Document 3375-IV, valid, current version — Adoption on January 19, 2006
( Last event — Entry into force, gone February 10, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про телекомунікації" щодо безоплатного
отримання рахунків за надані
телекомунікаційні послуги
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.186 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155) такі
зміни:
1. Пункт 16 частини першої статті 32 викласти в такій
редакції:
"16) безоплатне отримання від оператора, провайдера
телекомунікацій рахунків за надані телекомунікаційні послуги. За
особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості
обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до оплати сума за
надані послуги повинна бути розшифрована тільки за той
розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із
зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду
послуги, часу початку і закінчення кожного сеансу зв'язку, обсягу
наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв'язку.
Телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно),
розшифровці не підлягають".
2. Статтю 68 викласти в такій редакції:
"Стаття 68. Порядок розрахунків за телекомунікаційні послуги
1. Розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на
умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між
оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без
договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі
одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої)
послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством.
2. У разі невикористання авансу протягом розрахункового
періоду залишок суми коштів переноситься на наступний
розрахунковий період, якщо інше не передбачено договором. Списання
оператором або провайдером телекомунікацій залишку суми коштів
абонента, в тому числі на свою користь, забороняється".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 січня 2006 року
N 3375-IV



on top