Document 2899-III, valid, current version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з метою усунення випадків ухилення окремих
підприємств, створених за участю іноземних
інвесторів, від сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 15, ст.100 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про інвестиційну діяльність"
( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47,
ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 1998 р., N 33, ст. 226; 1999 р.,
N 31, ст. 248):
1) частину другу статті 8 доповнити абзацом такого змісту:
"сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах
та у порядку, визначених законами України";
2) абзаци другий і третій частини третьої статті 12
виключити;
3) абзац другий частини першої статті 18 після слова
"законодавством" доповнити словами "(крім податкового, митного та
валютного законодавства, а також законодавства з питань
ліцензування певних видів господарської діяльності)";
4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова
"спрямованих на захист інвестицій" замінити словами "які
спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань
фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної
діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових
платежів)".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

3. У Законі України "Про усунення дискримінації в
оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з
використанням майна та коштів вітчизняного походження" ( 1457-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 97):
1) статтю 2 після слів "валютному" та "валютного" доповнити
відповідно словами "і митному" та "і митного";
2) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його
опублікування, крім статей 1-4 та абзацу першого статті 5, які
набирають чинності з дня введення в дію Закону України "Про режим
іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ).
Судові рішення про застосування до підприємств з іноземними
інвестиціями, їхніх дочірніх підприємств, а також філій, відділень
та інших відокремлених підрозділів державних гарантій захисту
інвестицій, винесені на підставі законодавчих актів, зазначених у
статті 4 цього Закону, підлягають виконанню виключно в частині, що
не суперечить цьому Закону".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2899-IIIon top