Document 3133-VI, valid, current version — Adoption on March 15, 2011
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2012. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям та інвалідам
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.389 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 35, ст. 290; 2002 р., N 50, ст. 367; 2004 р.,
N 5, ст. 25; 2009 р., N 16, ст. 222):
1) абзац третій частини третьої статті 4 викласти в такій
редакції:
"довідка про склад сім'ї. До складу сім'ї включаються
чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб
віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за
денною формою навчання у професійно-технічних, вищих навчальних
закладах I-IV рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох
років і які не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти,
які визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами
I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки
чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на
їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка
проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за
ним; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу
сім'ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або
реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів
акредитації до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних
сімей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на
повному державному утриманні";
2) частину четверту статті 5 викласти в такій редакції:
"Для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до
складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового
мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної
дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для
кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що
не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у
Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за
вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє
батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків".
2. У Законі України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2; 2005 р., N 16,
ст. 261):
1) у статті 3:
частину першу викласти в такій редакції:
"Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на
догляд за ними в розмірі:
інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, -
75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність;
інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, -
50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність";
у частині другій слова "медико-соціальної експертної комісії"
замінити словами "лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного закладу";
частину четверту викласти в такій редакції:
"Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну,
піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми
навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і
фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Надбавка на
догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається
одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які
перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у
відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо
дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому
батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається
незалежно від факту роботи, навчання, служби";
2) частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда члену
його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується на
вибір допомога на поховання в розмірі двомісячної суми державної
соціальної допомоги згідно із цим Законом або допомога на
поховання чи відшкодування витрат на поховання згідно з іншими
нормативно-правовими актами".
3. У Законі України "Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам" ( 1727-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34, ст. 404):
1) у частині першій статті 4:
пункт 3 доповнити словами і цифрами "(крім інвалідів,
зазначених у пункті 4 цієї частини)";
доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) є інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід
якого не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність";
2) у частині першій статті 8:
пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
"1) особам, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 (із числа
інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи) і пункті 3 (із числа
інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи) частини першої
статті 7 цього Закону, - у розмірі 50 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втратили працездатність";
"3) особам, зазначеним у підпункті "в" пункту 1, пунктах 2
(крім інвалідів, віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа
одиноких пенсіонерів), 4 і 5 (із числа інвалідів, віднесених до
підгрупи Б I групи) частини першої статті 7 цього Закону, - у
розмірі 15 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність";
доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
"4) особам із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А I
групи, зазначеним у підпункті "а" пункту 1 і пункті 3 частини
першої статті 7 цього Закону, - у розмірі 100 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
5) особам із числа інвалідів, віднесених до підгрупи А І
групи, зазначеним у пунктах 2 і 5 частини першої статті 7 цього
Закону, - у розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім
пункту 1, абзаців шостого - восьмого підпункту 1, підпункту 2
пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що
випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3133-VIon top