Document 2994-X, invalid, current version — Loss of force on September 1, 2005, on the basis - 1618-IV

                                                          

( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42,
ст.492 )
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до Цивільного
процесуального кодексу Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1982, N 4, ст. 47 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )

Відповідно до Указів Президії Верховної Ради СРСР від
26 січня 1981 року "Про затвердження Положення про стягнення не
внесених у строк податків і неподаткових платежів", від 5 травня
1981 року "Про черговість задоволення вимог про стягнення за
виконавчими документами" та від 18 травня 1981 року "Про
відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями
державних і громадських організацій, а також службових осіб при
виконанні ними службових обов'язків" ( v4892400-81 ) Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного процесуального кодексу Української РСР
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) такі зміни і доповнення:
1. Статті 249, 375 і 376 викласти в такій редакції:
"Стаття 249. Подання заяви
Заява про стягнення з громадян недоїмки по податках,
самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому
страхуванню подається відповідно фінансовим відділом виконавчого
комітету районної, міської або районної в місті Ради народних
депутатів, або виконавчим комітетом селищної чи сільської Ради
народних депутатів, або органом державного страхування в суд за
місцем проживання недоїмника чи місцем знаходження його майна";
"Стаття 375. Правила про привілеєве задоволення вимог про
стягнення
Законодавством Союзу РСР можуть встановлюватись правила про
привілеєве задоволення вимог про стягнення, зв'язаних з діяльністю
організацій залізничного, морського, річкового, повітряного
транспорту, зв'язку та кредитних установ. Законодавством Союзу РСР
і Української РСР можуть в окремих випадках встановлюватись
правила про привілеєве задоволення інших вимог.
Стаття 376. Черговість задоволення вимог про стягнення з
рахунків у кредитних установах
Черговість задоволення вимог про стягнення з рахунків, що
відкриваються в кредитних установах державним підприємствам,
установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним
організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям,
встановлюється Радою Міністрів СРСР".
2. Частину першу статті 70 доповнити пунктом 6-1 такого
змісту:
"6-1) сторони - по спорах, зв'язаних з відшкодуванням шкоди,
заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням взяття під варту як запобіжного заходу або
незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді
арешту чи виправних робіт".
3. Статтю 126 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Позови про поновлення трудових, пенсійних і житлових прав,
повернення майна або його вартості, зв'язані з відшкодуванням
шкоди, заподіяної громадянинові незаконним засудженням, незаконним
притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним
застосуванням взяття під варту як запобіжного заходу, незаконним
накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи
виправних робіт, можуть пред'являтися позивачем за місцем його
проживання або за місцем знаходження відповідача".
У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому,
восьму вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою,
сьомою, восьмою, дев'ятою.
4. Пункт 2 частини другої статті 136 доповнити підпунктом "ж"
такого змісту:
"ж) якщо у спорах про поновлення трудових, пенсійних і
житлових прав, повернення майна або його вартості, зв'язаних з
відшкодуванням шкоди, заподіяної громадянинові незаконним
засудженням, незаконним притягненням до кримінальної
відповідальності, незаконним застосуванням взяття під варту як
запобіжного заходу, незаконним накладенням адміністративного
стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, це питання у
передбачених законом випадках не вирішувалося у відповідних
державних або громадських організаціях".
5. Пункт 3 частини першої статті 236 викласти в такій
редакції:
"3) про стягнення з громадян недоїмки по податках,
самооподаткуванню сільського населення і державному обов'язковому
страхуванню".
6. Найменування глави 32 викласти в такій редакції:
"Глава 32
СПРАВИ ПРО СТЯГНЕННЯ З ГРОМАДЯН НЕДОЇМКИ ПО ПОДАТКАХ,
САМООПОДАТКУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ І ДЕРЖАВНОМУ
ОБОВ'ЯЗКОВОМУ СТРАХУВАННЮ".
7. У частині другій статті 250 слова "акт про відсутність
майна та довідку від інших осіб про належні з них недоїмникові
грошові суми" замінити словами "акт про відсутність майна; довідка
від інших осіб про належні з них недоїмникові грошові суми при
відсутності майна або недостатності його для погашення недоїмки".
8. Частину другу статті 251 викласти в такій редакції:
"Якщо у суду виникнуть сумніви в правильності обчислення
розміру платежу, він своєю ухвалою зупиняє провадження у справі і
надсилає матеріал органові стягнення для перевірки. Провадження у
справі відновлюється після перерахунку платежу органом стягнення
або підтвердження заяви про стягнення його вищестоящим органом".
9. Частину першу статті 252 викласти в такій редакції:
"Суд, встановивши, що вимога про стягнення недоїмки є
законною, постановляє рішення про вилучення у недоїмника майна
згідно з поданим у суд актом опису, а в разі відсутності майна або
недостатності цього майна для погашення недоїмки - про звернення
стягнення на грошові суми, які недоїмникові належить одержати від
інших осіб".
10. У статті 253 слова "органом виконання" замінити словами
"органом стягнення".
11. У статті 374:
а) частини п'яту і шосту викласти в такій редакції:
"При недостатності стягненої з боржника суми для задоволення
всіх вимог за виконавчими документами ця сума розподіляється між
стягувачами в такій черговості:
у першу чергу задовольняються:
1) вимоги про стягнення аліментів;
2) вимоги робітників і службовців, що випливають з трудових
правовідносин;
3) вимоги членів колгоспів, зв'язані з їх працею в колгоспі;
4) вимоги про оплату поданої адвокатом юридичної допомоги;
5) вимоги про виплату винагороди, що належить авторам за
використання твору, за відкриття, винахід, на які видано авторське
свідоцтво, раціоналізаторську пропозицію і промисловий зразок, на
які видано свідоцтво;
6) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або
іншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою
годувальника.
Після повного задоволення зазначених вимог задовольняються
вимоги по соціальному страхуванню і вимоги громадян про
відшкодування шкоди, заподіяної їх майну злочином або
адміністративним правопорушенням;
у другу чергу задовольняються:
1) вимоги по податках і неподаткових платежах до бюджету;
2) вимоги органів державного страхування по обов'язковому
страхуванню;
3) вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної злочином або
адміністративним правопорушенням державним підприємствам,
установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним
організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям;
у третю чергу задовольняються
забезпечені заставою вимоги при стягнення з вартості
заставленого майна;
у четверту чергу задовольняються
не забезпечені заставою вимоги державних підприємств,
установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій,
їх об'єднань, інших громадських організацій;
у п'яту чергу задовольняються
всі інші вимоги.
Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного
погашення вимог попередньої черги";
б) у частині сьомій слова "пропорціонально присудженій"
замінити словами "пропорціонально належній".
12. У статтях 70, 97, 126, 136, 148, 149, 152, 217, 348, 356,
404, 405, 406 і 422 слова "смертю годувальника" замінити словами
"втратою годувальника".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 11 січня 1982 р.
N 2994-Xon top