Document 324-2018-п, valid, current version — Adoption on April 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 28, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2018 р. № 324
Київ

Про затвердження Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

Відповідно до пункту 12 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості розробити та затвердити у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою Порядок проведення моніторингу виконання зобов'язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів виконання проекту реконструкції та/або модернізації.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2018 р. № 324

ПОРЯДОК
надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

1. Цей Порядок визначає:

умови та процедуру прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях (далі - виробники), для проведення їх реконструкції та/або модернізації;

вимоги до виробників щодо виконання їх зобов'язань з проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей;

зобов'язання виробників з проведення реконструкції теплоелектроцентралей, умови придбання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

орієнтовну вартість проведення реконструкції та/або модернізації відповідно до проектної документації стадії "ТЕО";

умови перегляду Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку виробника;

умови повернення коштів за надані послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії у разі недотримання виробниками своїх зобов'язань.

2. Дія цього Порядку не застосовується під час виконання зобов'язань з повернення інвестицій, залучених для фінансування проектів реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей відповідно до міжнародних договорів України, або якщо процедура їх повернення визначена окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

3. Терміни, що вживаються цьому Порядку, мають таке значення:

аудит технічного стану теплоелектроцентралі - експертне обстеження основного та допоміжного обладнання, в рамках якого здійснюється обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва будівель та споруд теплоелектроцентралі відповідно до законодавства, що проводиться з метою визначення реального технічного стану теплоелектроцентралі для підготовки рекомендацій щодо проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі для оптимізації її виробничих витрат під час виробництва теплової та електричної енергії;

виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації - виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з визначенням строку фактичного початку та закінчення робіт, який підтверджено Держенергонаглядом;

високоефективна когенерація - комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, яке забезпечує економію первинної енергії порівняно з відокремленим виробництвом теплової та електричної енергії, яка розрахована відповідно до Методики визначення ефективності процесу когенерації, з урахуванням положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність, яка змінює Директиви 2009/125/EC та 2010/30/EU і скасовує Директиви 2004/8/EC та 2006/32/EC;

експертиза - експертиза проектної документації об'єктів реконструкції та/або модернізації, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект, що проводиться експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним Мінрегіоном;

експертна організація - суб'єкт господарювання, який має дозвіл Держпраці на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

проект реконструкції та/або модернізації - проект, відповідно до якого виконується реконструкція та/або модернізація електротехнічного, теплотехнічного, загальностанційного обладнання, будівель та споруд теплоелектроцентралі;

проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об'єктів будівництва відповідно до будівельних норм;

стадія "ТЕО" - проектна документація реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі на стадії техніко-економічного обґрунтування, розроблена відповідно до цього Порядку та законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринок електричної енергії" та інших нормативно-правових актах.

4. Тимчасова підтримка виробникам для проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей надається з метою підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії для виконання вимог, які висуваються до високоефективної когенерації, що передбачає, зокрема, підвищення рівня надійності та ефективності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі), виконання екологічних заходів, які спрямовані на зниження негативного впливу забруднюючих речовин на навколишнє природне середовище, забезпечення безперебійного, стабільного та якісного теплопостачання споживачів, виробництва теплової та електричної енергії, економії первинної енергії.

Теплоелектроцентраль, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії, може бути віднесена до високоефективної когенерації виключно за результатами розрахунків, здійснених відповідно до Методики визначення ефективності процесу когенерації, що затверджується Держенергоефективності.

Методика визначення ефективності процесу когенерації повинна містити принципи та алгоритми, визначені у законодавстві Європейського Союзу, що встановлює правила визначення ефективності процесу когенерації, імплементацію яких Україна повинна здійснити відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

5. З метою оцінки виконання виробником обов'язкових вимог для отримання тимчасової підтримки, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії", та формування висновку про доцільність надання тимчасової підтримки або про відмову у наданні тимчасової підтримки Кабінет Міністрів України утворює комісію.

Посадовий склад та положення про комісію затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6. Виробник перед зверненням до комісії повинен:

провести аудит технічного стану обладнання теплоелектроцентралі відповідно до вимог, визначених пунктом 7 цього Порядку;

розробити проектну документацію стадії "ТЕО" відповідно до вимог, визначених пунктом 8 цього Порядку;

провести оцінку впливу на навколишнє природне середовище об'єктів у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" та постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 3, ст. 115).

7. Аудит технічного стану теплоелектроцентралі проводиться експертною організацією, що повинна відповідати таким вимогам:

не має конфлікту інтересів, не є афілійованою структурою із суб'єктом господарювання, що провадить господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралі;

наявність досвіду проведення робіт з експертного обстеження устаткування об'єктів електроенергетики не менше п'яти років та не менш як на п'яти об'єктах електроенергетики, в тому числі на електростанціях із встановленою електричною потужністю не менш як 50 МВт в Україні та/або в інших державах;

має необхідну виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію обстеження, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт.

Експертна організація, що відповідає вимогам, визначеним в абзацах другому - четвертому цього пункту, має право залучати до проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі на договірних умовах іншого суб'єкта господарювання як субпідрядника, який відповідає вимогам, визначеним в абзацах другому і четвертому цього пункту.

Аудит технічного стану теплоелектроцентралі повинен включати, зокрема:

загальні технічні характеристики роботи теплоелектроцентралі;

аналіз стану загальностанційного, станційного та допоміжного обладнання, теплових мереж теплоелектроцентралі та загальні технічні характеристики теплових мереж (за наявності), до яких приєднана теплоелектроцентраль, з відображенням показників ефективності та надійності роботи обладнання;

аналіз стану будівельних конструкцій та технологічних споруд теплоелектроцентралі;

аналіз паливовикористання та основних технічних показників на теплоелектроцентралі;

аналіз стану роботи обладнання теплоелектроцентралі щодо дотримання вимог законодавства з охорони навколишнього природного середовища;

оцінку залишкового строку експлуатації загальностанційного, станційного та допоміжного обладнання теплоелектроцентралі.

Результатом проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі є висновок, що встановлює реальний технічний стан теплоелектроцентралі та надає рекомендації щодо поліпшення конкурентоспроможності теплоелектроцентралі і оптимізації її операційних витрат на вироблену електричну та теплову енергію.

Типове технічне завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі затверджується Міненерговугіллям.

Аудит технічного стану теплоелектроцентралі проводиться на замовлення та за рахунок виробника та/або власника (співвласника) такої теплоелектроцентралі.

8. Технічне завдання на розроблення проектної документації стадії "ТЕО" розробляється за результатами проведеного аудиту технічного стану теплоелектроцентралі.

Розроблення, затвердження та експертиза проектної документації стадії "ТЕО" здійснюються відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Оплата за розроблення та експертизу даної проектної документації здійснюється за рахунок виробника та/або власника такої теплоелектроцентралі.

Проектна документація стадії "ТЕО" повинна визначати, зокрема:

аналіз та прогноз забезпечення паливом;

аналіз та прогноз електричної та теплової потужності;

аналіз продовження ресурсу роботи обладнання;

аналіз та прогноз питомих витрат палива на виробництво електричної та теплової енергії;

оцінку зниження впливу на навколишнє природне середовище та дотримання екологічних вимог, передбачених законодавством;

оцінку використання елементів обладнання новітніх технологій, що забезпечить підвищення коефіцієнта корисної дії об'єкта реконструкції та/або модернізації;

оцінку доцільності впровадження спалювання різних видів палив, зокрема розгляд трьох сценаріїв реконструкції: використання природного газу, використання вугілля місцевої ресурсної бази або іншого виду палива, який передбачено технологічними процесами теплоелектроцентралі, та використання відновлювальних ресурсів;

оцінку зміни електричної та теплової потужності з урахуванням щонайменше десятирічного прогнозу (плану) розвитку системи передачі (розподілу) електричної енергії та інфраструктури передачі теплової енергії, а також іншої інфраструктури населених пунктів;

оцінку заміщення теплоелектроцентралі існуючими альтернативними джерелами (виробниками) теплової енергії на території теплопостачання, які можуть повністю покрити попит споживачів у тепловій енергії в разі виведення з експлуатації теплоелектроцентралі;

оцінку окупності проекту реконструкції/модернізації;

план-графік реалізації проекту реконструкції/модернізації;

фінансовий план реалізації проекту реконструкції/модернізації.

Органи місцевого самоврядування надають на запит виробника та/або власника теплоелектроцентралі інформацію, необхідну йому для підготовки проектної документації стадії "ТЕО" відповідно до вимог цього Порядку.

Підготовлена проектна документація стадії "ТЕО" після проходження експертизи подається комісії разом з документами відповідно до пункту 9 цього Порядку.

9. Для отримання висновку щодо можливості надання тимчасової підтримки виробник повинен подати комісії такі документи:

1) лист з обґрунтуванням намірів з реалізації проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей та потреби у тимчасовій підтримці;

2) копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

3) висновок аудиту про технічний стан теплоелектроцентралі, проведений відповідно до вимог цього Порядку;

4) проектну документацію стадії "ТЕО" разом з висновком експертизи;

5) затверджений органами місцевого самоврядування перспективний план розвитку теплозабезпечення на території провадження господарської діяльності виробника у разі наявності такого плану;

6) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплоелектроцентраль;

7) рішення власника теплоелектроцентралі (якщо виробник провадить господарську діяльність на підставі договору користування або концесії) про підтримку наміру проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та підтвердження наміру продовження договору користування або концесії з виробником.

10. У разі подання неповного пакета документів та/або невідповідності документів вимогам цього Порядку комісія залишає питання без розгляду та визначає строк для усунення недоліків, про що повідомляє виробнику протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів. Строк для усунення недоліків не може бути меншим десяти робочих днів з дня отримання виробником відповідного повідомлення.

Інформація про невідповідність документів, що надається для отриманння позитивного висновку щодо надання підтримки, надсилається на електрону адресу та у письмовому вигляді на адресу, що зазначені у наданих документах.

11. Виробник має право подати документи після усунення недоліків відповідно до пункту 10 цього Порядку.

12. Комісія має право звертатися до виробника за роз'ясненнями щодо поданих ним документів. При цьому строк надання роз'яснень не може перевищувати десяти календарних днів з дати такого звернення.

Комісія може запитувати у центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для підготовки висновку про доцільність надання тимчасової підтримки або про відмову у наданні тимчасової підтримки.

Центральні органи виконавчої влади у межах своїх повноважень надають інформацію, запит на яку надала комісія.

13. Комісія не може запитувати додаткову інформацію, не передбачену пунктом 9 цього Порядку. Після опрацювання наданих виробником документів комісія протягом тридцяти календарних днів з дня їх отримання складає висновок про доцільність надання тимчасової підтримки виробнику або про відмову у наданні тимчасової підтримки, складенню якого передує відкрите слухання із зазначеного питання.

14. Комісія протягом п'яти робочих днів з моменту складення висновку про доцільність надання тимчасової підтримки або про відмову у наданні тимчасової підтримки надсилає його листом відповідному виробнику та Кабінетові Міністрів України для прийняття рішення щодо тимчасової підтримки або про відмову у тимчасовій підтримці.

Висновок комісії повинен містити:

опис проблеми щодо відповідного виробника;

орієнтовну вартість заходів реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі відповідно до проектної документації стадії "ТЕО";

висновок про виконання умов надання тимчасової підтримки, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та цим Порядком, з відповідним обґрунтуванням;

висновок (пропозиції) про можливість надання тимчасової підтримки або про відмову у наданні тимчасової підтримки та проект відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

15. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання тимчасової підтримки індивідуально для кожного виробника, що здійснює виробництво теплової енергії для потреб населення, на підставі висновку комісії у разі:

вищої за ринкову ціну собівартості виробництва електричної енергії теплоелектроцентраллю без проведення реконструкції та/або модернізації;

відсутності альтернативних джерел теплової енергії на території теплопостачання теплоелектроцентралі;

наявності техніко-економічного обґрунтування, розробленого за результатами аудиту технічного стану теплоелектроцентралі, щодо доцільності реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі порівняно з будівництвом нових альтернативних джерел теплопостачання;

наявності техніко-економічного обґрунтування щодо доцільності реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі для об'єднаної енергетичної системи України.

16. Кабінет Міністрів України не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців з дня звернення комісії приймає рішення про надання або про відмову у наданні тимчасової підтримки виробнику.

17. Перелік виробників, щодо яких прийняте рішення про надання тимчасової підтримки, та графік реалізації відповідних проектів реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі із зазначенням заходів та строку їх виконання, строку надання тимчасової підтримки, а також орієнтовної вартості заходів реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі відповідно до проектної документації стадії "ТЕО" оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міненерговугілля. Включення виробника до зазначеного переліку здійснюється не пізніше десяти календарних днів з моменту прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення. На офіційному веб-сайті Міненерговугілля також оприлюднюється перелік виробників, щодо яких прийнято рішення про відмову у наданні тимчасової підтримки.

18. Виробник після прийняття рішення про надання йому тимчасової підтримки здійснює розроблення проектної документації відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

19. Тимчасова підтримка виробнику для реалізації проекту реконструкції теплоелектроцентралі надається шляхом запровадження державної регульованої ціни на електричну енергію, вироблену на такій теплоелектроцентралі, протягом строку реконструкції та/або модернізації та для повернення у разі залучення із зазначеною метою коштів але не довше ніж до 1 липня 2024 року.

20. Державна регульована ціна закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралі, встановлюється регулятором для кожної окремої теплоелектроцентралі на обсяг відпуску електричної енергії, визначений на підставі прогнозного балансу електричної енергії об'єднаної енергетичної системи України, що затверджується Міненерговугіллям.

21. Оператор системи передачі на підставі рішення Кабінету Міністрів України про надання тимчасової підтримки виробнику для реалізації відповідного проекту реконструкції та/або модернізації укладає з ним договір про надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (далі - договір) протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення про надання підтримки.

22. Вартість послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії повинна забезпечувати виробнику покриття різниці між вартістю електричної енергії за державною регульованою ціною та вартістю цієї електричної енергії за цінами ринку "на добу наперед".

23. Використання коштів, які надійшли виробнику як оплата за надання послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, здійснюється виробником виключно відповідно до структури витрат, що були визначені під час розрахунку та встановлення державної регульованої ціни закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралі, згідно із затвердженою регулятором Методикою розрахунку державної регульованої ціни на електричну енергію для виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

24. Порядок та форма здійснення розрахунків за надані послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії встановлюються в типовому договорі.

25. Регулятор встановлює щороку граничні показники обсягу та вартості послуг з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, в межах яких оператор системи передачі здійснює купівлю таких послуг.

26. Зобов'язання щодо оплати послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії виникають у оператора системи передачі після укладення договору.

27. Тимчасова підтримка діє за умови дотримання виробником зобов'язань щодо виконання робіт з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів проекту реконструкції та/або модернізації.

28. Моніторинг виконання зобов'язань щодо виконання робіт з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів виконання проекту реконструкції та/або модернізації проводить Держенергонагляд щонайменше один раз на рік.

Порядок проведення моніторингу виконання зобов'язань щодо реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів виконання проекту реконструкції та/або модернізації повинен визначати, зокрема:

порядок подання звіту та інформації виробником про виконання робіт з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строк реалізації етапів виконання проекту реконструкції та/або модернізації;

підстави та порядок розгляду питання про перегляд рішення про надання тимчасової підтримки виробнику.

29. Виробник подає щокварталу та за підсумками року Держенергонагляду звіт про виконання зобов'язань з реконструкції та/або модернізації, який містить інформацію про стан виконання проекту з реконструкції та/або модернізації, укладених договорів на виконання робіт, його фактичного фінансування, а також інформацію про вартість прийнятих робіт, обладнання та матеріалів згідно з відповідними актами.

30. У разі недотримання виробником зобов'язань щодо виконання робіт з реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі та строку реалізації етапів виконання проекту Держенергонагляд повинен повідомити Міненерговугіллю, регулятору та оператору системи передачі про зазначене.

Якщо виробник не розпочав виконання робіт проекту/етапу виконання проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі відповідно до строку реалізації етапів виконання проекту, оператор системи передачі тимчасово припиняє здійснення оплати послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії такому виробнику відповідно до умов, визначених в укладеному з ним договорі.

Після отримання підтвердження початку виконання робіт проекту/етапу виконання проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі оператор системи передачі у строк не більше тридцяти календарних днів відновлює оплату послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії такому виробнику відповідно до умов, визначених в укладеному з ним договорі.

Якщо виробник не завершив виконання робіт проекту/етапу виконання проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі відповідно до строку реалізації етапів виконання проекту, оператор системи передачі тимчасово припиняє оплату послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії у такого виробника відповідно до умов, визначених в укладеному з ним договорі.

Після отримання підтвердження завершення виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі оператор системи передачі у строк не більше тридцяти календарних днів відновлює оплату послуги з підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії такому виробнику відповідно до умов, визначених в укладеному з ним договорі.

Закінчення виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі підтверджується відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.

31. Повернення коштів, отриманих в результаті надання тимчасової підтримки, здійснюється відповідно до умов договору або шляхом примусового стягнення із суб'єкта господарювання в судовому порядку у разі, коли протягом семи календарних місяців після зупинення надання тимчасової підтримки у зв'язку з недотриманням строку виконання робіт проекту реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі виробник не надав документи, що засвідчують прийняття в експлуатацію об'єкта реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі.

У такому разі виробник зобов'язаний повернути оператору системи передачі отримані через механізм тимчасової підтримки кошти в обсязі, що дорівнює величині інвестицій, які були використані для реалізації проектів реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралей за проектами, які не були прийняті в експлуатацію, з додатковим вирахуванням відсотків за користування такими коштами на рівні облікової ставки Національного банку за минулі періоди.on top