Document 299/94-ВР, invalid, current version — Loss of force on November 19, 2012, on the basis - 4651-VI


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
Про внесення змін і доповнень до
Кримінально-процесуального кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 2, ст. 8 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
 
     1. У статті 112:
 
     у частині другій:
 
     цифри "81 - 83" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3, і 4 статей 81, 82, частинами 2 і 3 статті 83, статтями";
     цифри "108-1 " виключити;
     цифри "140 - 144" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3 і 4 статей 140 і 141, статтею 142, частинами 2 і 3 статті 143, статтею 144";
     слова і цифри "статтями 148-2, 148-3, 148-4" замінити словами і цифрами "статтею 148-2, частиною 2 статті 148-4, статтями";
     слова і цифри "частинами 1, 2 і 3 статті 154" замінити словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 154";
     слова і цифри "статтею 155-2" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 155-2";
     слова і цифри "статтями 155-5, 155-6, 155-7" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 155-5, частинами 2 і 3 статей 155-6 і 155-7, статтями";
     цифри "199" замінити словами і цифрами "частинами 3 і 4 статті 199, статтею";
     у частині третій слово і цифри "статтями 80" замінити словами і цифрами "частиною 2 статті 80, статтями".
 
     2. У статті 425:
 
     після слова "передбачені" доповнити словами і цифрами "частинами 1 статей 80, 81, 82 і 83";
     після слів і цифр "частиною 1 статті 89" доповнити словом і цифрами "статтею 108-1";
     після слова і цифр "статтею 114" доповнити словами і цифрами "частинами 1 статей 140, 141 і 143";
     після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і цифрами "статтею 148-3, частиною 1 статті 148-4";
     після слова і цифр "статтею 149" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 154";
     після слів і цифр "частиною 1 статті 155-1" доповнити словами і цифрами "частиною 1 статті 155-2";
     після слів і цифр "частиною 1 статті 155-3" доповнити словами і цифрами "частинами 1 статей 155-5, 155-6 і 155-7";
     після слова і цифр "статтею 196-1" доповнити словами і цифрами "частинами 1 і 2 статті 199".
 
     3. Частину першу статті 426 доповнити реченням: "У виняткових випадках, в разі неможливості у десятиденний строк зібрати необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним прокурором, але не більш як до двадцяти днів".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 Президент України                  Л. КУЧМА 
м.Київ, 16 грудня 1994 року
N 299/94-ВРon top