливу інформаційних технологій на діяльність усіх галузей
національної економіки, наявністю проявів тероризму, а також
несанкціонованих дій з використанням транспортних засобів та інших
рухомих об'єктів.
Усе це свідчить про нагальну потребу створення державної
інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління
рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження), під якою
розуміється сукупність державних і недержавних систем та засобів
зв'язку, навігації і спостереження, які забезпечують одержання
органами управління рухомими об'єктами і відповідними органами
державної влади та іншими користувачами просторово-часової
достовірної інформації про місцезнаходження рухомих об'єктів та їх
характеристики (далі - державна інформаційна система).
Метою цієї Концепції є розроблення єдиних підходів до
формування та реалізації загальнодержавної політики у сфері
інформаційного забезпечення управління рухомими об'єктами на
основі державної економічної і соціальної політики виходячи з
потреби забезпечення суверенітету України, додержання її
міжнародних зобов'язань.
У Концепції визначаються мета, напрями, функції, принципи та
етапи створення державної інформаційної системи та особливості її
структури.
Положення Концепції буде покладено в основу розроблення
проекту Комплексної програми створення і розвитку державної
інтегрованої інформаційної системи забезпечення управління
рухомими об'єктами (зв'язок, навігація, спостереження) (далі -
Комплексна програма).
У цій Концепції терміни вживаються в такому значенні:
рухомий об'єкт - об'єкт або група об'єктів, що переміщуються
у просторі. Залежно від середовища розрізняють космічні,
повітряні, наземні, надводні та підводні рухомі об'єкти;
управління рухомим об'єктом - процес впливу на рухомий об'єкт
з метою створення умов його переміщення у просторі;
система управління рухомими об'єктами - сукупність
територіально розподілених органів управління, які виконують
функції управління рухомими об'єктами;
інформаційна система забезпечення управління рухомими
об'єктами - сукупність підсистем зв'язку, навігації і
спостереження, за допомогою яких органам управління рухомими
об'єктами надається своєчасний доступ до необхідних інформаційних
ресурсів;
інформаційний ресурс системи управління рухомими об'єктами -
сукупність систематизованих даних і відомостей, призначених для
виконання функцій управління рухомими об'єктами.
2. Мета, принципи створення та функції державної
інформаційної системи
Державна інформаційна система створюється з метою доведення
інформаційного забезпечення управління рухомими об'єктами до рівня
сучасних вимог шляхом інтеграції інформаційних ресурсів її
підсистем.
Для досягнення зазначеної мети необхідно:
удосконалити навігаційне забезпечення в межах України і
прилеглих територій (акваторій) та порядок надання органам
державної влади, іншим користувачам достовірної просторово-часової
інформації про рухомі об'єкти;
забезпечити раціональне використання систем і засобів
державних систем зв'язку, навігації і спостереження шляхом їх
інформаційної інтеграції;
удосконалити нормативно-правову базу у сфері інформаційного
забезпечення управління рухомими об'єктами, забезпечити її
гармонізацію з нормами міжнародного права у зазначеній сфері;
забезпечити впровадження сучасних інформаційних,
телекомунікаційних і супутникових технологій;
забезпечити створення необхідних умов для інтеграції України
до європейського та світового інформаційного простору.
Створення державної інформаційної системи повинне
здійснюватися з урахуванням таких основних принципів:
додержання суверенних прав України на незалежне формування
свого інформаційного простору;
здійснення державного регулювання створення, функціонування
та розвитку державної інформаційної системи;
додержання норм міжнародного права у сфері інформаційного
забезпечення управління рухомими об'єктами;
випереджувальний розвиток нормативно-правової бази, що
регулює відносини суб'єктів у сфері інформаційного забезпечення
управління рухомими об'єктами;
забезпечення економічної ефективності створення та
функціонування державної інформаційної системи;
забезпечення еволюційного розвитку державної інформаційної
системи, збереження та ефективне використання інформаційної
інфраструктури держави;
пріоритетна орієнтація на використання національного
науково-технічного потенціалу;
збалансоване використання коштів державного бюджету та інших
джерел фінансування для створення державної інформаційної системи;
органічне поєднання ринкових механізмів і державного
регулювання створення та експлуатації державної інформаційної
системи;
використання сучасних геоінформаційних систем для
позиціонування рухомих об'єктів;
ефективне використання радіочастотного ресурсу.
Державна інформаційна система повинна забезпечувати виконання
таких функцій:
визначення місцеположення рухомих об'єктів;
розпізнавання та класифікація об'єктів;
забезпечення контролю за пересуванням рухомих об'єктів;
аналіз отриманої інформації, розпізнавання позаштатних
ситуацій;
надання інформації органам управління рухомими об'єктами;
інформаційне забезпечення діяльності щодо захисту
суверенітету України;
інформаційне забезпечення пошуково-рятувальних робіт;
надання інформаційних послуг (у тому числі на комерційній
основі).
3. Структура державної інформаційної системи
Державна інформаційна система формується шляхом
інформаційного об'єднання інтегрованих підсистем зв'язку,
навігації і спостереження, Головного та інших інформаційних
центрів.
Інтегрована підсистема зв'язку - сукупність взаємопов'язаних
засобів зв'язку, які забезпечують своєчасний обмін даними та
доведення необхідної інформації до органів управління рухомими
об'єктами.
Інтегрована підсистема навігації - сукупність
взаємопов'язаних територіально розподілених засобів навігації та
пунктів обробки навігаційної інформації, які забезпечують
отримання просторово-часових даних для виконання завдань
управління рухомими об'єктами з необхідними параметрами точності.
Інтегрована підсистема спостереження - сукупність
взаємопов'язаних територіально розподілених засобів спостереження
і пунктів обробки інформації, які забезпечують контроль
космічного, повітряного, наземного, надводного і підводного
простору шляхом визначення місцезнаходження, розпізнавання та
супроводження рухомих об'єктів з метою надання органам управління
об'єктивної оперативної інформації.
Головний інформаційний центр в установленому порядку здійснює
збирання, обробку, узагальнення та відображення з використанням
картографічних даних інформації, яка надходить від інтегрованих
підсистем зв'язку, навігації і спостереження з метою
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та
інших користувачів достовірною інформацією.
Суб'єктами державної інформаційної системи є центральні
органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації,
які забезпечують її ефективне функціонування.
Користувачами державної інформаційної системи можуть бути
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні
і фізичні особи. Інформація користувачам надається в установленому
порядку.
Відносини між суб'єктами державної інформаційної системи
будуються згідно з розподілом функцій та на основі гарантованого
інформаційного обміну даними. При цьому передбачається здійснення
заходів щодо захисту інформаційних ресурсів від несанкціонованого
доступу.
В особливий період державна інформаційна система забезпечує
задоволення потреб Генерального штабу Збройних Сил. Підготовка та
функціонування державної інформаційної системи в особливий період
здійснюються у тому ж порядку, що і в мирний час.
4. Етапи створення державної інформаційної системи
Створення державної інформаційної системи здійснюється шляхом
розроблення і виконання Комплексної програми, основними складовими
якої є цільові програми і проекти, пов'язані з конкретною
проблемою.
Державна інформаційна система створюється в три етапи.
На першому етапі проводиться вивчення стану інформаційного
забезпечення управління рухомими об'єктами, технічних можливостей
систем та засобів зв'язку, навігації і спостереження, їх
технічний рівень, а також аналіз стану виконання цільових програм
у зазначеній сфері, узагальнюються результати досліджень, на
основі яких визначаються основні положення Комплексної програми та
відповідні заходи щодо її розробки.
На другому етапі розробляється і затверджується Комплексна
програма, якою визначається перелік цільових програм і проектів,
тематика робіт, основні етапи їх виконання, відповідальні
виконавці, очікувані результати, матеріально-технічне забезпечення
виконання.
На третьому етапі забезпечується виконання інших завдань
Комплексної програми.
5. Основні заходи із забезпечення створення державної
інформаційної системи
Нормативно-правове забезпечення є одним з основних важелів
створення державної інформаційної системи. Нормативно-правова база
повинна бути гармонізована з нормами міжнародного права у сфері
інформаційного забезпечення управління рухомими об'єктами і
забезпечувати функціонування державної інформаційної системи за
такими основними напрямами:
визначення переліку користувачів та їх категорій;
порядок взаємодії з іншими інформаційними системами, в тому
числі міждержавними;
регулювання відносин між суб'єктами державної інформаційної
системи.
Для підвищення ефективності виконання поточних і
перспективних завдань, пов'язаних з плануванням та проведенням
науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробувальних,
сертифікаційних та інших робіт, здійснюється науково-технічне
забезпечення створення державної інформаційної системи.
Науково-технічне забезпечення здійснюється на всіх етапах
створення державної інформаційної системи.
З цією метою залучаються провідні наукові установи та
організації, наукові підрозділи навчальних закладів.
Для науково-технічного забезпечення використовується діюче
обладнання, засоби і технології, а також нові технічні елементи
переважно вітчизняного виробництва. Придбання вітчизняного та
іноземного обладнання, засобів і технологій здійснюється на
конкурсних засадах відповідно до законодавства.
Кадрове забезпечення здійснюється шляхом комплектування сфери
інформаційного забезпечення управління рухомими об'єктами
висококваліфікованими спеціалістами, здатними професійно
виконувати роботи із створення державної інформаційної системи та
її подальшого функціонування. Професійна підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу здійснюються у
навчальних закладах і повинні забезпечувати підготовку
спеціалістів усіх кваліфікаційних рівнів.
Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету та інших джерел, зокрема:
інвестицій, кредитів, добровільних внесків юридичних і
фізичних осіб, у тому числі іноземних:
коштів, отриманих від виконання програм міжнародного
співробітництва;
інших джерел, не заборонених законодавством.
Витрати на виконання робіт на першому етапі створення
державної інформаційної системи здійснюються за рахунок її
суб'єктів відповідно до визначених Концепцією завдань.
6. Очікувані результати
Створення державної інформаційної системи дасть можливість:
підвищити:
рівень безпеки руху до встановленого нормами міжнародного
права;
рівень національної безпеки та оборони держави, якість
контролю можливих загроз вторгнення на територію України;
ефективність функціонування транспортних систем за рахунок
впровадження передових інформаційно-комунікаційних технологій;
експортний потенціал держави за рахунок підвищення рівня
наукових досліджень і розробок на основі нових інформаційних
технологій;
ефективність пошуково-рятувальних робіт у межах території
України та прилеглих до неї територій (акваторій);
впровадити систему просторово-часового контролю транспортних
потоків у країні;
забезпечити розвиток вітчизняного наукоємного виробництва;
знизити рівень безробіття за рахунок створення нових робочих
місць;
сприяти формуванню мобілізаційних ресурсів держави шляхом
уніфікації техніки, а також функцій, що виконуються обслуговуючим
персоналом;
розвивати передові інформаційні та телекомунікаційні
технології;
прискорити входження України у європейський та світовий
інформаційний простір;
гармонізувати нормативно-правову базу у сфері інформаційного
забезпечення управління рухомими об'єктами з нормами міжнародного
права;
сприяти розвитку підприємницької діяльності, забезпечити
ефективне функціонування в умовах сучасної ринкової економіки
суб'єктів господарювання, які виготовляють конкурентоспроможну
продукцію, надають інформаційні послуги;
сприяти переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку
транспортної, інформаційної та інших галузей національної
економіки.on top