Document 2788-XII, valid, current version — Coming into effect on January 1, 1993, on the basis - 2789-XII

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про джерела фінансування шляхового господарства України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 2, ст.4 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2789-XII ( 2789-12 ) від 17.11.92, ВВР, 1993, N 2, ст.5 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни і доповнення до Закону України "Про джерела
фінансування шляхового господарства України" ( 1562-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст.648):
1. Абзаци перший і другий преамбули викласти в такій
редакції:
"Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення
стабільними джерелами фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування України. Вказані дороги забезпечують потреби всього народного
господарства України в перевезеннях вантажів і пасажирів, є
загальнодержавною власністю і поділяються на дороги державного та
місцевого значення".
2. Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"Кошти, що надходять відповідно до цих джерел, акумулюються
на районному, обласному, республіканському (Республіка Крим) та
державному рівнях і використовуються для фінансування розвитку
автомобільних доріг залежно від їх значення".
3. У назві і тексті статті 2 слова "республіканський",
"республіканському" та "республіканського" замінити відповідно
словами "державний", "державному" та "державного".
4. Назву та перше речення статті 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Бюджет Республіки Крим і місцеві бюджети
У бюджеті Республіки Крим і місцевих бюджетах Верховною Радою
Республіки Крим та обласними і районними Радами народних депутатів
щорічно передбачаються асигнування на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання відповідних місцевих автомобільних доріг".
5. У статті 4:
у частині першій слова "Кримській АРСР" і "Кримської АРСР"
замінити словами "Республіці Крим" і "Республіки Крим"; у частині четвертій слово "республіки" замінити словом
"України".
6. Частини першу і другу статті 5 викласти в такій редакції:
"Підприємства, об'єднання, організації, а також підприємці
незалежно від форм власності, що реалізують споживачам
автомобільний бензин, дизельне паливо, мастила, зріджений та
стиснений газ для заправки автотранспорту, сплачують збір на
дорожні роботи в розмірі 7 процентів від обсягів їх реалізації.
Реалізація зазначених матеріалів підприємствам і населенню
провадиться за цінами, збільшеними на суму збору від продажу
паливно-мастильних матеріалів. Збір справляється підприємствами, організаціями, об'єднаннями
та підприємцями, що реалізують споживачам зазначені
паливно-мастильні матеріали, і перераховується дорожнім органам".
7. У частині другій статті 6 слово "республіканського"
замінити словом "державного".
8. У статті 7:
у назві статті слова "та інших союзних республік" виключити;
у тексті статті слова "а також союзних республік" виключити,
а слово "республіканського" замінити словом "державного".
9. Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Джерелами фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг, також можуть бути: кошти від проведення позик, лотерей, продажу акцій,
розміщення реклами, добровільних внесків; плата за проїзд по автомобільних дорогах транспортних
засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують
нормативні, що визначається Кабінетом Міністрів України; плата за передачу доріг у концесію; інші надходження, що не суперечать чинному законодавству".
10. У назві і тексті Закону посилання на "шлях" замінити
посиланням на "дорогу".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 листопада 1992 року
N 2788-XIIon top