Document 4-2006-п, first version — Adoption on January 11, 2006
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 січня 2006 р. N 4
Київ
Про внесення змін до Правил користування
електричною енергією для населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Правил користування електричною енергією для
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 липня 1999 р. N 1357 ( 1357-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 30, ст. 1543; 2000 р., N 44, ст. 1892; 2001 р., N 40,
ст. 1806), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. N 4
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил користування електричною
енергією для населення ( 1357-99-п )

1. В абзаці третьому пункту 3 слова "на постачання
електричної енергії" замінити словами "про користування
електричною енергією".
2. Пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:
"Прилад обліку повинен мати пломбу з відбитком повірочного
клейма територіального органу Держспоживстандарту та пломбу з
відбитком клейма або логотипу енергопостачальника.
У разі встановлення приладу обліку в квартирі (будинку) або
іншому об'єкті споживача енергопостачальник складає акт про
збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у
споживача".
3. Пункт 12 викласти у такій редакції:
"12. Споживання електричної енергії за різними видами тарифів
має забезпечуватися окремим обліком.
У разі вибору споживачем іншого або кількох видів тарифу на
електричну енергію енергопостачальник видає споживачеві технічні
умови на встановлення відповідних приладів обліку. При цьому
споживач сплачує вартість нового приладу обліку з урахуванням
балансової вартості та амортизаційного зносу приладу обліку, який
встановлюється".
4. Пункт 14 після слова "негайно" доповнити словом
"письмово".
5. Абзац перший пункту 15 викласти у такій редакції:
"15. Пошкоджені прилади обліку, а також прилади обліку із
зірваними або пошкодженими пломбами підлягають експертизі, що
проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та
територіальних органів Держенергонагляду і Держспоживстандарту".
6. У першому реченні пункту 23, абзаці п'ятому пункту 38,
абзаці сьомому пункту 42 Правил та абзаці сьомому пункту 11 і
абзаці четвертому пункту 32 додатка 1 до Правил слова
"розподільчий рахунок" в усіх відмінках замінити словами "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідному
відмінку.
7. Абзац четвертий пункту 35 доповнити словами "або порушення
умов договору про реструктуризацію заборгованості".
8. Пункт 38 після абзацу десятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі
засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання або
порушення параметрів якості електричної енергії, а також вживати
заходів до відновлення електропостачання та приведення показників
якості у відповідність з вимогами нормативних документів".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим.
9. У пункті 44 Правил та абзаці третьому пункту 19 додатка 1
до Правил слово "п'ятикратної" замінити словом "двократної".on top