Document 4056-VI, valid, current version — Adoption on November 17, 2011
( Last event — Entry into force, gone December 10, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про лікарські засоби" щодо забезпечення проведення
фармацевтичної розробки лікарських засобів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.277 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац другий частини третьої статті 17 Закону України "Про
лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1996 р., N 22, ст. 86) після слів "доклінічних досліджень"
доповнити словами "фармацевтичної розробки".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4056-VIon top