Document 378-2019-п, valid, current version — Adoption on May 8, 2019
( Last event — Entry into force, gone May 11, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 травня 2019 р. № 378
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України”

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України”, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2019 р. № 378

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2751630 “Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України” (далі - бюджетні кошти), для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі - Програма), що фінансуються відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Надзвичайна кредитна програма для відновлення України”), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII (далі - Фінансова угода).

Джерелом формування бюджетних коштів за спеціальним фондом є кошти позики Європейського інвестиційного банку, залучені Україною відповідно до Фінансової угоди.

Джерелом формування бюджетних коштів за загальним фондом є кошти державного бюджету.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства, установи, організації виключно державної форми власності, які є кінцевими бенефіціарами Програми (далі - кінцеві бенефіціари).

3. Кошти спеціального фонду державного бюджету спрямовуються на реалізацію проектів в рамках Програми у визначених Фінансовою угодою секторах, зокрема секторах “розселення/житло” та “громадські будівлі”. Переліки зазначених проектів затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів.

Кошти загального фонду державного бюджету спрямовуються виключно на сплату податку на додану вартість, що додається до вартості товарів, робіт та послуг, закупівля яких здійснюється в рамках проектів, що фінансуються у рамках Програми.

Бюджетні кошти спеціального фонду не використовуються для сплати податків, зборів та митних платежів.

Кінцеві бенефіціари забезпечують співфінансування проектів за власний рахунок у тій частині, що не покривається бюджетними коштами загального та спеціального фондів.

4. Використання бюджетних коштів спеціального фонду здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.

5. Бюджетні кошти надаються за таких умов:

1) об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, залишаються у державній власності та використовуються за цільовим призначенням не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

2) видатки за рахунок бюджетних коштів загального фонду здійснюються лише у разі попереднього спрямування бюджетних коштів спеціального фонду за цільовим призначенням для здійснення частини оплати за відповідним рахунком;

3) замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

4) видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються за умови наявності затверджених проектів будівництва відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

6. Кредитні кошти в рамках Програми перераховуються Європейським інвестиційним банком за заявками на їх вибірку, оформленими відповідно до положень Фінансової угоди та договорів, укладених у рамках Програми, на рахунок Мінфіну в АТ “Укрексімбанк”, відкритий для виконання Програми (далі - рахунок для одержання коштів).

Для кожної з угод про передачу коштів позики Мінфін відкриває в АТ “Укрексімбанк” рахунки для реалізації проектів (далі - проектні рахунки), на які перераховуються кошти для відповідних проектів з рахунка для одержання коштів.

Кредитні кошти, перераховані з проектного рахунка, вважаються коштами, що надані з державного бюджету головним розпорядником бюджетних коштів через кінцевого бенефіціара виконавцям робіт чи послуг у день перерахування коштів у національній валюті або у сумі гривневого еквіваленту перерахованих валютних коштів, розрахованого за офіційним курсом Національного банку на день їх перерахування.

7. Розрахунок кінцевих бенефіціарів з постачальниками товарів (виконавцями робіт або послуг) здійснюється шляхом перерахування коштів з проектного рахунка кінцевого бенефіціара відповідно до договорів, що укладаються у рамках проектів, з подальшим відображенням таких операцій у бухгалтерському обліку, фінансовій і бюджетній звітності.

Заявки на перерахування коштів підписуються:

з рахунка для одержання коштів - уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника бюджетних коштів;

з проектного рахунка - уповноваженими особами Мінфіну, головного розпорядника бюджетних коштів та відповідного кінцевого бенефіціара.

8. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на погашення штрафних санкцій та/або пені, що нараховується за порушення умов договорів, та на витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками.

9. Витрати, пов’язані з перерахуванням та конвертацією коштів за рахунком для одержання коштів та проектними рахунками, несуть кінцеві бенефіціари.

10. Головний розпорядник бюджетних коштів з метою відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів у частині здійснення надходжень і видатків державного бюджету подає Казначейству зведене розпорядження за формою згідно з додатком.

Казначейство забезпечує відображення в обліку та звітності про виконання бюджетів операцій у частині надходжень і видатків державного бюджету за відповідними кодами бюджетної класифікації у національній валюті або у відповідному гривневому еквіваленті євро.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до вимог Фінансової угоди, керівних настанов Європейського інвестиційного банку з питань закупівель та Закону України “Про публічні закупівлі”.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться в установленому законодавством порядку.

12. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Кінцеві бенефіціари подають щомісяця до 20 числа Мінрегіону звіти про використання бюджетних коштів у розрізі проектів.

15. Мінрегіон подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном.

16. У разі недотримання кінцевим бенефіціаром умов Фінансової угоди, угоди про передачу коштів позики і цього Порядку відповідний кінцевий бенефіціар повертає суму коштів, спрямовану на фінансування проекту, до державного бюджету відповідно до законодавства та укладених договорів.Додаток
до Порядку

ЗВЕДЕНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯon top