Document 2740-IV, valid, current version — Adoption on July 6, 2005
( Last event — Entry into force, gone July 29, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про розвиток автомобільної
промисловості України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.436 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про розвиток автомобільної
промисловості України" ( 1624-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 26, ст. 360) такі зміни:
1. Пункти 7 і 8 статті 1 викласти в такій редакції:
"7) підприємство з виробництва автомобілів та мотоциклів
(моторолерів), а також супутніх комплектуючих виробів і запасних
частин до них - юридична особа - резидент України, що виготовляє
автомобілі, мотоцикли та супутні комплектуючі вироби і запасні
частини до них та реалізує програму створення виробничих
потужностей і робочих місць;
8) програма створення виробничих потужностей і робочих
місць - затверджена Кабінетом Міністрів України програма
будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або
переобладнання виробничих потужностей, створення та/або
модернізації об'єктів виробництва, а також реалізації плану
створення (завантаження) робочих місць, яка здійснюється для
виробництва автомобілів, мотоциклів, а також супутніх
комплектуючих виробів і запасних частин до них".
2. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Визначення походження
1. Протягом трьох років, що настають за роком вступу України
до Світової організації торгівлі, для визначення походження
використовуються правила підпараграфів "а"-"с" статті 2 "Принципи
застосування під час перехідного періоду" частини II Угоди про
правила визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування
правил визначення походження" з урахуванням того, що критерії
операцій з виробництва автомобілів та мотоциклів (моторолерів)
передбачають:
а) виготовлення кузова (кабіни) з окремих елементів, деталей
або вузлів методом нероз'ємного з'єднання (що не передбачає
можливості їх подальшого роз'єднання без втрати якісних чи цінових
характеристик окремих елементів);
б) фарбування кузова (кабіни) автомобіля чи мотоцикла
(моторолера);
в) складання з окремих елементів (крім внутрішнього
оздоблення) автомобіля чи мотоцикла (моторолера);
г) проведення тюнингу за замовленням покупця. Під тюнингом
розуміються роботи, які поліпшують внутрішні або зовнішні
показники автомобіля чи мотоцикла (моторолера). Місцем тюнингових
робіт вважається місце розташування (місцезнаходження) особи, що
їх проводить.
2. Після закінчення перехідного періоду, визначеного в
частині першій цієї статті, застосовуються правила походження,
встановлені підпараграфами "а" і "с" статті 3 "Принципи
застосування після перехідного періоду" Угоди про правила
визначення походження у рамках ГАТТ "Принципи застосування правил
визначення походження".
3. Пункт "в" частини другої статті 5 викласти в такій
редакції:
"в) переліку об'єктів і потужностей для виробництва
автомобілів, мотоциклів, а також супутніх комплектуючих виробів і
запасних частин до них з визначенням термінів введення таких
об'єктів і потужностей в експлуатацію, досягнення на них проектних
обсягів виробництва".
4. Підпункт 2 пункту 3 статті 7 "Прикінцеві положення"
виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 липня 2005 року
N 2740-IVon top