Document 33/95-ВР, current version — Adoption on January 27, 1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про бібліотеки і бібліотечну справу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 7, ст. 46 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну
справу" ( 32/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність з Законом
України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" застосовуються чинні
законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Провести протягом 1995 року державну реєстрацію бібліотек
відповідно до цього Закону та здійснити перереєстрацію державних
бібліотек без справляння плати. 4. Кабінету Міністрів України: - до 1 вересня 1995 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про зміни і доповнення до чинних
законодавчих актів України, що випливають із Закону України "Про
бібліотеки і бібліотечну справу" та про відповідальність за
порушення цього Закону; - до 1 липня 1995 року забезпечити перегляд і скасування
міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що
суперечать цьому Закону; - забезпечити розробку і затвердження нормативних актів, що
випливають з цього Закону; - внести зміни і доповнення до Постанови Кабінету Міністрів
України N 376 ( 376-92-п ) від 6 липня 1992 року "Про
впорядкування розсилки контрольних примірників друку" та до інших
нормативних актів з метою вдосконалення механізму одержання
бібліотеками обов'язкових примірників неперіодичних і періодичних
видань, інших носіїв інформації та здійснення їх міжнародного
обміну; - вирішити питання щодо звільнення від сплати ввізного і
вивізного мита перевезення книг, документів, інших носіїв
інформації, передбачених для формування фондів державних бібліотек
України, зареєстрованих у порядку, визначеному цим Законом, а
також їх переміщення по міжнародному бібліотечному обміну; - забезпечити укладання міжурядових угод на одержання
обов'язкових примірників друкованих видань, інших носіїв
інформації.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 27 січня 1995 року
N 33/95-ВРon top