Document 3163-VI, valid, current version — Adoption on March 17, 2011
( Last event — Entry into force, gone April 15, 2011. Take a look at the history? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування талона до посвідчення водія
та вдосконалення регулювання відносин у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.382 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
 
     1) в абзаці другому частини третьої статті 122 слова "або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин" виключити;
 
     2) в абзаці першому частини першої статті 126 слова "талона до нього" виключити;
 
     3) у статті 221 слова та цифри "частинами третьою та четвертою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122";
 
     4) у статті 222:
 
     у частині першій слова та цифри "частини перша і друга статті 122" замінити словами та цифрами "частини перша, друга і третя статті 122";
 
     у пункті 3 частини другої слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
 
     5) у частині першій статті 235-1 слова та цифри "частинами першою і другою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою і третьою статті 122";
 
     6) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слово та цифри "стаття 122-2" замінити словом та цифрами "статті 122-2, 122-4, 122-5".
 
     2. У першому реченні частини дев'ятої статті 15 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2009 р., N 10-11, ст. 137) слова "і талоном до посвідчення водія транспортного засобу" виключити.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3163-VIon top