Document 4018-XII, previous version — Revision on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України у зв'язку із змінами в Законі
Української РСР "Про судоустрій Української РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 26, ст.206 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )

У зв'язку із змінами в Законі Української РСР "Про судоустрій
Української РСР" ( 2022-10 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
I. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05,
1002-05, 1003-05 ):
1. Статті 36 і 357 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Підсудність справ військовим судам
Військовим судам гарнізонів як судам першої інстанції
підсудні справи про злочини осіб, які мають військове звання до
підполковника, капітана другого рангу включно, крім тих справ, які
підсудні військовим судам вищого рівня. Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам
першої інстанції підсудні: 1) справи про злочини осіб, які мають військове звання
полковника, капітана 1 рангу; 2) справи про злочини осіб, які займають посаду від командира
полку, командира корабля 1 рангу і вище, а також осіб, рівних їм
за службовим становищем; 3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу
законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді
смертної кари. Військовій колегії Верховного Суду України підсудні справи
виняткової важливості, а також справи про злочини
військовослужбовців, які мають військове звання генерала
(адмірала), або займають посади від командира з'єднання і вище та
їм рівні. Військовий суд регіону, Військово-Морських Сил,
військова колегія Верховного Суду України вправі прийняти до свого
провадження як суд першої інстанції будь-яку справу, підсудну
військовому суду гарнізону";
"Стаття 357. Суди, що розглядають справи в касаційному
порядку
Касаційні, окремі подання і скарги на вироки, ухвали і
постанови районних (міських), міжрайонних (окружних) судів
розглядають судові колегії в кримінальних справах Верховного Суду
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських
судів; на вироки, ухвали і постанови військових судів гарнізонів -
військовий суд відповідного регіону, Військово-Морських Сил; на
вироки, ухвали і постанови Верховного Суду Республіки Крим,
обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного
суду, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил -
відповідно судова колегія в кримінальних справах та військова
колегія Верховного Суду України".
2. Частину другу статті 24 викласти в такій редакції: "Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські суди, військові суди регіонів і
Військово-Морських Сил здійснюють відповідно нагляд за судовою
діяльністю районних (міських), міжрайонних (окружних) судів даної
області, міст Києва і Севастополя, військових судів гарнізонів".
3. Пункти 1 і 5 статті 32 викласти в такій редакції: "1) "Суд" - Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки
Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські, міжобласний,
районний (міський), міжрайонний (окружний) суди, військовий суд,
суддя, який одноособово розглядає справу"; "5) "Суддя" - голова, заступник голови і суддя відповідно
Верховного Суду України, Верховного Суду Республіки Крим,
обласного, Київського і Севастопольського міських, міжобласного,
районного (міського), міжрайонного (окружного), військового судів,
народний засідатель".
4. З назви і тексту статті 33 слово "народному" виключити; в тексті статті слово "трибуналам" замінити словом "судам".
5. У статті 34: у назві і частині першій слова "обласному, Київському
міському суду" замінити словами "Верховному Суду Республіки Крим,
обласному, Київському і Севастопольському міським судам,
міжобласному суду"; у частині другій слово "народному" виключити, слова
"обласний, Київський міський суд має" замінити словами "Верховний
Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські
суди мають"; доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "Міжобласному суду підсудні кримінальні справи про злочини на
особливо режимних об'єктах, розташованих на території України".
6. Частини третю і четверту статті 38 викласти в такій
редакції: "Питання про передачу справи з одного районного (міського),
міжрайонного (окружного) суду до іншого чи з одного військового
суду гарнізону до іншого в межах Республіки Крим, однієї області,
міст Києва і Севастополя, одного військового регіону чи
Військово-Морських Сил вирішується головою відповідно Верховного
Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського
міських судів, головою військового суду регіону,
Військово-Морських Сил. Питання про передачу справи до суду іншої області або
військового суду, міжобласного суду або військового суду іншого
регіону вирішується Головою Верховного Суду України чи його
заступником".
7. У частині другій статті 40, частині третій статті 41 слова
"військовому трибуналу", "військовий трибунал" замінити відповідно
словами "військовому суду", "військовий суд".
Доповнити статтю 40 частиною третьою такого змісту: "При обвинуваченні групи осіб у вчиненні одного або кількох
злочинів, що не є військовими злочинами, якщо щодо хоча б одного з
обвинувачених справа підсудна загальному суду, справа щодо всіх
обвинувачених розглядається загальним судом".
8. Частину третю статті 57 після третього речення доповнити
новим реченням такого змісту: "Відвід, заявлений голові
військового суду гарнізону, який одноособово розглядає справу,
вирішується постановою голови чи заступника голови військового
суду регіону, Військово-Морських Сил"; слово "народного" з цієї
частини виключити.
9. Перше речення частини третьої статті 232 викласти в такій
редакції: "У виняткових випадках в разі особливої складності або
важливості справи, що підсудна районному (міському), міжрайонному
(окружному), військовому суду гарнізону, прокурор Республіки Крим,
області, міст Києва чи Севастополя, військовий прокурор (на правах
прокурора області) та їх заступники можуть направити її на розгляд
відповідно Верховному Суду Республіки Крим, обласному, Київському
чи Севастопольському міським судам, військовому суду регіону,
Військово-Морських Сил".
10. У статті 348: пункти 1, 2 частини першої викласти в такій редакції: "1) вироки районних (міських), міжрайонних (окружних) судів -
до Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і
Севастопольського міських судів; 2) вироки Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських, міжобласного суду - до
Верховного Суду України"; частину другу викласти в такій редакції: "Касаційні скарги і касаційні подання на вироки військових
судів гарнізонів подаються відповідно до військового суду регіону,
Військово-Морських Сил. Касаційні скарги і касаційні подання на
вироки військового суду регіону, Військово-Морських Сил подаються
до військової колегії Верховного Суду України".
11. У частині першій статті 358-1 слова "обласного,
Київського міського суду" замінити словами "Верховного Суду
Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських
судів, військового суду регіону, Військово-Морських Сил".
12. У статті 384: пункт 2 частини другої після слова "голова" та після слів "у
кримінальних справах" доповнити словами "Верховного Суду
Республіки Крим"; слова "голова Київського міського суду", "Київського міського
суду" замінити словами "Київського і Севастопольського міських
судів"; слово "народних" замінити словами "міжрайонних (окружних)"; слова "прокурор міста Києва" замінити словами "прокурори міст
Києва і Севастополя"; частину третю викласти в такій редакції: "Голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил,
військовий прокурор (на правах прокурора області) вправі принести
протест на вирок, ухвалу і постанову військового суду гарнізону".
13. Частину другу статті 387 після слова "заступники"
доповнити словами "голова Верховного Суду Республіки Крим", слова
"Київського міського суду" замінити словами "Київського і
Севастопольського міських судів, голова військового суду регіону,
Військово-Морських Сил", слова "міста Києва" замінити словами
"міст Києва, Севастополя".
14. У частині першій статті 388: пункт 1 після слів "президія", "заступників, голови",
"касаційні ухвали" доповнити словами "Верховного Суду Республіки
Крим"; слова "Київського міського суду" замінити словами
"Київського, Севастопольського міських судів", слова "міста
Києва" замінити словами "міст Києва, Севастополя", а слово
"народних" виключити; доповнити частину після пункту 1 новим пунктом 2 такого
змісту: "2) військовий суд регіону, Військово-Морських Сил - за
протестами Голови Верховного Суду України, Генерального прокурора
України, їх заступників, голови військового суду регіону,
Військово-Морських Сил, військового прокурора (на правах прокурора
області) на вироки, ухвали і постанови військових судів
гарнізонів". У зв'язку з цим пункти 2 і 3 вважати пунктами 3 і 4; пункт 3 викласти в такій редакції: "3) судова колегія в кримінальних справах і військова колегія
Верховного Суду України - за протестами Голови Верховного Суду
України, Генерального прокурора України, їх заступників -
відповідно на вироки і ухвали районних (міських) судів,
міжрайонних (окружних) судів, Верховного Суду Республіки Крим,
обласних, Київського і Севастопольського міських судів,
міжобласного суду, військових судів гарнізонів, регіонів,
Військово-Морських Сил, а також на постанови президій Верховного
суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського
міських судів і постанови суддів"; частину другу цієї статті після слова "президії" доповнити
словами "Верховного Суду Республіки Крим", слова "Київського
міського суду" замінити словами "Київського, Севастопольського
міських судів", а слова "прокурор області, прокурор міста Києва"
замінити словами "прокурор Республіки Крим, області, міст Києва,
Севастополя".
15. У частині першій статті 390: слова "обласного, Київського міського суду" і "міста Києва"
замінити відповідно словами "Верховного Суду Республіки Крим,
обласного, Київського і Севастопольського міських судів,
військовим судом регіону, Військово-Морських Сил" і "міст Києва і
Севастополя"; після слова "заступники" доповнити словами "військові
прокурори (на правах прокурора області) або їх заступники".
16. У статті 391: частину першу викласти в такій редакції: "Справа в порядку нагляду розглядається президією Верховного
Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського
міських судів, військовим судом регіону, Військово-Морських Сил не
пізніше двадцяти днів, а судовою колегією в кримінальних справах і
військовою колегією Верховного Суду України - не пізніше одного
місяця з дня надходження справи з протестом"; частину третю викласти в такій редакції: "Розгляд справи розпочинається доповіддю судді. У президії
Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і
Севастопольського міських судів та у військовому суді регіону,
Військово-Морських Сил справу і протест доповідає член президії
або суддя, який раніше не брав участі в розгляді даної справи. В
судовій колегії в кримінальних справах і військовій колегії
Верховного Суду України, його Пленумі справу і протест доповідає
Голова, заступник Голови або суддя Верховного Суду України"; в частині п'ятій слова "обласного, Київського міського суду",
"судова колегія Верховного Суду України" замінити відповідно
словами "Верховного суду Республіки Крим, обласного, Київського і
Севастопольського міських судів", "судова колегія в кримінальних
справах і військова колегія Верховного Суду України, військовий
суд регіону, Військово-Морських Сил"; у частині шостій слова "обласного, Київського міського суду"
замінити словами "Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських судів"; перше речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Ухвала судової колегії в кримінальних справах і військової
колегії Верховного Суду України, військового суду регіону,
Військово-Морських Сил підписується всіма суддями, а постанова
президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і
Севастопольського міських судів - головуючим".
17. У статті 399: у частині четвертій слова "міста Києва" і "обласного,
Київського міського суду" замінити відповідно словами "міст Києва
чи Севастополя, військовому прокурору (на правах прокурора
області)" та "Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських судів, військового суду
регіону, Військово-Морських Сил";
у частині п'ятій слова "обласним або Київським міським судом"
і "міста Києва" замінити відповідно словами "Верховним Судом
Республіки Крим, обласним, Київським, Севастопольським міським,
міжобласним судом, військовим судом регіону, Військово-Морських
Сил" та "міст Києва, Севастополя, військовий прокурор (на правах
прокурора області)".
18. У статті 407: з частини першої виключити слово "народного"; у частині другій слова "військового трибуналу" замінити
словами "військового суду гарнізону".
19. Із статей 407-1, 408, 408-1, 408-2, 409-1, 410, 411-1,
414, 414-1 слово "народного" виключити.
20. У статті 409: у частині другій слово "народного" виключити, слова
"військовими трибуналами" і "військового трибуналу" замінити
відповідно словами "військовими судами" і "військового суду
гарнізону"; у частині четвертій слово "народного" виключити; у частині п'ятій слова "військового трибуналу" замінити
словами "військового суду гарнізону".
21. У статті 413: друге речення викласти в такій редакції: "Це питання
вирішується в порядку, передбаченому статтею 411 цього Кодексу:
постановою судді районного (міського) суду, якщо всі вироки
постановлені суддями одноособово; ухвалою районного (міського),
міжрайонного (окружного) суду, якщо хоча б один з вироків
постановлено районним (міським), міжрайонним (окружним) чи
військовим судом гарнізону в колегіальному складі; ухвалою
Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і
Севастопольського міських судів, якщо хоча б один з вироків
постановлено Верховним Судом Республіки Крим, обласним, Київським
і Севастопольським міськими судами, міжобласним судом, військовим
судом регіону, Військово-Морських Сил".

( Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV
( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 24 лютого 1994 року
N 4018-XIIon top