Document 3292-XII, previous version — Revision on December 7, 2000, on the basis - 2121-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу
в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 29, ст.308 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів:
1. Доповнити пункт 8 статті 17 Закону України "Про споживчу
кооперацію" ( 2265-12 ) ( Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 30, ст. 414 ) словами "та витрачанням виділених бюджетних
коштів".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
3. Пункт 1 статті 5 Закону України "Про банкрутство"
( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31,
ст. 440) викласти в такій редакції: "1. Підставою для порушення справи про банкрутство є письмова
заява будь-кого з кредиторів, боржника, органів державної
податкової служби або державної контрольно-ревізійної служби до
арбітражного суду".
4. Частину першу пункту 1 статті 32 Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272) після слів "податкова інспекція"
доповнити словами "державна контрольно-ревізійна служба".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 червня 1993 року
N 3292-XIIon top