Document 2785-III, valid, current version — Adoption on November 15, 2001
( Last event — Entry into force, gone December 18, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30,
ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302) такі зміни:
1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:
"12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на
об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з
підтриманням чинності патентів на сорти рослин".
2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:
"у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на
об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з
підтриманням чинності патентів на сорти рослин:
за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід,
деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий
зразок:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно
постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів
США;
за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;
за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;
за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;
за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 300 доларів США;
за видачу патенту на сорт рослин:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян;
для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно
проживають (знаходяться) за межами України, - 600 доларів США;
за продовження чинності патенту на сорт рослин щорічно,
починаючи з дати надходження заявки про його видачу:
для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають
(знаходяться) в Україні, - у таких розмірах неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян (н.м.д.г.) і для фізичних (іноземних
юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами
України, - у доларах США відповідно:
за перший рік 0,1 н.м.д.г. або 60 доларів США;
за другий рік 0,15 н.м.д.г. або 90 доларів США;
за третій рік 0,2 н.м.д.г. або 120 доларів США;
за четвертий рік 0,25 н.м.д.г. або 150 доларів США;
за п'ятий рік 0,3 н.м.д.г. або 180 доларів США;
за шостий рік 0,4 н.м.д.г. або 240 доларів США;
за сьомий рік 0,5 н.м.д.г. або 300 доларів США;
за восьмий рік 0,6 н.м.д.г. або 360 доларів США;
за дев'ятий рік 0,8 н.м.д.г. або 480 доларів США;
за десятий - двадцятий роки 1,0 н.м.д.г. або 600 доларів США;
за двадцять перший - сороковий роки 1,0 н.м.д.г. або
600 доларів США;
за сплату мита за підтримання чинності патенту на сорт рослин
протягом шести місяців після закінчення встановленого строку його
сплати розмір мита збільшується на 50 відсотків.
3. У частині першій статті 4:
у пункті 2 та абзаці шостому пункту 16 слова
"раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки" замінити
словами "винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії
інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські
пропозиції";
пункт 32 виключити.
4. У частині першій статті 6 слова "одержанням патентів на
сорти рослин, підтриманням їх чинності" замінити словами
"одержанням охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти
інтелектуальної власності, і за дії, пов'язані з підтриманням
чинності патентів на сорти рослин".
5. У частині третій статті 7 слова "вільно конвертованій
валюті виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, еквівалентного 600 доларів" замінити словом "доларах".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
поширюється на правовідносини, що виникли після 9 червня
2001 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 листопада 2001 року
N 2785-IIIon top