Document 320-2012-п, first version — Adoption on April 23, 2012
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2012 р. № 320
Київ

Про затвердження Порядку закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів народних депутатів України

Відповідно до частини другої статті 51 Закону України “Про вибори народних депутатів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів народних депутатів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2012 р. № 320

ПОРЯДОК
закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів народних депутатів України

1. Цей Порядок визначає механізм закупівлі Центральною виборчою комісією, окружними виборчими комісіями за рахунок коштів державного бюджету товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення чергових, позачергових, повторних і проміжних виборів народних депутатів України (далі - вибори).

2. Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для підготовки та проведення виборів, здійснюється без застосування тендерних (конкурсних) процедур.

3. Центральна виборча комісія здійснює на підставі укладених договорів закупівлю послуг:

1) з виготовлення, пакування, доставки виборчих бюлетенів;

2) з виготовлення, пакування, доставки інформаційних плакатів партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі;

3) з опублікування матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, що підлягають обов'язковому оприлюдненню в засобах масової інформації відповідно до законодавства;

4) спеціального зв'язку з доставки відправлень, що містять документацію, пов'язану з підготовкою та проведенням виборів;

5) телеграфного зв'язку і телекомунікаційних послуг, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів.

4. Закупівля Центральною виборчою комісією товарів, робіт і послуг (крім тих, що визначені у пункті 3 цього Порядку), вартість яких не перевищує 610 тис. гривень, здійснюється на підставі договорів, укладених відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.

5. Закупівля Центральною виборчою комісією товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 610 тис. гривень, здійснюється шляхом прийняття комітетом з конкурсних торгів Центральної виборчої комісії (далі - комітет) рішення щодо визначення постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг.

6. Комітет на своєму засіданні визначає суб'єктів господарювання - потенційних постачальників (виконавців) товарів, робіт і послуг, затверджує вимоги щодо строків та умов їх постачання (виконання) і надсилає запит про подання комерційних пропозицій стосовно закупівлі товарів, робіт або послуг (далі - комерційна пропозиція) не менш як трьом потенційним постачальникам (виконавцям) товарів, робіт і послуг, визначеним рішенням комітету.

У запиті зазначаються:

вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце виконання робіт, надання послуг;

строк постачання товарів, виконання робіт або надання послуг;

місце та строк подання комерційних пропозицій;

місце, дата та час розкриття комерційних пропозицій;

істотні умови договору про закупівлю;

інформація про включення до вартості товарів, робіт або послуг витрат на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів);

прізвище, ім'я та по батькові, посади осіб, відповідальних за здійснення закупівлі;

реєстраційний рахунок Центральної виборчої комісії, відкритий в органах Казначейства.

Центральна виборча комісія має право вимагати від постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг забезпечення виконання договору у вигляді банківської гарантії, дійсної протягом строку дії договору, про що зазначається в запиті.

7. Потенційний постачальник (виконавець) товарів, робіт і послуг подає комітету комерційну пропозицію у письмовій формі за підписом керівника, скріпленим печаткою, прошиту, з пронумерованими сторінками, у запечатаному конверті.

8. Розкриття комерційних пропозицій здійснюється комітетом у визначений ним час.

Для участі в засіданні комітету, на якому здійснюється розкриття комерційних пропозицій, запрошуються всі суб'єкти господарювання, що подали свої пропозиції. За результатами розкриття комерційних пропозицій комітет складає відповідний протокол, копія якого надається на письмовий запит зазначених суб'єктів протягом одного робочого дня після надходження запиту.

9. Після розкриття комерційних пропозицій комітет визначає постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг, комерційна пропозиція якого відповідає затвердженим рішенням комітету вимогам та є найбільш економічно вигідною, і приймає відповідне рішення.

10. Центральна виборча комісія акцептує комерційну пропозицію в день визначення постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг та надсилає йому протягом одного робочого дня повідомлення про акцепт комерційної пропозиції, а іншим суб'єктам господарювання, які подали свої комерційні пропозиції, - повідомлення про прийняте рішення щодо визначення постачальника (виконавця) товарів, робіт і послуг із зазначенням його найменування та місцезнаходження.

11. Центральна виборча комісія укладає з постачальником (виконавцем) товарів, робіт і послуг договір, істотні умови якого повинні відповідати запиту та акцептованій комерційній пропозиції.

12. Центральна виборча комісія відхиляє комерційні пропозиції в разі їх невідповідності вимогам, зазначеним у запиті про подання комерційних пропозицій.

13. Закупівля окружними виборчими комісіями товарів і послуг здійснюється шляхом укладення договорів з дотриманням принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів.

14. Від імені окружної виборчої комісії договір про закупівлю укладає та підписує (у тому числі додатки до нього) голова окружної виборчої комісії, а в разі його відсутності - заступник голови окружної виборчої комісії, якому в установленому законодавством порядку надані відповідні повноваження.

Договір про закупівлю реєструється окружною виборчою комісією в журналі реєстрації з присвоєнням йому порядкового номера та зазначенням дати укладення договору. Один примірник договору зберігається окружною виборчою комісією, другий - передається постачальнику (виконавцю) товарів і послуг.

15. Скарги щодо закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються відповідно до цього Порядку, розглядаються виборчими комісіями, що проводять відповідні закупівлі, або судом.

16. Розрахунки за договором здійснюються відповідно до законодавства.on top