Document 2803-VI, valid, current version — Adoption on December 17, 2010
( Last event — Entry into force, gone January 12, 2011. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Товариство Червоного Хреста України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.187 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статті 2 і 8 Закону України "Про Товариство Червоного
Хреста України" ( 330-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 5, ст. 47) викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного
Хреста України та про символіку Червоного Хреста, Червоного
Півмісяця, Червоного Кристала ґрунтується на Конституції України
( 254к/96-ВР ), Женевських конвенціях про захист жертв війни від
12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_a153,
995_154 ) та Додаткових протоколах ( 995_199, 995_200, 995_g74 )
до них, складається з інших міжнародних договорів України, згода
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону
України "Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця,
Червоного Кристала в Україні" ( 862-14 ), цього Закону та інших
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів";
"Стаття 8. Товариство використовує емблему Червоного Хреста у
порядку, визначеному Законом України "Про символіку Червоного
Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні"
( 862-14 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 грудня 2010 року
N 2803-VIon top