Document 2817-VI, valid, current version — Adoption on December 21, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 14, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 33
Закону України "Про карантин рослин"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.192 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 33 Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20,
ст. 167) такі зміни:
частину першу доповнити реченням такого змісту: "У разі
виявлення карантинного організму на територіях, на яких
розташовуються об'єкти виробництва, зберігання або переробки
зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим
запроваджується в межах відповідного району";
у частині третій слова "повідомляє осіб, що розташовані,
перебувають або проживають у регульованій зоні" замінити словами
"оприлюднює таке рішення в офіційних друкованих виданнях";
доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:
"Карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення
про його запровадження, за поданням відповідних головних державних
інспекторів з карантину рослин або державних інспекторів з
карантину рослин.
У рішенні про скасування карантинного режиму обов'язково
зазначаються:
обставини, що спричинили скасування карантинного режиму;
час, з якого скасовується карантинний режим".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2817-VIon top