Document 3046-VI, valid, current version — Adoption on February 17, 2011
( Last event — Entry into force, gone March 15, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до статті 164 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
щодо скасування відповідальності
за провадження господарської діяльності
із застосуванням принципу
мовчазної згоди
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 37, ст.374 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. В абзаці першому частини першої статті 164 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "чи
без одержання дозволу" замінити словами "а так само без одержання
дозволу", а після слів "передбачене законом" доповнити словами
"(крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 лютого 2011 року
N 3046-VIon top