Document 398/96-ВР, valid, current version — Adoption on October 2, 1996
( Last event — Entry into force, gone October 23, 1996. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни і доповнення до статті 222
Кодексу України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 46, ст.251 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до абзацу третього пункту 1 частини другої статті
222 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122) такі зміну і доповнення:
а) доповнити абзац словами "а за правопорушення, передбачені
статтею 177 і частинами першою та другою статті 178 цього
Кодексу, - також дільничні інспектори (старші дільничні
інспектори) міліції";
б) слова "а також" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 жовтня 1996 року
N 398/96-ВРon top