Document 3271-VI, valid, current version — Adoption on April 21, 2011
( Last event — Coming into effect, gone January 1, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про нотаріат"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 44, ст.460 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383;
2009 р., N 13, ст. 161) такі зміни:
1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок
її роботи
Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які
мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення
питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України
утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Персональний
склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується
наказом Міністерства юстиції України.
Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його
затвердження.
Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Після проходження стажування особи, які мають намір скласти
кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною
діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату
до його складання на підставі подання відповідно Головного
управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах
Києві та Севастополі.
Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх
проведення встановлюється Міністерством юстиції України.
На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна
комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у
видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю.
Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до
його повторного складання не раніш як через рік за поданням
відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали
повторний та наступні кваліфікаційні іспити, можуть бути допущені
до складання нового кваліфікаційного іспиту після проходження
додаткового стажування відповідно до вимог цього Закону.
Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалася
протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом,
консультантом державної нотаріальної контори чи помічником
(консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою,
яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до
подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна
підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового
кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством
юстиції України.
Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату за поданням відповідно Головного управління
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі
у випадках, визначених цим Законом.
Порядок внесення відповідно Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною
комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути
оскаржено до суду".
2. Частину першу статті 11 після слова "рішення" доповнити
словом "Вищої".
3. Абзац перший пункту 2 частини першої статті 12 викласти в
такій редакції:
"2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату,
прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі, у випадках".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2012 року:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3271-VIon top