Document 4094-VI, valid, current version — Adoption on December 9, 2011
( Last event — Entry into force, gone December 31, 2011. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Закону України
"Про судоустрій і статус суддів"
щодо удосконалення положень про статус членів
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.286 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41-45, ст. 529; 2011 р., N 18, ст. 124, N 23, ст. 160, N 29, ст. 272, N 33, ст. 333; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року N 3668-VI ( 3668-17 ) та від 20 жовтня 2011 року N 3932-VI) ( 3932-17 ) такі зміни:
 
     1) у частині другій статті 92:
 
     слова "три роки з дня призначення" замінити словами "шість років з дня набуття повноважень";
 
     друге речення виключити;
 
     2) доповнити статтею 93-1 такого змісту:
 
     "Стаття 93-1. Припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 
     1. Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються у разі:
 
     1) закінчення строку, на який його призначено;
 
     2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
     3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
     4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
     5) припинення його громадянства;
 
     6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
     7) його смерті.
 
     2. Рішення про припинення повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає Вища кваліфікаційна комісія суддів України";
 
     3) друге речення частини п'ятої статті 98 доповнити словами "а у разі припинення повноважень на цій посаді - виходячи з окладу за посадою, з якої вони були відряджені".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4094-VIon top