Document 364-V, valid, current version — Adoption on November 16, 2006
( Last event — Entry into force, gone December 7, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування" щодо сплати страхових
внесків гірничими підприємствами
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.16 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376;
2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, NN 17-19, ст. 267,
N 25, ст. 339, N 29, ст. 382; 2006 р., N 1, ст. 18, N 4, ст. 52,
N 37, ст. 318, N 39, ст. 331) після пункту 13 доповнити новим
пунктом такого змісту:
"14. Установити, що у 2007 році гірничі підприємства
зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний
базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з
дня закінчення цього періоду".
У зв'язку з цим пункти 14 і 15 вважати відповідно пунктами 15
і 16.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня
опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами
та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 364-Von top