Document 273-2019-п, valid, current version — Adoption on April 3, 2019
( Last event — Entry into force, gone April 4, 2019. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 273
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 52, с. 146; 2006 р., № 11, ст. 722, № 83, ст. 2734; 2007 р., № 1, ст. 23; 2011 р., № 81, ст. 2977), і Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 838; 2007 р., № 1, ст. 23; 2016 р., № 83, ст. 2734), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 273

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471 і від 26 квітня 2003 р. № 625

1. У Порядку проведення спеціальної перевірки для надання фізичним особам допуску до виконання особливих робіт на ядерних установках, з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1997 р. № 1471:

1) у пункті 6:

абзац перший викласти в такій редакції:

“6. Керівникам центральних органів виконавчої влади, підприємств, функції з управління та контроль за діяльністю яких здійснюються Кабінетом Міністрів України, допуск до виконання особливих робіт (далі - допуск) надається згідно з наказом Голови СБУ.”;

абзац третій виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Керівникам та працівникам підприємств, що використовують джерела іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, та джерела іонізуючого випромінювання V категорії, допуск не надається.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Працівникам підприємства допуск надається згідно з наказом керівника підприємства або його заступників у разі наявності у них допуску до виконання особливих робіт.”;

2) у пункті 9:

в абзаці першому:

у першому реченні слова “засвідчене підписом спеціально призначеної посадової особи та скріплене печаткою посвідчення, в якому містяться відомості про надання допуску” замінити словами “копія наказу про надання допуску до виконання особливих робіт”;

у другому реченні слова “та скріплюється печаткою” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Виконання особливих робіт без допуску відповідної категорії забороняється.”;

3) у пункті 15:

у другому реченні абзацу першого слова “та скріплюється печаткою” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кожні сім років формується новий перелік.”;

4) у пункті 17:

у підпункті 2 слова “двох примірників” і “, алкогольної” виключити;

у підпункті 3 слова і цифри “, в якій зазначаються відомості про фізичну особу та її близьких родичів - батьків, дружину (чоловіка), рідних братів, сестер, дітей віком старше 16 років,” виключити;

у підпункті 5:

в абзаці другому слова “або спеціально призначеною посадовою особою” і “номер та дата наказу про погодження,” виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

“анкету, облікову картку, картки перевірки.”;

5) у пункті 18:

у другому реченні слова “Анкета, облікова” замінити словом “Облікова”;

доповнити пункт реченням такого змісту: “Дія допуску припиняється у разі звільнення фізичної особи з роботи.”;

6) пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. У разі переходу фізичної особи, яка мала допуск, на роботу на інше підприємство керівник такого підприємства подає за попереднім місцем роботи особи запит щодо надіслання її облікової картки та листа ознайомлення.

Якщо строк дії спеціальної перевірки не вичерпано, керівник підприємства надає цій особі своїм наказом допуск відповідної категорії та надсилає до Центрального управління СБУ або до підпорядкованого йому регіонального органу оформлену в установленому порядку картку результатів перевірки.”;

7) у першому реченні пункту 21 слова “п’ять днів” замінити цифрами і словами “14 робочих днів”;

8) у першому реченні абзацу другого пункту 22 слова і цифри “другої - 10, третьої - 15 років” замінити словами і цифрами
“другої - 7, третьої - 10 років від дати надання позитивного висновку за результатами спеціальної перевірки”;

9) пункт 25 доповнити реченням такого змісту: “Такий запит надсилається не раніше ніж через шість місяців з дня надходження негативного висновку за результатами спеціальної перевірки.”;

10) назву розділу “Анулювання допуску та припинення його дії” викласти в такій редакції:

“Анулювання допуску”;

11) у другому реченні абзацу другого пункту 27 слова “та скріплюється печаткою” виключити;

12) в абзаці четвертому пункту 30 слова “та скріплюються печаткою” виключити.

2. У Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 625:

1) у пункті 4:

абзац третій після цифр і слова “II категорії” доповнити словами і цифрами “, радіоактивні відходи I категорії, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами I категорії, відпрацьоване ядерне паливо”;

в абзаці четвертому цифру і слово “I категорії” замінити цифрами і словом “I-III категорії”;

2) пункт 18 після слів “що використовують” доповнити словами і цифрою “джерела іонізуючого випромінювання V категорії та”;

3) у додатку 5 до Порядку у графі “Категорія” у позиції “Джерела іонізуючого випромінювання I і II категорії” цифри і слова “I і II категорії” замінити цифрами і словом “I-IV категорії”.on top