Document 3056-III, valid, current version — Adoption on February 7, 2002
( Last event — Entry into force, gone March 5, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.200 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну підтримку засобів
масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302;
2002 р., N 2, ст. 5) такі зміни:
1. Частину другу статті 9 після слів "Тариф на" доповнити
словами "оформлення передплати та".
2. Статтю 12 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Стаж роботи журналіста в державних та комунальних засобах
масової інформації зараховується до стажу державної служби, а стаж
державної служби зараховується до стажу роботи журналіста в
державному або комунальному засобі масової інформації".
3. Частини четверту - шосту статті 14 викласти в такій
редакції:
"Журналісти державних та комунальних засобів масової
інформації отримують надбавки, користуються пільгами,
передбаченими для державних службовців відповідних категорій
посад.
Заробітна плата керівника редакції друкованого засобу масової
інформації, керівника телерадіоорганізації не може бути нижчою від
заробітної плати заступника керівника органу державної влади, який
є засновником (співзасновником) цього засобу масової інформації. У
випадках, коли засновником (співзасновником) засобу масової
інформації є орган виконавчої влади чи орган місцевого
самоврядування, заробітна плата керівника редакції друкованого
засобу масової інформації, керівника телерадіоорганізації не може
бути нижчою від заробітної плати заступника керівника секретаріату
(апарату) відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування. В разі відсутності посади заступника керівника
секретаріату (апарату) відповідного органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування заробітна плата керівника редакції
друкованого засобу масової інформації, керівника
телерадіоорганізації не може бути нижчою від заробітної плати
керівника секретаріату (апарату) органу державної влади, який є
засновником (співзасновником) засобу масової інформації.
Прирівняння розміру заробітної плати журналіста державного
або комунального засобу масової інформації до середньої заробітної
плати працівника відповідної кваліфікації та посадового рівня
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який є
засновником (співзасновником) засобу масової інформації,
здійснюється за методикою та в порядку, які визначаються Кабінетом
Міністрів України".
4. У статті 16:
частину другу викласти у такій редакції:
"При нарахуванні пенсії журналісту державного або
комунального засобу масової інформації застосовуються норми,
методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю";
частину третю виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3056-IIIon top