Document 287/94-ВР, previous version — Revision on April 1, 2001, on the basis - 2181-III
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 3 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про нотаріат"
( 3425-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст.
383) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України: I. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1502-06 ): 1. Главу 39 викласти у такій редакції:
"Г л а в а 39
ОСКАРЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ АБО ВІДМОВИ В ЇХ ВЧИНЕННІ
Стаття 285. Право на подання скарги, заяви
Заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену
нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії, вправі
подати про це скаргу до районного (міського) суду за
місцем знаходження державної нотаріальної контори, державного
нотаріального архіву, виконавчого комітету сільської, селищної,
міської Ради народних депутатів чи робочого місця приватного
нотаріуса. Скарги на неправильне посвідчення заповітів і доручень або на
відмову в їх посвідченні посадовими особами, зазначеними у статті
40 Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ), подаються до суду
за місцем знаходження відповідно лікарні, іншого стаціонарного
лікувально-профілактичного закладу, санаторію, будинку для
престарілих та інвалідів, експедиції, госпіталю,
військово-лікувального закладу, військової частини, з'єднання,
установи, військово-навчального закладу, місця позбавлення волі. Скарги на неправильне посвідчення заповіту або на відмову в
його посвідченні капітаном морського судна або судна внутрішнього
плавання, що плаває під прапором України, подаються до суду за
місцем порту приписки судна. Прокурор може звернутися до суду з заявою на неправильно
вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії. Спір про право, оснований на вчиненій нотаріальній дії,
розглядається судом у порядку позовного провадження.
Стаття 286. Строк на подання скарги, заяви
На подання скарги, заяви встановлюється десятиденний строк з
дня вчинення неправильної нотаріальної дії або відмови вчинити
нотаріальну дію.
Стаття 287. Порядок подання скарги, заяви
Скарга, заява через нотаріуса або посадову особу, яка вчиняє
нотаріальні дії, подаються до суду. Нотаріус або посадова особа,
яка вчиняє нотаріальні дії, повинні передати скаргу, заяву із
своїм поясненням щодо суті скарги, заяви разом з оригіналами або
копіями потрібних документів до суду не пізніше трьох днів з дня
одержання скарги, заяви.
Стаття 288. Рішення по скарзі, заяві
У разі задоволення скарги, заяви суд постановляє рішення про
скасування вчиненої нотаріальної дії або зобов'язує нотаріуса чи
посадову особу, яка вчиняє нотаріальні дії, вчинити нотаріальну
дію. Копія рішення надсилається нотаріусу чи посадовій особі, яка
вчиняє нотаріальні дії".
2. Пункт 5 частини першої статті 348 викласти в такій
редакції: "5) виконавчі написи нотаріусів".
3. Пункт 2 статті 349 викласти в такій редакції: "2) виконавчі написи нотаріусів".
II. У Цивільному кодексі Української РСР ( 1540-06 ):
1. У пункті 2 частини другої статті 65 слова "державних
нотаріальних контор та інших органів, що вчиняють нотаріальні дії"
замінити словами "державних нотаріальних контор, приватних
нотаріусів, посадових осіб та органів, що вчиняють нотаріальні
дії".
2. У статті 177: у частині першій слова "депозит державної нотаріальної
контори, яка повідомляє про це кредитора" замінити словами
"депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса,
які повідомляють про це кредитора"; частину другу після слів "депозит державної нотаріальної
контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".
3. Статтю 352 після слів "депозит державної нотаріальної
контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".
4. У статті 542: у пункті 2 слова "під прапором СРСР" замінити словами "під
прапором України"; у пункті 5 слова "державних нотаріальних контор та інших
органів, що вчиняють нотаріальні дії" замінити словами "державних
нотаріальних контор, приватних нотаріусів, посадових осіб та
органів, що вчиняють нотаріальні дії".
5. У статті 543 слова "державного нотаріуса або іншої
службової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (стаття 542 цього
Кодексу)", замінити словами "нотаріуса або посадової особи, яка
посвідчує заповіти, прирівнювані до нотаріально посвідчених
(стаття 542 цього Кодексу)".
6. Частину третю статті 544 викласти в такій редакції: "Заповідач може скасувати або змінити заповіт, подавши про це
заяву нотаріусу, завідуючому державним нотаріальним архівом, а в
населених пунктах, де немає нотаріусів, - посадовій особі
виконавчого комітету сільської, селищної, міської Ради народних
депутатів, яка вчиняє нотаріальні дії".
7. Частину першу статті 558 викласти в такій редакції: "Державний нотаріус за місцем відкриття спадщини або за
місцем знаходження спадкового майна, а в населених пунктах, де
немає державної нотаріальної контори, - посадова особа виконавчого
комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів, яка
вчиняє нотаріальні дії, вживають заходів до охорони спадкового
майна, коли це потрібно в інтересах спадкоємців,
відказоодержувачів, кредиторів або держави".
8. Статтю 559 викласти в такій редакції: "За наявності у складі спадщини майна, що потребує
управління (жилий будинок тощо), а також у разі пред'явлення
позову кредиторами спадкодавця до прийняття спадщини спадкоємцями
державний нотаріус призначає хранителя майна, а в населених
пунктах, де немає державного нотаріуса, посадова особа виконавчого
комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів, яка
вчиняє нотаріальні дії, призначає над зазначеним майном опікуна".
III. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.642):
1. У частині другій статті 13 слова "в нотаріальних органах"
виключити. 2. У частинах шостій та сьомій статті 20 слова "виконавчого
напису нотаріальних органів" замінити словами "виконавчого напису
нотаріусів". 3. У статті 29 та у частині третій статті 53 слова "депозит
нотаріальної контори" замінити словами "депозит державної
нотаріальної контори, приватного нотаріуса". 4. У частині другій статті 32 слова "Нотаріальна контора"
замінити словами "Державний нотаріус" та доповнити цю частину
реченням такого змісту: "Якщо такий договір посвідчено приватним
нотаріусом, підставою для накладення державним нотаріусом заборони
є повідомлення приватного нотаріуса про посвідчення ним договору,
яким передбачається накладення заборони відчуження".
IV. У частині п'ятій статті 6 Закону України "Про податок з
власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 11, ст.150) слова "а з громадян - через нотаріальні контори
за виконавчими написами" замінити словами "а з громадян - за
виконавчими написами нотаріусів".
V. У пункті 8 частини першої статті 11 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 6, ст.37; Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 15, ст.84) слова "або через нотаріальні
контори за виконавчими написами" замінити словами "або за
виконавчими написами нотаріусів".
( Розділ VI втратив чинність на підставі Закону N 2181-III
( 2181-14 ) від 21.12.2000 )

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1994 року
N 287/94-ВРon top