Document 4043-XII, previous version — Revision on September 1, 2001, on the basis - 2341-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення доповнень до Кримінального та
Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 28, ст.238 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) після цифр "228-6" доповнити цифрами
"228-7".
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4043-XIIon top