Document 401-V, valid, current version — Adoption on November 30, 2006
( Last event — Entry into force, gone December 16, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державну
підтримку сільського господарства України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.36 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну підтримку
сільського господарства України" ( 1877-15 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) такі зміни:
1. У статті 3:
1) у пункті 3.1 друге речення виключити;
2) у другому реченні пункту 3.2 слова "крім випадків
тимчасового адміністративного регулювання цін, визначених у
статті 8 цього Закону" виключити.
2. У підпункті "б" підпункту 6.3.1 пункту 6.3 статті 6 слова
та цифри "до 1 січня 2009 року -" виключити.
3. Підпункти "г" та "ґ" пункту 8.6 та пункт 8.8 статті 8
виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради
України пропозиції щодо:
а) перегляду ставок ввізного мита на сільськогосподарську
продукцію з метою створення конкурентного середовища на
внутрішньому ринку, дотримуючись при цьому умов угод вступу
України до СОТ;
б) удосконалення механізму державної підтримки сільського
господарства України з метою гармонізації його з умовами та
механізмами підтримки аграрного сектору економіки, що діють у
країнах ЄС - членах СОТ.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 401-Von top