Документ 3200-IV, предыдущая редакция — Редакция от 01.06.2012, основание - 4495-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розвідувальних
органів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 14, ст.116 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010, 2010, N 50-51, ст.572
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2012,
N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2456-VI ( 2456-17 ) від 08.07.2010 }

2. У статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190;
2001 р., N 9, ст. 38; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "Служби
національної безпеки України" замінити словами "Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012 }

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303, N 39, ст. 572; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26,
ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 10, ст. 44, N 14,
ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30,
ст. 247, N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2005 р., N 10,
ст. 187, N 25, ст. 335):
1) у частині першій статті 5:
в абзаці третьому слово "розвідкою" виключити;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Служби зовнішньої розвідки України - агентурної розвідки,
оперативно-технічними, власної безпеки".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим-дев'ятим;
абзац п'ятий після слів "розвідувальним органом спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону" доповнити словами "(агентурної
розвідки, оперативно-технічним, власної безпеки)";
2) статтю 8 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Розвідувальним органам України надаються права, передбачені
частиною першою цієї статті, крім пунктів 2, 3, 5, 6, а також
пункту 7 в частині негласного виявлення та фіксування слідів
тяжкого або особливо тяжкого злочину, документів та інших
предметів, що можуть бути доказами підготовки або вчинення такого
злочину";
3) у статті 9:
частину першу після слів "охорони вищих посадових осіб"
доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України", а після
слів "Міністерства оборони України" доповнити словами
"розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";
частину другу після слів "Службою безпеки України" доповнити
словами "Службою зовнішньої розвідки України";
у частині третій слова "прикордонної служби" замінити словами
"Державної прикордонної служби України", а після слів
"Міністерства оборони України" доповнити словами "Служби
зовнішньої розвідки України";
частину восьму після слів "Міністерства оборони України"
доповнити словами "розвідувальний орган спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного
кордону, Служба зовнішньої розвідки України";
4) у статті 9-1:
частину другу після слів "органів військової контррозвідки
Служби безпеки України" доповнити словами "розвідувального органу
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у
справах охорони державного кордону";
частини другу і третю після слів "Головою Державної
прикордонної служби України" доповнити словами "Головою Служби
зовнішньої розвідки України, керівником розвідувального органу
Міністерства оборони України";
частину четверту після слів "Служби безпеки України"
доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки України,
Голова Державної прикордонної служби України, керівник
розвідувального органу Міністерства оборони України";
5) у частині другій статті 9-2 слова "начальник відповідного
органу або його заступник" замінити словами "посадова або службова
особа, якій згідно зі статтею 9 цього Закону надане право
затверджувати постанову про заведення відповідної
оперативно-розшукової справи".
5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;
2000 р., N 10, ст. 79; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст.
209; 2004 р., N 32, ст. 394):
1) у статті 10:
у другому реченні частини першої слово "розвідки" виключити;
частину другу виключити;
2) у частині першій статті 15 та пунктах 11 і 12 частини
першої статті 25 слово "розвідки" виключити;
3) пункт 1-1 статті 24 виключити.
6. У Законі України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24,
ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48,
ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35,
ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р.,
N 4, ст. 107, NN 17-19, ст. 267):
1) преамбулу після слів "Служби безпеки України" доповнити
словами "Служби зовнішньої розвідки України";
2) частину другу статті 10 після слів "Службою безпеки
України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки України";
3) частину першу статті 48, частину першу статті 49 і частину
другу статті 52 після слів "Служби безпеки України" доповнити
словами "Служби зовнішньої розвідки України".
7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358;
1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27,
ст. 209) доповнити підпунктом "є" такого змісту:
"є) Служба зовнішньої розвідки України".
8. У Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1):
1) абзац другий пункту 2 частини першої статті 6 після слів
"Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої
розвідки України", а слова "інших військових формувань,
створюваних Верховною Радою України" замінити словами "інших
утворених відповідно до законів України військових формувань";
2) у пункті 2 частини другої статті 7 слова "і Служби безпеки
України" замінити словами "Служби безпеки України, Служби
зовнішньої розвідки України".
9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р.,
N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314;
2005 р., N 25, ст. 335):
1) у пункті 1 статті 2:
в абзаці другому слова "розвідувального органу Міністерства
оборони України" замінити словами "розвідувальних органів
України";
підпункт "в" після слів "оперативно-розшуковій" доповнити
словами "та розвідувальній";
2) пункт "е" статті 14 викласти в такій редакції:
"е) керівники розвідувальних органів України - щодо захисту
співробітників цих органів та їх близьких родичів";
3) пункт "в" частини першої статті 15 викласти в такій
редакції:
"в) щодо співробітників розвідувальних органів України та їх
близьких родичів - на відповідні розвідувальні органи України";
4) частину першу статті 24 після слів "Голова Служби безпеки
України" доповнити словами "Голова Служби зовнішньої розвідки
України".
10. У Законі України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 33, ст. 270; 2003 р., N 5, ст. 37; 2005 р., N 20,
ст. 276):
1) у частині першій статті 20:
абзац шостий після слів "Служби безпеки України" доповнити
словами "розвідувальних органів України";
абзац дев'ятий після слів "Службу безпеки України" доповнити
словами "розвідувальні органи України";
2) частину четверту статті 22 після слів "Службі безпеки
України" доповнити словами "та розвідувальних органах України";
3) пункт "г" частини першої статті 24 та частину другу статті
34 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та
Служби зовнішньої розвідки України".
11. Частину другу статті 3 Закону України "Про професійні
спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) після слів "Службі
безпеки України" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки
України".
12. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії
бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155;
2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби
безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки
України".
13. Абзац третій статті 8, статтю 9 Закону України "Про
державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 27, ст. 209) після
слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої
розвідки України".
14. У Законі України "Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19,
ст. 94; 2005 р., NN 17-19, ст. 267):
1) у преамбулі слова "спеціальних органів державної влади"
замінити словами "державних органів";
2) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Основні терміни
Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
розвідувальна діяльність - діяльність, яка здійснюється
спеціальними засобами і методами з метою забезпечення визначених
законом органів державної влади розвідувальною інформацією,
сприяння реалізації та захисту національних інтересів, протидії за
межами України зовнішнім загрозам національній безпеці України;
розвідувальна інформація - усні та зафіксовані на
матеріальних носіях (у тому числі у зразках виробів і речовин)
відомості, які неможливо отримати офіційним шляхом, про реальні та
потенційні можливості, плани, наміри і дії іноземних держав,
організацій та окремих осіб, що загрожують національним інтересам
України, а також про події і обставини, що стосуються національної
безпеки і оборони;
розвідувальні органи України - спеціально уповноважені
законом органи на здійснення розвідувальної діяльності.
Розвідувальний орган України може функціонувати як самостійний
державний орган, так і у складі центрального органу виконавчої
влади";
3) у статті 4:
абзац третій викласти в такій редакції:
"здійснення спеціальних заходів, спрямованих на підтримку
національних інтересів і державної політики України в економічній,
політичній, воєнній, військово-технічній, екологічній та
інформаційній сферах, зміцнення обороноздатності, економічного і
науково-технічного розвитку, захисту та охорони державного
кордону";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"участь у боротьбі з тероризмом, міжнародною організованою
злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною
торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною
міграцією у порядку, визначеному законом";
доповнити абзацом шостим такого змісту:
"вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній
безпеці України, життю, здоров'ю її громадян та об'єктам державної
власності за межами України";
4) у частині першій статті 5 слова "та забезпечення безпеки
своїх співробітників" замінити словами "забезпечення безпеки
розвідувальних заходів, захисту своїх сил, засобів та
інформаційних систем і обліків, а також джерел розвідувальної
інформації";
5) назву та частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Розвідувальні органи України
та сфери їх діяльності
Розвідувальні органи України здійснюють розвідувальну
діяльність у таких сферах:
Служба зовнішньої розвідки України - у політичній,
економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній
та екологічній;
розвідувальний орган Міністерства оборони України - у
воєнній, воєнно-політичній, воєнно-технічній, воєнно-економічній,
інформаційній та екологічній;
розвідувальний орган спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону - у
сферах прикордонної та імміграційної політики, а також в інших
сферах, що стосуються питань захисту державного кордону України та
її суверенних прав у виключній (морській) економічній зоні";
6) частину третю статті 7 доповнити новими реченнями такого
змісту: "Голову Служби зовнішньої розвідки України призначає
Президент України. У межах своїх повноважень керівники
розвідувальних органів України можуть видавати накази,
розпорядження, а у випадках, передбачених законом, або на вимогу
Президента України доводять до його відома у визначеному ним
порядку інформацію щодо зовнішніх загроз Україні";
7) у статті 9:
абзац восьмий доповнити словами "використовувати в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України, кошти і майно, набуті в
результаті їх діяльності", а після слова "підрозділи" доповнити
словом "підприємства";
доповнити абзацами такого змісту:
"створювати в установленому порядку територіальні підрозділи
в межах граничної чисельності співробітників кадрового складу;
здійснювати у визначеному законодавством України порядку
контрольовані (під оперативним контролем) пересування осіб та
переміщення предметів через державний кордон України";
8) текст статті 10 викласти в такій редакції:
"Інформація, здобута й опрацьована розвідувальними органами
України, надається Президентові України, Голові Верховної Ради
України, Прем'єр-міністрові України та іншим визначеним
Президентом України споживачам в установленому ним порядку з
додержанням вимог законів України "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про захист інформації
в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ) та інших";
9) у частині другій статті 11 слово "угод" замінити словами
"міжнародних договорів України";
10) у статті 15:
після частини другої доповнити двома новими частинами такого
змісту:
"Розвідувальні органи України мають право відчужувати майно,
придбане за бюджетні кошти за межами України, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Кошти, одержані від реалізації в установленому порядку за
межами України майна, придбаного за бюджетні кошти, зараховуються
до Державного бюджету України. Ці кошти використовуються виключно
на забезпечення розвідувальної діяльності згідно з кошторисами
відповідних розвідувальних органів України".
У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;
частину п'яту викласти в такій редакції:
"Розвідувальні органи України відповідно до закону мають
право закуповувати і ввозити на територію України засоби
озброєння, матеріально-технічні, спеціальні технічні та інші
засоби, вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, у тому числі
іноземного виробництва, для забезпечення власних потреб, а також у
разі необхідності передавати і вивозити їх за межі України в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
частину сьому доповнити словами "та можуть виступати
замовниками будівництва житла";
11) у статті 16:
у частині першій слова "підрозділів відповідних центральних
органів виконавчої влади" замінити словами "органів України";
частину другу виключити;
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Особливості
проходження військової служби в розвідувальних органах України
визначаються Президентом України";
після частини третьої доповнити двома новими частинами такого
змісту:
"Порядок проходження військової служби та присвоєння
військових звань особам, які мають спеціальні звання (класні чини)
та направляються (приймаються) для подальшого проходження
військової служби в розвідувальних органах України, визначається
Президентом України.
Особи, прийняті для проходження служби в розвідувальних
органах України, мають право на повернення в установленому
законодавством порядку за наявності вакантної посади до органів, з
яких вони були направлені (переведені), для подальшого проходження
військової або державної служби відповідно до посад, військових
(спеціальних) звань, класних чинів і рангів державних службовців,
набутих за час служби в розвідувальних органах України, із
зарахуванням до безперервного стажу роботи (служби) часу
перебування в розвідувальних органах України".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою;
12) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України є
державними службовцями. Віднесення їх посад до відповідних
категорій посад державних службовців проводиться Кабінетом
Міністрів України за погодженням з відповідним державним органом,
а порядок прийому на службу в розвідувальний орган визначається
згідно із законом та з положенням про відповідний розвідувальний
орган".
У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою;
13) частину першу статті 19 після слів "цього Закону"
доповнити словами "а також у разі залучення їх до проведення
антитерористичних операцій";
14) у статті 21:
частину другу викласти в такій редакції:
"Заходи соціального захисту, грошове забезпечення (оплата
праці) є уніфікованими для співробітників усіх розвідувальних
органів України";
частину сьому після слів "розвідувальних органів України"
доповнити словами "і підрозділів, на які покладалося здійснення
розвідувальної діяльності до набрання чинності цим Законом, та";
після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"Службовці кадрового складу розвідувальних органів України
мають право виходу на пенсію на підставах і умовах, передбачених
Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною десятою;
доповнити частинами одинадцятою - чотирнадцятою такого
змісту:
"Життя і здоров'я співробітника кадрового складу
розвідувальних органів України підлягають обов'язковому державному
страхуванню за рахунок коштів Державного бюджету України, порядок
та умови якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У разі загибелі (смерті) співробітника кадрового складу
розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків
сім'ї загиблого (померлого) або його утриманцям виплачується
одноразова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення
(заробітку) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він
займав, і призначається пенсія у зв'язку із втратою годувальника.
У разі каліцтва, заподіяного співробітнику кадрового складу
розвідувального органу України при виконанні службових обов'язків,
а також інвалідності, що настала в період проходження служби або
не пізніше як через три місяці після звільнення зі служби чи після
закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного
випадку, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, йому
залежно від ступеня втрати працездатності виплачується одноразова
допомога в розмірі від трирічного до п'ятирічного грошового
забезпечення (заробітку) за останньою посадою і призначається
пенсія по інвалідності.
Розвідувальний орган України відшкодовує співробітникам його
кадрового складу витрати на проїзд із службовою метою всіма видами
міського і приміського транспорту, за винятком таксі, а також
витрати, пов'язані з використанням із зазначеною метою особистих
транспортних засобів, у порядку, що визначається керівником
відповідного розвідувального органу України".
15. Частину другу статті 4 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209) після
слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої
розвідки України".
16. Частину другу статті 10 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 8, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209) після слів "Служби безпеки
України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".
17. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність"
( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12,
ст. 89, N 27, ст. 209):
1) у статті 1 слово "розвідувальних" виключити;
2) у частині другій статті 7:
у пункті 1 слова "розвідувальні і" виключити;
у пункті 6 слово "розвідувальної" виключити;
3) у статті 8:
частину восьму доповнити словами "керівником розвідувального
органу України або його заступниками в межах повноважень,
визначених цим Законом";
частину дев'яту:
після слів "фіксації отриманих результатів" доповнити словами
"їх аналізу та оперативної оцінки";
доповнити словами "а у випадках, що стосуються забезпечення
безпеки своїх сил і засобів, інформаційних систем та оперативних
обліків, контррозвідувальні справи можуть вести розвідувальні
органи України з дозволу їх керівників або їх заступників".
18. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180;
2005 р., N 25, ст. 335):
1) частину четверту статті 4 після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"Служба зовнішньої розвідки України".
У зв'язку з цим абзаци другий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами третім - дванадцятим;
2) у статті 5:
у частині першій слова "забезпечує безпеку" замінити словами
"забезпечує у взаємодії з розвідувальними органами України
безпеку";
доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Розвідувальні органи України здійснюють добування,
аналітичну обробку та надання в установленому порядку
розвідувальної інформації про діяльність іноземних та міжнародних
терористичних організацій за межами України, а також здійснюють
заходи безпосередньої протидії терористичним загрозам життю і
здоров'ю громадян України, установам та об'єктам державної
власності України в разі залучення розвідувальних органів України
до участі в антитерористичних операціях за межами України".
19. У Законі України "Про основи національної безпеки
України" ( 964-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 39, ст. 351):
1) абзац одинадцятий статті 4 після слів "Служба безпеки
України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки України";
2) в абзаці сьомому статті 9 слова "Служба безпеки України та
інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "інші
центральні органи виконавчої влади, Служба безпеки України та
Служба зовнішньої розвідки України".
20. У Законі України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):
1) частину другу статті 38, пункт 9 частини першої статті 39
після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби
зовнішньої розвідки України";
2) пункт 1 частини третьої статті 64 після слів "Служба
безпеки України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки
України".
21. Статтю 11 Закону України "Про Державну прикордонну службу
України" ( 661-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 27, ст. 208) доповнити частиною другою такого змісту:
"Організаційна структура розвідувального органу спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
охорони державного кордону визначається Президентом України".
22. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2004 р., N 48, ст. 526) після слів "Служби безпеки України"
доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки України".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.
3. Рекомендувати Президентові України привести свої рішення у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 грудня 2005 року
N 3200-IVвверх