Document 3720-XII, previous version — Revision on February 11, 2001, on the basis - 2171-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про порядок
комплектування, матеріально-технічного,
військового, фінансового та соціально-побутового
забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 4, ст.20 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 285/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.224
Законом
N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового, фінансового та
соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України (додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3720-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 16 грудня 1993 року
N 3720-XII

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок комплектування,
матеріально-технічного, військового, фінансового
та соціально-побутового забезпечення спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою
злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України, управління, відділи і відділення по боротьбі з
організованою злочинністю в Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі, інших містах, а також відповідні відділи і
відділення на транспорті. 1.2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою
злочинністю у містах (крім Києва та Севастополя), відповідні
підрозділи на транспорті створюються в міру потреби і
підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою
злочинністю Республіки Крим, областей та Головному управлінню по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України. 1.3. Для забезпечення роботи з особовим складом спеціальних
підрозділів у Головному управлінні по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управліннях,
відділах по боротьбі з організованою злочинністю в Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі, на транспорті
створюються служби з питань кадрів. Вони ведуть особові справи
працівників зазначених підрозділів та забезпечують їх зберігання,
готують проекти наказів з кадрових питань, вносять пропозиції
керівництву спеціальних підрозділів щодо комплектування, навчання,
перепідготовки особового складу. Доступ до вищезазначених особових справ особам, які не
займаються комплектуванням цих підрозділів, може бути дозволено
лише Міністром внутрішніх справ, начальником Головного
управління, начальниками управлінь, відділів Республіки Крим,
областей, міст Києва, Севастополя, відповідних відділів на
транспорті.
Розділ 2. КОМПЛЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
2.1. Відділи та відділення по боротьбі з організованою
злочинністю в містах, на транспортних магістралях створюються і
ліквідуються рішенням Кабінету Міністрів України за поданням
Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комісією Верховної
Ради України з питань боротьби з корупцією і організованою
злочинністю. 2.2. На службу до спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю приймаються громадяни України, які
відповідають вимогам Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ та інших нормативних актів Міністерства
внутрішніх справ України. Посади начальницького складу підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю комплектуються найбільш підготовленими
фахівцями служб боротьби з економічною злочинністю, карного
розшуку, слідства та інших підрозділів Міністерства внутрішніх
справ України, управлінь внутрішніх справ Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, відповідних підрозділів на
транспорті, а також фахівцями та науковцями у галузі
кредитно-фінансової справи і підприємницької діяльності. 2.3. Начальник Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
призначається на посаду рішенням Кабінету Міністрів України, за
поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з
Комісією Верховної Ради України з питань боротьби з корупцією і
організованою злочинністю, і є першим заступником Міністра
внутрішніх справ України. 2.4. Начальник управління по боротьбі з організованою
злочинністю в Республіці Крим, начальники обласних управлінь,
управлінь міст Києва та Севастополя, начальники відділів по
боротьбі з організованою злочинністю на транспорті призначаються
на посаду і звільняються з неї Міністром внутрішніх справ України
за поданням начальника Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю, погодженим з Комісією Верховної Ради
України з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю,
а начальник Управління по боротьбі з організованою злочинністю в
Республіці Крим - також за погодженням з Головою Верховної Ради
Республіки Крим. 2.5. Начальники міських відділів і відділень по боротьбі з
організованою злочинністю, відділень по боротьбі з організованою
злочинністю на транспорті призначаються на посаду і звільняються з
неї начальником Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю за поданням начальника управління по боротьбі з
організованою злочинністю Республіки Крим, області, начальника
відповідного відділу на транспорті. 2.6. В управліннях, відділах по боротьбі з організованою
злочинністю створюються інформаційно-аналітичні та
оперативно-розшукові відділи, а також підрозділи швидкого
реагування, внутрішньої безпеки, оперативно-технічні, тилові,
кадрові, фінансові та інші служби. 2.7. До структури спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю входять слідчі управління і відділи,
начальники яких призначаються на посаду і звільняються з неї
Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника
Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. 2.8. Для забезпечення взаємодії з відповідними міністерствами
і відомствами в питаннях боротьби з організованою злочинністю за
рахунок штатної чисельності Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
або в межах встановленої чисельності апарату міністерств і
відомств за поданням керівників Головного управління можуть
вводитись посади помічників керівників міністерств і
відомств з цих питань. Призначення на посаду і звільнення з неї
здійснюються керівниками міністерств і відомств за погодженням з
Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України. 2.9. У штатах підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю передбачаються посади, які комплектуються молодшим
начальницьким складом. У виняткових випадках дозволяється найняття
на контрактній основі позаштатних працівників. 2.10. У Головному управлінні по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управліннях
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, відділах на
транспорті у межах виділених коштів можуть створюватися будівельні
підрозділи, а також підрозділи технічного обслуговування
автотранспорту з відповідною матеріально-технічною базою.
Розділ 3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ І ВІЙСЬКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
3.1. Матеріально-технічне і військове забезпечення
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю
здійснюється централізовано за заявками Міністерства внутрішніх
справ України. 3.2. Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів, що
ведуть боротьбу з організованою злочинністю, оснащення їх
сучасними засобами зв'язку та спеціальною технікою здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету, а також коштів Фонду сприяння
боротьбі із злочинністю. 3.3. Забезпечення підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю озброєнням, боєприпасами, спеціальними засобами,
автотранспортом, запасними частинами, паливно-мастильними
матеріалами, криміналістичною і спеціальною технікою, речовим та
іншими видами майна здійснюється Головним управлінням тилу і
матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ
України на підставі заявки Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю, складеної з урахуванням норм і
табельної потреби. Організація тилового забезпечення підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю покладається на одного із заступників
начальника Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управлінь по
боротьбі з організованою злочинністю в Республіці Крим, областях. 3.4. Спеціальними технічними засобами, призначеними для
виконання оперативних заходів, Головне управління по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
забезпечує безпосередньо підпорядковані йому підрозділи
самостійно. 3.5. У разі відсутності заявленої апаратури, устаткування,
інструментів, матеріалів та іншого майна на складах Головного
управління тилу і матеріально-технічного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України спеціальним підрозділам дозволяється
придбавати їх на підприємствах, в установах та організаціях, що
здійснюють їх реалізацію, за готівку та за безготівковим рахунком
у межах виділених асигнувань. 3.6. Розпорядником лімітів матеріально-технічних засобів, що
виділяються для задоволення потреб спеціальних підрозділів, є
Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю
Міністерства внутрішніх справ України.
РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ПО БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
4.1. Фінансування спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю забезпечується за рахунок державного
бюджету і здійснюється Міністерством внутрішніх справ України
через фінансову службу Головного управління по боротьбі з
організованою злочинністю як пріоритетне. 4.1.1. Головне управління, управління, відділи і відділення
по боротьбі з організованою злочинністю є юридичними особами,
мають самостійні баланси, рахунки в установах банків, печатки із
зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. 4.1.2. Фонд оплати праці працівників спеціальних підрозділів
по боротьбі з організованою злочинністю затверджується Міністром
внутрішніх справ України в межах установлених державним бюджетом
асигнувань за погодженням з Комісією Верховної Ради України з
питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю. 4.1.3. Грошове утримання працівників підрозділів по боротьбі
з організованою злочинністю органів внутрішніх справ включає:
оклад за штатною посадою, що її займає працівник; оклад за
спеціальне звання; відсоткові надбавки за особливі умови праці
(служби), вислугу років; грошову компенсацію замість продовольчого
пайка. 4.1.4. З метою забезпечення якісного добору і закріплення
кадрів працівникам спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю встановлюються надбавки до посадових
окладів у розмірі від 20 до 50 відсотків в межах затвердженого цим
підрозділам фонду оплати праці. ( Підпункт 4.1.4 пункту 4.1
розділу 4 в редакції Постанови ВР N 285/95-ВР від 11.07.95 ) 4.1.5. Працівникам підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю, які досягли значних успіхів та виявили сумлінне
ставлення до виконання службових обов'язків, за підсумками
календарного року рішенням начальника Головного управління,
управління (відділу) по боротьбі з організованою злочинністю
Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя, відповідного
підрозділу на транспорті може виплачуватися одноразова грошова
винагорода в розмірі не менше двох посадових окладів. 4.1.6. Стаж роботи працівників спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю обчислюється з розрахунку 1,5
року за кожен рік служби у вищезазначених підрозділах згідно з
переліком посад, визначених Міністром внутрішніх справ України.
4.2. Держава гарантує працівникам спеціальних підрозділів по
боротьбі з організованою злочинністю соціально-побутове
забезпечення. 4.2.1. Працівники спеціальних підрозділів користуються
пільгами першочергового отримання житла (квартир), встановлення
квартирних телефонів, охоронної та пожежної сигналізації в
квартирах, влаштування дітей до дошкільних закладів тощо. 4.2.2. Працівники спеціальних підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю мають право на придбання на пільгових
умовах жилих приміщень комунального фонду із знижкою на 50
відсотків та на одержання кредитів на індивідуальне і
кооперативне житлове будівництво з погашенням 50 відсотків
наданої позички за рахунок відповідних фондів Міністерства
внутрішніх справ України і місцевих бюджетів. 4.2.3. Прописка працівників підрозділів по боротьбі з
організованою злочинністю та членів їх сімей в обласних
центрах, містах Києві, Севастополі провадиться безкоштовно. 4.2.4. Якщо є дані про загрозу життю, здоров'ю чи майну
працівника спеціального підрозділу та його близьких у зв'язку із
провадженням ним оперативно-розшукової діяльності, спрямованої на
розкриття тяжкого злочину або викриття організованої злочинної
групи, підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю вживає
спеціальних заходів, спрямованих на гарантування їх безпеки. 4.2.5. Працівник служби спеціального підрозділу підлягає
обов'язковому державному страхуванню згідно із Законом України
"Про міліцію" ( 565-12 ). 4.2.6. У разі загибелі працівника підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю під час виконання ним службових
обов'язків сім'ї загиблого або особам, що перебувають на його
утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі
десятирічного грошового утримання за останньою посадою, що її
займав загиблий. Крім того, призначається пенсія у зв'язку з
втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу. 4.2.7. За сім'єю загиблого працівника зберігається право на
одержання житла, яке їй надається у приватну власність протягом
трьох місяців з дня його загибелі. За дітьми загиблого до
досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами
сім'ї, які перебували на його утриманні, зберігається право на
пільги щодо оплати житла, комунальних послуг, палива. 4.2.8. Збитки, заподіяні знищенням або пошкодженням майна
працівника підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю у
зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, компенсуються йому
або членам його сім'ї і близьким родичам у встановленому законом
порядку в повному обсязі за рахунок коштів відповідного бюджету. 4.2.9. Працівники підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю і члени їх сімей забезпечуються санаторно-курортним
лікуванням та відпочинком у санаторіях, будинках відпочинку,
пансіонатах та на турбазах Міністерства внутрішніх справ, а також,
за домовленістю, в оздоровчо-лікувальних закладах Міністерства
оборони, Служби безпеки, Міністерства охорони здоров'я та інших
міністерств і відомств України. ( Підпункт 4.2.9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від
21.12.2000 )
4.2.10. Працівники підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю користуються й іншими пільгами, передбаченими для
працівників органів внутрішніх справ законами України "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) та іншими законодавчими актами України.on top