Document 3719-XII, valid, current version — Adoption on December 16, 1993
( Last event — Entry into force, gone January 16, 1994. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статей 43, 43-1
Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.16 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 22, ст.302):
1) у статті 43 виключити слово і цифру "і 8";
2) частину першу статті 43-1 доповнити новим абзацом такого
змісту: "звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи
розкрадання (в тому числі дрібне) державного або громадського
майна, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи
постановою органу, до компетенції якого входить накладення
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського
впливу".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3719-XIIon top