Document 379/99, current version — Revision on February 22, 2018, on the basis - 37/2018

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Позначку "Опублікуванню
не підлягає"
знято Указом Президента
N 963/2009 ( 963/2009 )
від 24.11.2009 }
Про Положення
про Антитерористичний центр
та його координаційні групи
при регіональних органах Служби
безпеки України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1402/99 ( 1402/99 ) від 27.10.99
N 739/2000 ( 739/2000 ) від 31.05.2000
N 894/2000 ( 894/2000 ) від 14.07.2000
N 309/2002 ( 309/2002 ) від 01.04.2002
N 311/2002 ( 311/2002 ) від 01.04.2002
N 158/2003 ( 158/2003 ) від 21.02.2003
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004
N 1368/2004 ( 1368/2004 ) від 04.11.2004
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007
N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009
N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013
N 347/2014 ( 347/2014 ) від 28.03.2014
N 481/2014 ( 481/2014 ) від 20.05.2014
N 934/2014 ( 934/2014 ) від 16.12.2014
N 355/2015 ( 355/2015 ) від 23.06.2015
N 37/2018 ( 37/2018 ) від 20.02.2018 }

1. Затвердити Положення про Антитерористичний центр та його
координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки
України (додається).
2. Установити, що штатним співробітникам Антитерористичного
центру при Службі безпеки України з урахуванням характеру роботи,
пов'язаної з координацією заходів щодо запобігання терористичним
проявам та їх припинення, стаж для призначення пенсій обчислюється
з розрахунку півтора дня за день служби. { Чинність статті 2 поширено на військовослужбовців Служби безпеки
України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України,
Національної гвардії України, Управління державної охорони
України, Державної прикордонної служби України, поліцейських, осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, служби
цивільного захисту та кримінально-виконавчої системи, які
залучаються Антитерористичним центром та його координаційними
групами при регіональних органах Служби безпеки України до
проведення заходів щодо запобігання терористичним проявам та їх
припинення, згідно з Указом Президента N 1402/99 ( 1402/99 ) від
27.10.99 з урахуванням змін, внесених Указами Президента
N 739/2000 ( 739/2000 ) від 31.05.2000, N 934/2014 ( 934/2014 )
від 16.12.2014, N 37/2018 ( 37/2018 ) від 20.02.2018 }
{ Чинність статті 2 поширено на військовослужбовців Збройних Сил
України, які залучаються Антитерористичним центром та його
координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки
України до проведення заходів щодо запобігання терористичним
проявам та їх припинення, згідно з Указом Президента N 309/2002
( 309/2002 ) від 01.04.2002 }
{ Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1234/2007 ( 1234/2007 ) від 18.12.2007 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 квітня 1999 року
N 379/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 квітня 1999 року N 379/99
ПОЛОЖЕННЯ
про Антитерористичний центр
та його координаційні групи
при регіональних органах Служби
безпеки України

1. Антитерористичний центр (далі - Центр) є постійно діючим
органом при Службі безпеки України, який здійснює координацію
діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом у запобіганні
терористичним актам щодо державних діячів, критичних об'єктів
життєзабезпечення населення, об'єктів підвищеної небезпеки, актам,
що загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей, та їх
припиненні. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів України та цим
Положенням.
3. Основними завданнями Центру є:
збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз та
оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в
Україні та за її межами; { Абзац другий пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
розроблення концептуальних засад та програм боротьби з
тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності
заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють
вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з
терористичною метою, формування планів запобігання терористичним
проявам та їх припинення; { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
організація і проведення антитерористичних операцій та
координація діяльності суб'єктів боротьби з тероризмом; { Абзац
четвертий пункту 3 в редакції Указу Президента N 426/2004
( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Указу
Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009 }
організація і проведення командно-штабних і
тактико-спеціальних навчань та тренувань; { Абзац шостий пункту 3
в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
взаємодія зі спеціальними службами, правоохоронними органами
іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з
тероризмом; { Абзац сьомий пункту 3 в редакції Указу Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
участь у підготовці проектів міжнародних договорів України,
підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо
вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом,
фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з
тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо
запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності.
{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) розробляє програми і робочі плани з питань запобігання
вчиненню терористичних актів, координує їх виконання;
2) узгоджує плани заходів органів, представники яких входять
до складу міжвідомчої координаційної комісії, щодо запобігання
терористичним актам та їх припинення, аналізує їх виконання,
складає довгостроковий та оперативний прогнози у цій сфері;
3) координує і організовує підготовку і проведення заходів
щодо припинення терористичних проявів, а також дії підрозділів і
сил, які залучаються до здійснення цих заходів; { Підпункт 3
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
4) надає методичну допомогу та рекомендації суб'єктам
боротьби з тероризмом щодо виявлення і усунення причин та умов,
які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів,
здійснюваних з терористичною метою; { Підпункт 4 пункту 4 в
редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
5) розробляє пропозиції з удосконалення законодавчих та інших
нормативно-правових актів у сфері боротьби з тероризмом;
{ Підпункт 5 пункту 4 в редакції Указу Президента N 426/2004
( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
6) надає керівні та методичні вказівки координаційним групам
при регіональних органах Служби безпеки України;
7) подає керівникові Центру пропозиції щодо рішення про
проведення заходів із запобігання терористичним актам та їх
припинення, а в разі необхідності - про продовження таких заходів;
8) встановлює з дозволу Голови Служби безпеки України зв'язки
та здійснює взаємодію зі спеціальними службами, правоохоронними
органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань
боротьби з тероризмом, бере участь у підготовці проектів
міжнародних договорів України у сфері боротьби з тероризмом;
{ Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
9) здійснює у встановленому порядку контакти з засобами
масової інформації і громадськістю, бере участь у
попереджувально-профілактичних заходах антитерористичної
спрямованості.
5. Центр має право:
1) одержувати безоплатно в установленому порядку від
суб'єктів боротьби з тероризмом, органів державної влади України
інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до проведення заходів боротьби з тероризмом, у
тому числі для здійснення аналізу поточних ризиків і загроз у
сфері боротьби з тероризмом, фахівців (експертів) суб'єктів
боротьби з тероризмом, центральних і місцевих органів виконавчої
влади, організацій та установ (за згодою їх керівників); { Підпункт 2 пункту 5 в редакції Указу Президента N 236/2013
( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
3) створювати та використовувати об'єднану автоматизовану
інформаційну систему у сфері боротьби з тероризмом; { Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо
розроблення та виготовлення засобів зв'язку, які
використовуватимуться під час здійснення антитерористичних
заходів;
5) направляти співробітників Центру у службові відрядження,
на навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації, проводити стажування відповідних посадових осіб
регіональних органів Служби безпеки України, які забезпечують
проведення антитерористичних заходів. { Пункт 5 в редакції Указу Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від
10.03.2009 }
6. Рішення щодо проведення антитерористичної операції,
залежно від ступеня суспільної небезпеки, створюваної
терористичним актом, може прийматися:
керівником Центру за письмовим дозволом Голови Служби безпеки
України;
керівником координаційної групи при відповідному
регіональному органі Служби безпеки України за письмовим дозволом
керівника Центру, погодженим із Головою Служби безпеки України.
У всіх випадках про рішення щодо проведення антитерористичної
операції негайно інформується Президент України. { Пункт 6 в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
7. Центр складається з Міжвідомчої координаційної комісії та
штабу, а також координаційних груп та їх штабів, які створюються
при регіональних органах Служби безпеки України. { Пункт 7 в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
8. Центр очолює керівник, який призначається із числа
заступників Голови Служби безпеки України та увільняється від
виконання обов'язків Президентом України. { Абзац перший пункту 8
в редакції Указів Президента N 934/2014 ( 934/2014 ) від
16.12.2014, N 355/2015 ( 355/2015 ) від 23.06.2015 }
Керівник Центру має першого заступника та трьох заступників,
один з яких є начальником штабу Центру, призначається на посаду за
поданням керівника Центру і звільняється з посади Головою Служби
безпеки України. Інші заступники керівника Центру, у тому числі
перший заступник керівника Центру, призначаються за поданням
керівника Центру і увільняються від виконання обов'язків Головою
Служби безпеки України. { Абзаци другий і третій пункту 8 замінено
одним абзацом згідно з Указом Президента N 481/2014 ( 481/2014 )
від 20.05.2014 } { Пункт 8 в редакції Указів Президента N 311/2002 ( 311/2002 ) від
01.04.2002, N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009 }
9. Міжвідомча координаційна комісія Центру формується у
складі керівника Центру та його заступників; заступників Міністра
внутрішніх справ України та Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій; заступника начальника Генерального штабу
Збройних Сил України; заступників керівників Адміністрації
Державної прикордонної служби України, Управління державної
охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,
Державної пенітенціарної служби України; командувача Національної
гвардії України; начальника Головного управління Служби безпеки
України у м. Києві та Київській області, заступника голови
Київської міської державної адміністрації, заступників керівників
інших центральних органів виконавчої влади, а також інших
визначених Президентом України посадових осіб. { Пункт 9 в редакції Указів Президента N 311/2002 ( 311/2002 ) від
01.04.2002, N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004; із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 1368/2004 ( 1368/2004 ) від
04.11.2004, N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009; в редакції
Указу Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013; із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 347/2014
( 347/2014 ) від 28.03.2014, N 481/2014 ( 481/2014 ) від
20.05.2014; в редакції Указу Президента N 934/2014 ( 934/2014 )
від 16.12.2014 }
10. Міжвідомча координаційна комісія:
1) узгоджує концептуальні засади та проекти програм боротьби
з тероризмом, рекомендації, спрямовані на вдосконалення
загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підвищення
ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які
сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів,
здійснюваних з терористичною метою; { Підпункт 1 пункту 10 в
редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
2) забезпечує координацію діяльності суб'єктів боротьби з
тероризмом, узгоджує між міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади спільні плани запобігання терористичним
проявам таїх припинення; { Підпункт 2 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
3) узгоджує плани координаційних груп Центру при регіональних
органах Служби безпеки України щодо запобігання терористичним
проявам та їх припинення, опрацьовує рекомендації про поєднання
цих планів з планами Центру;

{ Підпункт 4 пункту 10 виключено на підставі Указу Президента
N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }

{ Підпункт 4-1 пункту 10 виключено на підставі Указу
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }

5) розглядає пропозиції штабу Центру про створення
міжвідомчих тимчасових робочих, експертних груп тощо.
11. Основною формою діяльності міжвідомчої координаційної
комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на квартал. У разі вчинення терористичного акту або
загрози його вчинення проводяться позачергові або надзвичайні
засідання. { Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Указами Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004,
N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
Рішення міжвідомчої координаційної комісії оформляються
протоколами.
Засідання міжвідомчої координаційної комісії є правомочним
за наявності більше половини її складу.
Рішення міжвідомчої координаційної комісії приймаються
більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
Рішення міжвідомчої координаційної комісії є обов'язковими
для всіх членів комісії і штабу, Центру, координаційних груп при
регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів. { Абзац
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
12. Штаб є виконавчим робочим органом Центру, формується за
рахунок штатної чисельності Служби безпеки України і
підпорядковується керівникові Центру.
У складі штабу для аналізу поточних ризиків і загроз у сфері
боротьби з тероризмом функціонує інформаційно-аналітична група, до
роботи в якій на громадських засадах можуть залучатися в
установленому порядку представники суб'єктів боротьби з
тероризмом. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 } { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 158/2003 ( 158/2003 ) від 21.02.2003, N 148/2009 ( 148/2009 )
від 10.03.2009 }
13. Штаб організовує поточну роботу з виконання Центром
покладених на нього завдань.

{ Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Указу
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
{ Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 158/2003 ( 158/2003 ) від 21.02.2003; в редакції Указу
Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009 }
14. Штаб відповідно до покладених завдань:
1) розробляє концептуальні засади та програми боротьби з
тероризмом, рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності
заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють
вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з
терористичною метою;
2) збирає в установленому порядку, узагальнює, аналізує та
оцінює інформацію про стан і тенденції поширення тероризму в
Україні та за її межами;
3) забезпечує організацію та проведення координаційними
групами при регіональних органах Служби безпеки України
командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань; { Підпункт 3 пункту 14 в редакції Указу Президента N 236/2013
( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
4) надає допомогу суб'єктам, які безпосередньо здійснюють
боротьбу з тероризмом, і координаційним групам при регіональних
органах Служби безпеки України та їх оперативним штабам в
організаційному забезпеченні заходів боротьби з тероризмом; { Підпункт 4 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
5) готує і подає в установленому порядку пропозиції
керівникові Центру щодо вдосконалення законодавства України у
сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами,
які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій,
здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення
терористичної діяльності;
6) готує матеріали на засідання Міжвідомчої координаційної
комісії, у межах компетенції бере участь у міжвідомчих нарадах, а
також у роботі дорадчих, консультативних органів, груп, комісій
тощо;
7) готує і подає на основі аналізу та оцінки інформації
керівникові Центру пропозиції щодо визначення рівня терористичної
загрози, приведення всіх або окремих суб'єктів боротьби з
тероризмом і Центру у відповідні ступені готовності, а також щодо
сил і засобів, що можуть бути залучені до антитерористичних
заходів;
8) бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів
України у сфері боротьби з тероризмом;
9) бере участь в організації взаємодії суб'єктів боротьби з
тероризмом з відповідними центральними органами виконавчої влади,
а також із спеціальними службами, правоохоронними органами
іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з
тероризмом;
10) забезпечує функціонування об'єднаної автоматизованої
інформаційної системи у сфері боротьби з тероризмом. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004; в редакції Указу
Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009 }
15. Штаб має право:
1) вивчати організацію та стан роботи координаційних груп при
регіональних органах Служби безпеки України та їх штабів, вносити
керівникові Центру пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності;
2) вивчати питання щодо можливостей та стану готовності сил і
засобів суб'єктів боротьби з тероризмом, вносити пропозиції щодо
їх залучення до проведення конкретних антитерористичних операцій,
навчань і тренувань, а також подолання надзвичайних ситуацій у
результаті терористичних актів;
3) мати та використовувати під час здійснення
заходів боротьби з тероризмом засоби зв'язку. { Підпункт 3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 236/2013 ( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
{ Пункт 15 в редакції Указу Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від
10.03.2009 }
16. Посади штабу заміщуються військовослужбовцями (особами
начальницького складу) та працівниками Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України, Державної прикордонної
служби України та інших військових формувань і правоохоронних
органів, які мають значний досвід роботи, морально-ділові якості і
стан здоров'я, що передбачають високу працездатність, аналітичний
спосіб мислення, і здатні ефективно діяти в екстремальній
ситуації. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004, N 1368/2004 ( 1368/2004 )
від 04.11.2004, N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009, N 236/2013
( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
17. Склад координаційних груп при регіональних органах Служби
безпеки України формується та затверджується, організаційне
забезпечення їх діяльності здійснюється відповідно до статті 7
Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ). { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 894/2000 ( 894/2000 ) від 14.07.2000; в редакції Указів
Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004, N 236/2013
( 236/2013 ) від 25.04.2013 }
18. Координаційні групи:
1) збирають у встановленому порядку, узагальнюють, аналізують
та оцінюють інформацію про стан і тенденції поширення тероризму в
регіоні; { Підпункт 1 пункту 18 в редакції Указу Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
2) розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення
загальнодержавної системи боротьби з тероризмом, підвищення
ефективності заходів щодо виявлення і усунення причин та умов, які
сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів,
здійснюваних з терористичною метою, превентивні антитерористичні
плани стосовно ймовірних об'єктів і напрямів терористичних
намагань у регіоні; { Підпункт 2 пункту 18 в редакції Указу
Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
3) здійснюють завчасні розрахунки сил та засобів, які можуть
використовуватись у протидії терористичним проявам;
4) організовують і проводять антитерористичні операції та
координують діяльність суб'єктів боротьби з тероризмом; { Підпункт
4 пункту 18 в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 )
від 13.04.2004 }
5) організовують і проводять командно-штабні і
тактико-спеціальні навчання та тренування у регіоні; { Підпункт 5
пункту 18 в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }
6) вносять пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення
діяльності Центру.
19. Дії керівника Центру та начальника штабу, керівників
координаційних груп під час підготовки і координації проведення
заходів із запобігання терористичним проявам визначаються
інструкціями, які затверджуються Головою Служби безпеки України за
погодженням з органами, представники яких входять до складу
міжвідомчої координаційної комісії.
20. Навчально-тренувальний процес органів управління та
підрозділів, які братимуть участь у заходах із запобігання
терористичним проявам та їх припинення, організовується за єдиною
методикою, затвердженою міжвідомчою координаційною комісією. { Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 426/2004 ( 426/2004 ) від 13.04.2004 }
21. Центр утримується за рахунок коштів, визначених окремим
рядком у Державному бюджеті України.
Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи
зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного
Герба України. { Абзац другий пункту 21 в редакції Указу
Президента N 148/2009 ( 148/2009 ) від 10.03.2009 } { Пункт 21 в редакції Указу Президента N 426/2004 ( 426/2004 ) від
13.04.2004 }

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙon top