Document 3187-XII, valid, current version — Adoption on May 6, 1993
( Last event — Entry into force, gone June 8, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Житлового
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.258 )

У зв'язку з прийняттям законів України "Про приватизацію
державного житлового фонду" ( 2482-12 ), "Про запобігання
захворюванню на СНІД та соціальний захист населення" ( 1972-12 )
та "Про альтернативну (невійськову) службу" ( 1975-12 ) Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст.573;
1986 р., N 21, ст.414; 1988 р., N 45, ст. 1070; 1991 р., N 9, ст.
89; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст.169) такі
зміни і доповнення:
1. У статті 4:
абзац п'ятий частини другої викласти в такій редакції:
"жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать
громадянам на праві приватної власності (приватний житловий
фонд)".
2. Частини першу, другу і третю статті 9 викласти в такій
редакції:
"Громадяни мають право на одержання у безстрокове
користування у встановленому порядку жилого приміщення в будинках
державного чи громадського житлового фонду або в будинках
житлово-будівельних кооперативів. Громадяни мають право на приватизацію квартир (будинків)
державного житлового фонду або придбання їх у житлових
кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового
будівництва чи одержання у власність на інших підставах,
передбачених законодавством України". У зв'язку з цим частини четверту і п'яту статті вважати
відповідно частинами третьою і четвертою.
3. У статті 10:
у частині першій виключити слова "і правила соціалістичного
співжиття"; у частині другій виключити слова "з метою особистої наживи,
одержання нетрудових доходів та в інших корисливих цілях, а
також".
4. Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Управління житловим фондом
Управління житловим фондом здійснюється власником або
уповноваженим ним органом у межах, визначених власником".
5. Статті 19 і 20 виключити.
6. У статті 33:
у назві і тексті слова "в особистій" замінити словами
"(квартиру) у приватній" та доповнити назву і частину першу після
слова "будинках" словом "(квартирах)";
частини другу і третю виключити.
7. Пункт 5 частини першої статті 34 викласти в такій
редакції:
"5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в
будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної
власності".
8. Частину першу статті 45 після абзацу четвертого доповнити
двома абзацами такого змісту:
"особам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок
виконання медичних маніпуляцій; медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини
внаслідок виконання службових обов'язків".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий, восьмий,
дев'ятий, десятий, одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим,
восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим, дванадцятим і
тринадцятим.
9. Частину першу статті 48 викласти в такій редакції:
"Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої
площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів
України і Федерацією професійних спілок України. При цьому
враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває
у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові
чеки. При передачі громадянами житла, яке перебуває у їх приватній
власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони
мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої
площі. Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих
умовах, мають право на його приватизацію відповідно до
вимог чинного законодавства".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.
10. Доповнити Кодекс статтею 65-1 такого змісту:
"Стаття 65-1. Придбання громадянами займаних ними жилих
приміщень у приватну власність
Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського
житлового фонду можуть за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї,
які проживають разом з ними, придбати займані ними приміщення у
власність на підставах, передбачених чинним законодавством".
11. Статтю 66 викласти в такій редакції:
"Стаття 66. Плата за користування житлом
Плата за користування житлом (квартирна плата) обчислюється
виходячи із загальної площі квартири (одноквартирного будинку). Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного
метра на одну особу. Розмір плати за користування житлом (квартирної плати)
встановлюється Кабінетом Міністрів України. В одинарному розмірі оплачується загальна площа, що має
належати наймачеві та членам його сім'ї за встановленими нормами,
а також зайва площа, якщо розміри її на всю сім'ю не перевищують
половини норми загальної площі, яку належить мати одній особі.
Плата за користування рештою зайвої загальної площі береться в
підвищеному розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. Загальна площа, право користування якою зберігається за
тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не вважається
зайвою".
12. У частині першій статті 69 виключити слова "Союзу РСР".
13. Пункт 1 частини третьої статті 71 після слів "призову на
дійсну строкову військову службу" доповнити словами "або
направлення на альтернативну (невійськову) службу", а слова
"дійсну" і "дійсній" виключити.
14. Назву глави 6 розділу III викласти в такій редакції:
"КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ)
ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ".
15. Статтю 150 викласти в такій редакції:
"Стаття 150. Користування жилим будинком (квартирою),
що належить громадянинові
Громадяни, які мають у приватній власності будинок (частину
будинку), квартиру, користуються ним (нею) для особистого
проживання і проживання членів їх сімей і мають право
розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати,
заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші
не заборонені законом угоди".
16. У статті 162:
у частині першій виключити слова "(квартирна плата)" та "але
не може перевищувати граничних ставок, установлених для цих
будинків Радою Міністрів Української РСР";
частини четверту та п'яту виключити.
17. У главі 6:
у назвах і текстах статей глави (крім статей 171, 172, 173)
після слів "жилого будинку", "жилий будинок", "жилі будинки",
"жилим будинком", "жилих будинків", а також після слів "будинку",
"будинків", "будинках" доповнити відповідно словами "(квартири)",
"(квартиру)", "(квартири)", "(квартирою)", "(квартир)",
"(квартирах)";
у текстах статей глави слова "в особистій власності", "в
особисту власність", "на праві особистої власності" замінити
відповідно словами "у приватній власності", "у приватну
власність", "на праві приватної власності".
18. Назву і текст статті 179 викласти в такій редакції:
"Стаття 179. Додержання вимог Правил користування
приміщеннями жилих будинків і
прибудинковими територіями
Користування будинками (квартирами) державного і громадського
житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також
приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з
обов'язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями
жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 6 травня 1993 року
N 3187-XIIon top