Document 4035-XII, valid, current version — Adoption on February 25, 1994
( Last event — Entry into force, gone April 2, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до
Закону України "Про заставу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.223 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642) такі зміни і
доповнення:
1. Доповнити статтю 4 частиною шостою такого змісту: "Предметом застави не можуть бути об'єкти державної
власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а
також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних
підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації".
2. Доповнити статтю 11 частинами четвертою та п'ятою такого
змісту: "Державне підприємство, за яким майно закріплено на праві
повного господарського відання, самостійно здійснює заставу цього
майна, за винятком цілісного майнового комплексу підприємства,
його структурних підрозділів, будівель і споруд, застава яких
здійснюється з дозволу та на умовах, погоджених з органом,
уповноваженим управляти відповідним державним майном. Відкрите
акціонерне товариство, створене у процесі корпоратизації, всі
акції якого перебувають у державній власності, здійснює заставу
належного йому майна за погодженням із засновником цього
товариства у порядку, передбаченому для державних підприємств. З моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного
підприємства або відкритого акціонерного товариства, створеного в
процесі корпоратизації, застава їх майна здійснюється з дозволу
відповідного органу приватизації".
3. У статті 21 частину першу після слів "не передбачено
договором" доповнити словами "а державних підприємств та
відкритих акціонерних товариств, створених у процесі
корпоратизації, всі акції яких перебувають у державній власності,-
виключно з аукціонів (публічних торгів)".
4. Статтю 25 доповнити частиною другою такого змісту: "Якщо при реалізації цілісного майнового комплексу державного
підприємства (відкритого акціонерного товариства, створеного у
процесі корпоратизації, всі акції якого перебувають у державній
власності), що є предметом застави, виручена грошова сума
перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог
заставодержателя, різниця зараховується до відповідного бюджету".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 лютого 1994 року
N 4035-XIIon top