Document 3111-III, previous version — Revision on March 31, 2005, on the basis - 2505-IV
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про розвідувальні органи України"
( 2331-14 )
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 33, ст.236 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1002-05 ):
1) частину п'яту статті 106 викласти в такій редакції:
"Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган
дізнання негайно повідомляє одного з її родичів, а в разі
затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу
України при виконанні ним службових обов'язків негайно повідомляє
також і відповідний розвідувальний орган";
2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змісту:
"Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника
кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним
службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних
представників цього органу";
3) статтю 184 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу
України при виконанні ним службових обов'язків здійснюється тільки
в присутності офіційних представників цього органу".
( Пункт 2 розділу I втрачає чинність з 01.08.2003 року на
підставі Закону N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003 )
3. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,
N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5,
ст. 31, ст. 34, N 11, ст.81) доповнити пунктом "т" такого змісту:
"т) розвідувальні органи України при ввезенні на митну
територію України та вивезенні за межі цієї території техніки,
устаткування, майна й матеріалів, що призначені для власного
використання цими органами".
4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22,
ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р.,
N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72):
1) у частині першій статті 5:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Прикордонних військ України - розвідувальним органом
Державного комітету у справах охорони державного кордону України,
підрозділами з оперативно-розшукової роботи";
доповнити частину абзацом такого змісту:
"розвідувального органу Міністерства оборони України -
оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки";
2) абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 6 викласти в
такій редакції:
"- реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працівників
суду і правоохоронних органів у зв'язку з їх службовою діяльністю,
а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членам їх сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних
умов для належного відправлення правосуддя; співробітників
розвідувальних органів України у зв'язку із службовою діяльністю
цих осіб, їх близьких родичів, а також осіб, які конфіденційно
співробітничають або співробітничали з розвідувальними органами
України, та членів їх сімей з метою належного здійснення
розвідувальної діяльності";
3) у статті 9:
частину першу після слів "установи виконання покарань"
доповнити словами "розвідувального органу Міністерства оборони
України";
частину другу доповнити словами "розвідувальним органом
Міністерства оборони України";
частину третю після слів "Управління державної охорони
України" доповнити словами "розвідувального органу Міністерства
оборони України";
частину восьму після слів "Державний департамент України з
питань виконання покарань" доповнити словами "або розвідувальний
орган Міністерства оборони України";
4) частину першу статті 9-1 доповнити пунктом 5 такого
змісту:
"5) щодо здійснення розвідувальних заходів в інтересах
безпеки суспільства і держави - до завершення розвідувальних
заходів або вичерпання можливостей для їх здійснення";
5) пункт 4 статті 10 викласти в такій редакції:
"4) для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних
органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві,
членів їх сімей та близьких родичів, а також співробітників
розвідувальних органів України та їх близьких родичів, осіб, які
конфіденційно співробітничають або співробітничали з
розвідувальними органами України, та членів їх сімей";
6) доповнити статтю 14 частиною третьою такого змісту:
"Відомості про осіб, які конфіденційно співробітничають або
співробітничали з розвідувальним органом України, належність
конкретних осіб до кадрового складу розвідувальних органів, а
також форми, методи і засоби розвідувальної діяльності та
організаційно-штатна структура розвідувальних органів до предмета
прокурорського нагляду не належать".
5. У Законі України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382;
2000 р., N 10, ст.79):
1) статтю 10 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Функціональний підрозділ розвідки у складі Центрального
управління Служби безпеки України має статус розвідувального
органу Служби безпеки України".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою і четвертою;
2) у статті 24:
у пункті 1 слова "розвідувальну та" виключити;
доповнити статтю пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) здійснює розвідувальну діяльність відповідно до
закону".

( Пункт 6 розділу I виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

7. Пункт 3 статті 5 Закону України "Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358;
1999 р., N 4, ст. 35) доповнити підпунктом "е" такого змісту:
"е) розвідувальний орган Міністерства оборони України".
8. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360;
1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 40, ст. 193):
1) частину третю статті 7 доповнити реченням такого змісту:
"Обшук співробітника кадрового складу розвідувального органу
України, взятого під варту, та огляд його речей здійснюються
тільки в присутності офіційних представників цього органу";
2) частину другу статті 8 після абзацу третього доповнити
новим абзацом такого змісту:
"взятих під варту співробітників кадрового складу
розвідувальних органів України - окремо від інших осіб, які
перебувають під вартою".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.
9. У Законі України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35):
1) абзац другий пункту 1 статті 2 після слів "а також"
доповнити словами "співробітники кадрового складу розвідувального
органу Міністерства оборони України та";
2) статтю 14 доповнити пунктом "е" такого змісту:
"е) керівник розвідувального органу Міністерства оборони
України - щодо захисту співробітників органу та їх близьких
родичів";
3) частину першу статті 15 доповнити новим пунктом "в" такого
змісту:
"в) щодо співробітників розвідувального органу Міністерства
оборони України та їх близьких родичів - на розвідувальний орган
Міністерства оборони України".
У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом "г";
4) частину першу статті 24 доповнити словами "керівник
розвідувального органу Міністерства оборони України".
10. Пункт 2 Закону України "Про деякі заходи щодо економії
бюджетних коштів" ( 1459-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155)
після слів "Служби безпеки України" доповнити словами
"Прикордонних військ України".
11. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний
збір" від 26 грудня 1992 року N 18-92 ( 18-92 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281,
N 50, ст. 470; 1996 р., N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83,
N 39, ст. 356; 2000 р., N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 38,
ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36, N 20, ст. 97) доповнити частиною
такого змісту:
"Звільняється від сплати акцизного збору імпорт призначених
для власного використання розвідувальними органами України
техніки, устаткування, майна і матеріалів (у тому числі засобів
озброєння, спеціальних технічних та інших засобів, вогнепальної
зброї та боєприпасів до неї), оплата вартості яких здійснюється
зазначеними органами".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року
N 3111-III



on top