Document 3048-III, valid, current version — Adoption on February 7, 2002
( Last event — Entry into force, gone March 7, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу України
про адміністративні правопорушення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.195 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про участь громадян в
охороні громадського порядку і державного кордону" ( 1835-14 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1. У статті 185-10;
у назві статті слова "з охорони державного кордону України"
замінити словами "з охорони громадського порядку і державного
кордону";
частину першу після слів "члена громадського формування з
охорони" доповнити словами "громадського порядку і".
2. Пункт 2 частини другої статті 255 після цифр "153"
доповнити словом і цифрами "та 202".
3. У статті 259:
у частині першій слова "чи в штаб громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону працівником
міліції або народним дружинником" замінити словами "чи до
підрозділу Прикордонних військ України, штабу громадського
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи
громадського пункту з охорони громадського порядку працівником
міліції, військовослужбовцем Прикордонних військ України або
членом громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону";
у частині шостій слова "в штабі громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону" замінити
словами "у штабі громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони
громадського порядку".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3048-IIIon top