Document 271-V, valid, current version — Adoption on October 19, 2006
( Last event — Entry into force, gone November 15, 2006. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо молодіжних та дитячих громадських організацій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 50, ст.501 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про молодіжні та дитячі громадські
організації" ( 281-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 1, ст. 2):
1) в абзаці другому статті 2 цифри "28" замінити цифрами
"35";
2) у статті 5:
доповнити новими частинами першою і другою такого змісту:
"Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях
може бути індивідуальним і колективним.
Членство в молодіжних та дитячих громадських організаціях
може бути фіксованим і нефіксованим".
У зв'язку з цим частини першу - третю вважати відповідно
частинами третьою - п'ятою;
у частині третій слова "Членами молодіжних та дитячих
громадських організацій" замінити словами "Індивідуальними членами
молодіжних та дитячих громадських організацій";
перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
"Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій
можуть бути особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними
членами дитячих громадських організацій - особи віком від
6 до 18 років";
у частині п'ятій цифри "28" замінити цифрами "35";
доповнити частинами шостою та сьомою такого змісту:
"Колективними членами молодіжних та дитячих громадських
організацій можуть бути колективи інших молодіжних та дитячих
громадських організацій.
Колективні члени молодіжних та дитячих організацій можуть
брати участь у діяльності таких організацій у випадках,
передбачених їх статутами";
3) частини першу та другу статті 10 викласти в такій
редакції:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
надають фінансову підтримку діяльності молодіжних та дитячих
громадських організацій і їх спілок у межах повноважень,
визначених законом.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
залучають в установленому порядку молодіжні та дитячі громадські
організації і їх спілки до виконання замовлень для державних та
місцевих потреб".
2. В абзаці дев'ятому статті 1 Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211;
2004 р., N 29, ст. 370; 2005 р., N 10, ст. 191; 2006 р., N 8,
ст. 91) цифри "28" замінити цифрами "35".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних
для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 жовтня 2006 року
N 271-Von top