Document 3437-VI, valid, current version — Adoption on May 31, 2011
( Last event — Entry into force, gone June 26, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.543 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29,
ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р.,
N 23, ст. 160) після слів "митного контролю" доповнити словами
"державного експортного контролю".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 31 травня 2011 року
N 3437-VIon top