Документ 3097-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 02.02.2006, основание - 3335-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо Центру з усиновлення дітей
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.179 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3335-IV ( 3335-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.183 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
1. У частині третій статті 214 слова "Центру з усиновлення
дітей при спеціально уповноваженому центральному органові
виконавчої влади в галузі освіти (далі - Центр з усиновлення
дітей)" замінити словами "урядового органу державного управління з
усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу
виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі - урядовий орган
державного управління з усиновлення та захисту прав дитини)".
2. У частині першій статті 215 слова "Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти"
замінити словами "Міністерством у справах молоді, сім'ї та
гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах
неповнолітніх".
3. У частинах першій та другій статті 215, абзацах другому та
третьому частини першої статті 282, частинах другій, третій та
четвертій статті 283 слова "Центр з усиновлення дітей" у всіх
відмінках замінити словами "урядовий орган державного управління з
усиновлення та захисту прав дитини" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із цим Законом чинні акти законодавства України
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. ( Пункт 2 розділу II в редакції Закону N 3335-IV ( 3335-15 ) від
12.01.2006 )
3. Кабінету Міністрів України:
створити до 1 травня 2006 року урядовий орган державного
управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі
центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді;
до створення урядового органу державного управління з
усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу
виконавчої влади з питань сім'ї та молоді і початку виконання ним
наданих йому у встановленому порядку повноважень покласти
виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб,
які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути
усиновлені, та реалізації порядку усиновлення дітей на Центр по
усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України;
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом. ( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 3335-IV
( 3335-15 ) від 12.01.2006 )

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2005 року
N 3097-IVвверх