On Grapes and Wine
Law of Ukraine on June 16, 20052662-IV
Document 2662-IV, previous version — Revision on March 15, 2011, on the basis - 3043-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про виноград та виноградне вино
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 31, ст.419 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.214
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.451
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.327
N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 37, ст.373 }

{ У тексті Закону слова "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з сільського
господарства" у всіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади з питань
аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 3043-VI
( 3043-17 ) від 17.02.2011 }

Цей Закон регулює правові відносини у сфері виноградарства та
виноробства України, пов'язані з веденням виноградників та
виробництвом винограду, вина та інших продуктів виноробства,
визначає регламентацію і контроль в цих галузях виробництва, права
і обов'язки виробників, повноваження органів виконавчої влади і
спрямований на посилення боротьби з фальсифікацією виноробної
продукції в Україні.
Дія цього Закону поширюється на юридичних та фізичних осіб,
господарська діяльність яких включає виробництво, реалізацію,
експорт та імпорт товарної продукції в галузі виноградарства і
виноробства. Дія цього Закону не поширюється на виробників
винограду і вина домашнього, призначених для власного споживання.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) виноградарсько-виноробна галузь - сукупність підприємств,
організацій, науково-дослідницьких закладів, зайнятих у сфері
виробництва винограду, виробництва і реалізації виноробної
продукції;
2) виноградарство - сукупність організаційних і технологічних
прийомів розмноження, культивування і збору винограду; { Пункт 2
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
3) виноробство - сукупність організаційних і технологічних
прийомів виготовлення виноробної продукції; { Пункт 3 статті 1 в
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
4) виноградники - промислові насадження винограду для
виноробства на площі понад 0,5 гектара; { Пункт 4 статті 1 в
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
5) зрідженість виноградників - відсоткове відношення
неіснуючих кущів до номінальної (розрахункової) їх кількості на
даній площі;
6) столові сорти винограду - сорти винограду, що вирощуються
для споживання у свіжому вигляді; { Пункт 6 статті 1 в редакції
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
7) технічні сорти винограду - сорти винограду, призначені для
виробництва виноробної продукції; { Пункт 7 статті 1 в редакції
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
8) гібриди прямі виробники - сорти винограду першого
покоління від схрещування сортів виду Vitis vinifera з іншими
видами винограду роду Vitis: Зейбель, Террас, Бако, Кастель,
Кудерк, Отелло, Жакез, Клінтон, Ербемон; { Пункт 8 статті 1 в
редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
9) районовані сорти винограду - визначені для певної зони
виноградарства сорти винограду, що забезпечують найбільшу
господарську ефективність виноградарства і виноробства в цій
місцевості та включені до Державного реєстру сортів рослин,
придатних для поширення в Україні;
10) зона виноградарства - географічна територія України з
придатними агроекологічними умовами для розведення культури
винограду;
11) сусло - свіжовіджатий сік, що одержують при подрібненні
та пресуванні винограду чи мезги, призначений для виробництва
виноматеріалів, бродіння якого здійснюється у місці переробки
винограду; { Пункт 11 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
12) вино - алкогольний напій, вироблений з винограду,
міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння
роздушених ягід або свіжовіджатого соку, а в разі виготовлення вин
кріплених - підвищується шляхом додавання спирту етилового.
Міцність вин може становити від 9 до 20 відсотків об'ємних.
Органолептичні якості вина повинні відповідати природному складу
винограду або відтворювати особливості, набуті внаслідок
купажування чи спеціальної технологічної обробки виноматеріалів;
{ Пункт 12 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
13) виноробна місцевість - територія, на якій технічні сорти
винограду постійно досягають цукристості у суслі не менш як
150 г/куб. дм (на території Автономної Республіки Крим -
160 г/куб. дм);
14) виноматеріали виноградні - продукти первинної переробки
винограду, призначені для виробництва вин та іншої виноробної
продукції; { Пункт 14 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
15) виноматеріали коньячні - молоді натуральні сухі
виноматеріали, виготовлені з винограду у "білий" спосіб з
дотриманням технологічних особливостей і призначені для
виробництва спирту коньячного; { Пункт 15 статті 1 в редакції
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
16) виноматеріали шампанські - виноматеріали, виготовлені з
регламентованих сортів винограду у "білий" спосіб за спеціальною
технологією і призначені для виробництва шампанського України та
ігристих вин; { Пункт 16 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
17) вино газоване - вино, піняста властивість якого набута
внаслідок його штучного насичення діоксидом вуглецю; { Пункт 17
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
18) вино ігристе - вино, піняста властивість якого набута
внаслідок його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження,
що утворюється під час бродіння сусла або вторинного бродіння
виноматеріалів у герметично закритих посудинах; { Пункт 18 статті
1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
19) шампанське України - біле ігристе вино, виготовлене
шляхом його насичення діоксидом вуглецю ендогенного походження при
вторинному бродінні шампанських виноматеріалів з використанням
сахарози в герметично закритих ємностях міцністю не нижче 10,5
відсотка об'ємних одиниць. При здійсненні процесу шампанізації в
пляшках з наступною трирічною витримкою ігристе вино має назву
"Шампанське України класичне"; { Пункт 19 статті 1 в редакції
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
20) вино колекційне - спеціально відібране марочне вино, яке
після закінчення встановлених строків визрівання в дубовій тарі
додатково витримується в пляшках не менш як 3 роки у спеціальних
сховищах з чітко визначеними параметрами витримки; { Пункт 20
статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
21) вино контрольованого найменування - вино стабільно
високої якості, що виробляється за спеціальною або традиційною
технологією з визначених сортів винограду строго регламентованого
географічного району. Походження і якість вина спеціально
контролюються на всіх етапах виробництва сировини та готової
продукції; { Пункт 21 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
22) вино кріплене - вино, одержане в результаті повного або
неповного збродження цукрів сусла шляхом припинення бродіння через
додавання спирту етилового ректифікованого, виготовленого з
крохмале-цукровмісної сировини і продуктів переробки винограду;
23) вино марочне - столове або кріплене вино вищої якості з
характерними для обумовленої виноробної місцевості та сортів
винограду особливостями, яке пройшло дозрівання шляхом
технологічної витримки в дубовій тарі не менш як 1,5 року з
моменту закладки на витримку; { Пункт 23 статті 1 в редакції
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

{ Пункт 24 статті 1 виключено на підставі Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

{ Пункт 25 статті 1 виключено на підставі Закону N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

26) вино ординарне - вино, виготовлене за загальноприйнятою
технологією відповідно до державних стандартів та діючих технічних
умов, яке реалізується з 1 січня року, наступного за врожаєм
винограду. За спеціальними технічними умовами допускається випуск
молодих столових вин, що виробляються з виноматеріалів окремих
сортів винограду або їх суміші і реалізуються в рік урожаю або не
пізніше трьох місяців після завершення процесу бродіння сусла;
{ Пункт 26 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
26-1) вино ординарне витримане - вино поліпшеної якості,
виготовлене за спеціальною технологією з виноматеріалів окремих
сортів винограду чи їх суміші, з обов'язковою витримкою у дубовій
тарі перед розливом не менше шести місяців; { Статтю 1 доповнено
пунктом 26-1 згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від
03.02.2011 }
27) вино сортове - вино, виготовлене з винограду одного
сорту. Допускається використання до 15 відсотків інших сортів
винограду того ж ботанічного виду;
28) вино столове - вино, виготовлене шляхом повного чи
неповного збродження сусла. Залежно від вмісту цукрів, столове
вино поділяється на сухе, напівсухе, напівсолодке;
29) вино спеціального типу - вино, яке згідно з видовою
назвою за походженням належить до традиційного типу і має особливі
смакові якості, набуті в результаті спеціальної технологічної
обробки виноматеріалів відповідно до свого прототипу, назву якого
воно носить; { Пункт 29 статті 1 в редакції Законів N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
30) купаж - суміш у певному співвідношенні різних
виноматеріалів, коньячних спиртів з компонентами, встановленими
технологічними інструкціями для надання вину, коньяку України
типовості, забезпечення випуску стабільних за своїми
органолептичними і фізико-хімічними показниками вин і коньяків
України. Технологічна операція приготування купажу має назву -
купажування, а вина мають назву - купажовані; { Пункт 30 статті 1
із змінами, внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 ) від
03.02.2011 }
31) витримка - тривалий технологічний процес дозрівання
виноматеріалу або коньячного спирту в технологічній тарі у певних
умовах, що сприяють формуванню його типовості та покращенню
якості; { Пункт 31 статті 1 в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
32) фальсифікація вин, вермутів, коньяків України і бренді -
умисна з корисливою метою підробка вин, вермутів, коньяків
України, бренді за походженням (місцем виробництва) або їх складом
шляхом додавання нешкідливих чи шкідливих для здоров'я людини
речовин, а також виготовлення винних і коньячних сурогатів у
процесі виробництва, транспортування, зберігання та продажу;
{ Пункт 32 статті 1 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
33) якість вина - ступінь відповідності вина органолептичному
сприйняттю і фізико-хімічним показникам, які характеризують
конкретний тип (марку) вина. Оцінюється в балах за прийнятою у
виноробстві системою;
34) шапталізація - технологічний прийом підсолоджування сусла
при виробництві столових сухих і шампанських виноматеріалів;
{ Статтю 1 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

{ Пункт 35 статті виключено на підставі Закону N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }

36) виноробна продукція - вина тихі, шампанські, ігристі та
газовані, вермути, бренді, коньяки і алкогольні напої виноградного
походження; { Статтю 1 доповнено пунктом 36 згідно із Законом
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
37) підприємства первинного виноробства - підприємства, які
здійснюють переробку винограду, виробництво виноматеріалів, сусла
або соку консервованого, концентрату виноградного соку, займаються
витримкою виноматеріалів, а також утилізацією відходів
виноробства; { Статтю 1 доповнено пунктом 37 згідно із Законом
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
38) підприємства вторинного виноробства - підприємства, які
займаються витримкою виноматеріалів, обробкою виноматеріалів та
розливом або тільки розливом вин у споживчу тару відповідно до
нормативних документів; { Статтю 1 доповнено пунктом 38 згідно із
Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Законів
N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009, N 2974-VI ( 2974-17 ) від
03.02.2011 }
39) коньяки України - міцні алкогольні напої з характерним
букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу спиртів коньячних,
отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше
трьох років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях
з дубовою клепкою. Залежно від строку витримки спиртів коньячних і
їх якості коньяки України поділяються на ординарні, марочні і
колекційні. Коньяки України можуть випускатися під власною
назвою; { Статтю 1 доповнено пунктом 39 згідно із Законом
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
40) спирт етиловий - спирт етиловий ректифікований,
виготовлений з крохмале-цукромісткої сировини або продуктів
переробки винограду шляхом їх збродження, відокремлення та
очищення до визначеного стандартом вмісту інших речовин; { Статтю
1 доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
41) прототип вина - тип вина, що історично склався в певних
географічних регіонах внаслідок використання специфічних прийомів
переробки винограду певних сортів та способів обробки мезги, сусла
або виноматеріалів, який став прообразом (попередником і зразком)
для виробництва відповідного типу вина в тій самій або іншій
географічній зоні вирощування винограду. { Статтю 1 доповнено
пунктом 41 згідно із Законом N 2974-VI ( 2974-17 ) від
03.02.2011 }
Розділ II
СИРОВИННА БАЗА ВИНОРОБСТВА
(ВИНОГРАДАРСТВО)
Стаття 2. Порядок опорядження та утримання виноградників
Виноградні насадження технічних та столових сортів у
господарствах усіх форм власності підлягають реєстрації в
центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства.
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
та продовольства визначає з виділенням у натурі зони виробництва
винограду. У виділених зонах регламентується сортовий склад
вирощування винограду відповідно до спеціалізації району
виноградарства та заявлених категорій вина.
Садіння виноградників для виноробства дозволяється лише у
виноробних місцевостях із застосуванням районованих або
перспективних сортів винограду відповідно до проекту, який
затверджений центральним органом виконавчої влади з питань
аграрної політики та продовольства. Гібриди прямі виробники, що є
в насадженнях, підлягають заміні, а нерайоновані сорти підлягають
заміні або районуванню протягом 15 років. { Частина третя статті 2 в редакції Законом N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Сорти винограду, посаджені відповідно до проекту для
випробування нових селекційних сортів винограду, за позитивних
результатів сортовипробування районуються у встановленому порядку.
{ Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Придбаний садивний матеріал вітчизняного або іноземного
походження, призначений для садіння виноградників, проходить
обов'язкову сертифікацію в установах, які мають на це
повноваження, та акредитацію. Ця норма не поширюється на садивний
матеріал, отриманий у власних розсадниках, розміщених у зоні
садіння виноградників. { Статтю 2 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Державний перепис виноградників здійснюється не менше одного
разу на 10 років.
Списання виноградників усіх форм власності, які закладені за
рахунок державних коштів, організується і проводиться центральним
органом виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства з обов'язковим відновленням площ виноградних
насаджень. { Частина статті 2 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Зрідженість молодих (до 5 років) виноградників, на закладення
яких та на догляд за якими використовувалися повністю державні
кошти, що зумовлена недбалим доглядом за ними, розцінюється як
безгосподарне використання земель, у зв'язку з чим винних осіб
може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. При
зрідженості понад 60 відсотків виноградники виключаються з
державного реєстру, паспорт на них анулюється і державне
фінансування на садіння та догляд за виноградниками припиняється.
{ Частина статті 2 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Стаття 3. Вимоги до якості сировини
Для виробництва вин і коньяків України використовуються
технічні сорти винограду, що відповідають вимогам державних
стандартів. Не допускається при переробці змішування європейських
сортів винограду з сортами виду Лабруска та гібридами прямими
виробниками. Столові сорти винограду можуть використовуватися для
виготовлення ординарних вин. Для виробництва ординарних вин,
бренді і коньяків України допускається використовування столових
сортів винограду, якщо за вмістом цукрів та іншими показниками
якості вони відповідають вимогам, що пред'являються до винограду
технічних сортів. { Частина перша статті 3 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Для виробництва вин допускається переробка зав'яленого на
кущах винограду до цукристості в суслі не більш як
40 г/100 куб. см.
Використання сушеного винограду (ізюму) для виготовлення вин
забороняється. Випадки порушення цієї норми розглядаються як
фальсифікація вина.
Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ВИНОРОБСТВО)
{ Назва розділу III в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Стаття 4. Регламентація виноробства
Виробництво виноробної продукції здійснюється суб'єктами
підприємницької діяльності незалежно від форм власності за
наявності в них ліцензії. { Частина перша статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Під час виробництва виноматеріалів та інших продуктів
виноробства здійснюються органолептичний, хімічний і
мікробіологічний контроль якості сировини і готової продукції та
ведеться відповідна технологічна документація. { Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Підприємства, які займаються переробкою винограду,
зобов'язані щорічно після завершення сезону виноробства, але не
пізніше 1 грудня, надавати спеціально уповноваженому центральному
органу виконавчої влади із статистики інформацію за встановленою
ним формою щодо обсягів переробки винограду, виробництва
виноматеріалів у груповому асортименті, використання та залишків
спирту. { Частина третя статті 4 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної
політики та продовольства затверджує порядок ведення та форми
виробничого обліку вин, технологічну документацію і нормативні
документи на виробництво вин, погоджує в установленому ним порядку
використання зарубіжної технологічної документації, визначає
перелік необхідних для цього документів, строки і процедуру їх
подання. { Частина четверта статті 4 в редакції Закону N 3043-VI
( 3043-17 ) від 17.02.2011 }
Стаття 5. Загальні вимоги до виноматеріалів, вин і коньяків,
умов їх виробництва
{ Назва статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Вина і коньяки України виготовляються згідно з правилами
виробництва і зберігання тихих вин, правилами виробництва і
зберігання ігристих та шампанських вин, правилами виробництва
коньяків України, відповідними стандартами і технологічними
інструкціями, що затверджуються центральним органом виконавчої
влади з питань аграрної політики та продовольства. Для
виготовлення вин і коньяків України застосовуються матеріали та
речовини, дозволені для використання нормативними документами та
Головним державним санітарним лікарем України. { Частина перша статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009; в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }

{ Частину другу статті 5 виключено на підставі Закону
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

Виробництво і технологічна обробка виноматеріалів
дозволяються на підприємствах первинного виноробства. { Частина третя статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009; в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Підприємства, які займаються витримкою виноматеріалів та
розливом вин у тару відповідно до нормативних документів, можуть у
разі необхідності здійснювати дообробку або обробку виноматеріалів
за технологічними інструкціями. { Частина четверта статті 5 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Вина шампанські, ігристі та газовані можуть виготовлятися у
будь-якому регіоні України за місцезнаходженням виноробного
підприємства. { Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Переробка винограду на виноматеріали, їх витримка та обробка,
виготовлення вин і коньяків України, вермутів, бренді проводяться
у спеціально обладнаних приміщеннях (цехах), використання яких для
інших цілей забороняється. Не допускаються виготовлення, обробка,
витримка та зберігання виноградних виноматеріалів та вин в одному
приміщенні (крім розливу та експедиції) з напоями
плодово-ягідними, вермутами та іншими ароматизованими напоями.
{ Частина шоста статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Виноматеріали, коньяки України, вермути, бренді і вина для
експорту виробляють за стандартами України або згідно із
законодавством країн-імпортерів на виконання конкретного
замовлення. { Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Використання у вітчизняному виноробстві імпортних
виноматеріалів, що не відповідають вимогам нормативних документів
України, забороняється.
Вина, виготовлені з імпортних виноматеріалів і за зарубіжною
технологічною документацією, випускаються під їх видовою назвою із
зазначенням країни походження вина та місця розливу. { Частина дев'ята статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Забороняється видавати за іноземні українські вина, коньяки
України і суміші (купажі) з іноземними винами (виноматеріалами,
коньяками, коньячними спиртами). { Частина десята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
та продовольства затверджує нові марки виноробної продукції за
поданням підприємств і організацій та на підставі висновку
Центральної дегустаційної комісії виноробної промисловості. Право
представляти до затвердження нові марки тихих вин і марочних
коньяків України надається підприємствам і організаціям, які мають
власну стабільну сировинну базу і відповідні потужності для їх
виробництва. { Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Національна академія аграрних наук України може затверджувати
нові марки дослідних партій виноробної продукції, вироблених при
виконанні науково-дослідних робіт, на підставі висновку
дегустаційної комісії Національного інституту винограду і вина
"Магарач". { Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Перелік необхідних для цього документів, терміни і процедури
подачі, затвердження і погодження здійснюються у встановленому
порядку. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1103-VI ( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Гарантійні терміни зберігання вин шампанських, ігристих та
тихих, коньяків України, які встановлено чинними стандартами та
нормативною документацією, є мінімальними термінами, протягом яких
виробник несе відповідальність за невідповідність показників
якості продукції нормативним вимогам, і не є термінами придатності
виноробної продукції до споживання. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Виробники виноробної продукції мають право встановлювати
власні гарантійні терміни зберігання окремих найменувань вин
шампанських, ігристих та тихих, коньяків України, які перевищують
мінімальні гарантійні терміни, встановлені чинними стандартами та
нормативною документацію, з обов'язковою відповідальністю за
відповідність їх якості нормативним вимогам. Власні гарантійні
терміни повинні бути внесені у розроблені виробником технологічні
інструкції на окремі найменування продукції, які затверджуються
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства у встановленому порядку. { Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
У торгових найменуваннях вин спеціального типу видова назва
доповнюється назвою місця виробництва продукції. { Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Найменування іншим винам та новим маркам надаються відповідно
до вимог положення, затвердженого центральним органом виконавчої
влади з питань аграрної політики та продовольства.
При виробництві вин не допускається купажування
виноматеріалів із європейських сортів винограду з виноматеріалами
із сортів винограду виду Лабруска та гібридів прямих виробників.
При виробництві марочних вин не допускається купажування марочних
і ординарних виноматеріалів. { Частина статті 5 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Вина шампанські, ігристі та тихі, вермути, коньяки України і
бренді, в яких після закінчення гарантійних термінів зберігання не
з'явилося помутніння чи видимого осаду, придатні для подальшого
зберігання та реалізації. { Частина статті 5 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }

{ Частину статті 5 виключено на підставі Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

Виготовлення етикеток для пляшок та інших елементів
зовнішнього оформлення вин та коньяків України забороняється у
разі відсутності у замовника - виробника виноробної продукції
дозволу центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики та продовольства на виробництво відповідних категорій і
марок виноробної продукції, підтвердженого нотаріально завіреною
копією ліцензії, що додається до контракту на друкування етикеток.
{ Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Стаття 6. Вино столове
Вина столові виготовляються сортовими або купажованими. { Частина перша статті 6 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Вина столові напівсухі та напівсолодкі виготовляються за
класичною схемою з використанням виноматеріалів-недобродів або за
купажною схемою з використанням виноградних цукровмісних
матеріалів. { Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Не допускається випуск столових вин із вмістом спирту нижче 9
відсотків об'ємних, сортових - 9,5 і марочних - 10 відсотків
об'ємних. { Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Концентрат виноградного соку або консервоване сусло
дозволяється використовувати лише в купажі столових напівсухих та
напівсолодких ординарних вин з відповідним записом у свідоцтві про
якість. { Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }

{ Частину статті 6 виключено на підставі Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики
та продовольства вправі надавати в несприятливі для визрівання
винограду роки дозволи на виготовлення сухих виноматеріалів
міцністю не більш як 9,5 відсотка об'ємних шляхом підсолодження
сусла виноградним концентратом або цукром не більш як на 2 г/100
куб. см. Такі виноматеріали можуть використовуватися лише для
виробництва вин ординарних столових сухих несортових. Перелік
необхідних для цього документів, терміни і процедури подачі,
затвердження і погодження встановлює Кабінет Міністрів України. { Частина статті 6 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі
для визрівання винограду роки видається безоплатно та діє протягом
сезону переробки винограду. Рішення про видачу або відмову у
видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів приймається
протягом п'яти робочих днів після надання документів центральному
органу виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Підставами для відмови у видачі дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є:
подання неповного пакета документів, визначених у порядку
видачі дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів
( 1005-2006-п ), затвердженому Кабінетом Міністрів України;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Підставою для анулювання дозволу на виготовлення сухих
виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки є
виготовлення сухих виноматеріалів в обсягах, більших ніж
передбачено у дозволі. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів анулюється та
вважається недійсним з моменту прийняття рішення про його
анулювання центральним органом виконавчої влади з питань аграрної
політики та продовольства. { Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 1103-VI
( 1103-17 ) від 05.03.2009 }
Про використання підсолодженого сусла у виробництві вин
столових робиться відповідний запис у свідоцтві про якість.
Додавання спирту етилового або спиртованих виноматеріалів чи
сусла (містеля) до вин столових не допускається.
Стаття 7. Вино кріплене
Вина кріплені залежно від вмісту спирту і цукру поділяються
на міцні, десертні солодкі та десертні лікерні.
Вина міцні виготовляються з частково збродженого сусла, в
якому вміст спирту природного бродіння становить не менше 4,2
відсотка об'ємних. Вина десертні солодкі та десертні лікерні
виготовляються з частково збродженого сусла, в якому вміст спирту
природного бродіння становить не менш як 1,2 відсотка об'ємних.
{ Частина друга статті 7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Вміст спирту в готових винах виноградних міцних не повинен
перевищувати 20 відсотків об'ємних, десертних солодких та
десертних лікерних - 17 відсотків об'ємних. { Частина третя статті
7 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Під час виготовлення вин кріплених додавати концентрат
виноградного соку дозволяється лише у випадках, обумовлених
технологічними інструкціями. Використання спиртованого сусла або
спиртованого концентрату виноградного соку допускається лише для
виготовлення вин спеціального типу. { Частина четверта статті 7 в
редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Додавання цукру на всіх стадіях виробництва вин кріплених
забороняється.
Для кріплення виноматеріалів і вин дозволяється
використовувати лише спирт етиловий ректифікований та спирт
етиловий ректифікований виноградний, які відповідають вимогам
стандартів щодо якості та безпеки для здоров'я людини.
Забороняється в процесі кріплення виноматеріалів і вин
додавати спирт-сирець, технічний та плодовий спирти або спирти
невідомого походження.
Стаття 8. Вина контрольованих найменувань за походженням
Назва вин контрольованих найменувань за походженням надається
кращим винам, виготовлення яких забезпечено стійкою сировинною
базою і які мають високу якість протягом не менш як 5 років
випуску. Всі стадії виробництва вин контрольованих найменувань за
походженням повинні здійснюватися на підприємстві, розташованому у
строго регламентованому географічному місці вирощування винограду.
{ Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Вина контрольованих найменувань за походженням затверджуються
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства за поданням виноробних підприємств.
Стаття 9. Вина колекційні
Вина колекційні реалізуються в тій же пляшковій тарі, у якій
витримуються, без її розкупорки і вилучення утвореного осаду.
Для науково-виробничих та комерційних цілей в окремих
наукових установах та на виноробних підприємствах створюється
колекційний фонд зразків вин (енотеки), еталонні зразки яких є
національним надбанням України. { Частина друга статті 9 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Порядок створення енотек, зберігання і використання зразків
вин з енотек установлюється центральним органом виконавчої влади з
питань аграрної політики та продовольства.
Стаття 10. Вина шампанські, ігристі та газовані
{ Назва статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Виробництво вин шампанських із вмістом спирту нижче
10,5 відсотка об'ємних, вин ігристих нижче 10,0 і вин газованих
нижче 9,5 відсотка об'ємних не допускається. { Частина перша статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Тиск діоксиду вуглецю в пляшках з готовою продукцією в
ігристих винах повинен становити не менш як 300 кПа, "Шампанського
України" - не менш як 350 кПа, газованих - від 100 до 250 кПа при
20 град. C. { Частина друга статті 10 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Виноматеріали для виробництва вин шампанських та ігристих
виготовляються з винограду певних сортів, визначених
технологічними інструкціями та стандартами. { Частина третя статті
10 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006,
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Винам білим ігристим шампанізованим, виготовленим за
шампанською технологією при вторинному бродінні в герметично
закритих ємкостях шампанських виноматеріалів, надається назва
"Шампанське України". Винам білим ігристим шампанізованим,
виготовленим за шампанською технологією з трирічною витримкою вина
в пляшках на дріжджах, надається назва "Шампанське України
класичне". Міцність ігристих шампанізованих вин повинна бути не
нижче 10,5 відсотка об'ємних. { Частина четверта статті 10 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Вина ігристі та газовані можуть випускатися під власною
назвою. { Частина п'ята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Вина ігристі з технологічною витримкою в пляшках не менш як
9 місяців належать до категорії витриманих.
Вина газовані виготовляються із сухих виноматеріалів, які
підсолоджуються концентратом виноградного соку, консервованим
неспиртованим суслом. { Частина сьома статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }

{ Частину восьму статті 10 виключено на підставі Закону
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

{ Частину дев'яту статті 10 виключено на підставі Закону
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

Зовнішнє оформлення вин "Шампанське України класичне" та
"Шампанське України" має відрізнятися від оформлення інших вин
ігристих. { Частина десята статті 10 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Стаття 11. Алкогольні напої виноградного походження { Назва статті 11 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Ароматизовані вина - вина виноградного походження, у тому
числі вермути, отримані шляхом змішування сухих та/або кріплених
виноматеріалів, спиртових рослинних екстрактів, спирту етилового
ректифікованого та цукру або цукровмісних матеріалів. { Статтю 11 доповнено новою частиною першою згідно із Законом
N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Коньяки України - міцні алкогольні напої з характерними
букетом і смаком, виготовлені шляхом купажу коньячних спиртів,
отриманих методом дистиляції коньячних виноматеріалів на
спеціальних мідних апаратах з фракціонуванням, витриманих не менше
3 років у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємкостях з
дубовою клепкою. Коньяки України можуть випускатися під власною
назвою. { Частина статті 11 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Вермути - група ароматизованих вин, отриманих шляхом
купажування спеціально оброблених столових або кріплених
виноградних виноматеріалів з додаванням спирту етилового
ректифікованого, сахарози або цукровмісних матеріалів та спиртових
настоїв (екстрактів) пряно-ароматичної сировини, до складу якої
обов'язково входить полин. { Частина третя статті 11 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Бренді - міцні алкогольні напої з характерним букетом і
смаком, що виготовляються з витриманих у дубовій тарі або у
ємностях з нержавіючої сталі з дубовою клепкою спиртів, отриманих
шляхом дистиляції виноградної сировини, у спосіб доведення їх до
кондицій готових напоїв пом'якшеною водою з додаванням цукрового
сиропу та цукрового колеру. { Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; в редакції Закону N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Для алкогольних напоїв, що не відповідають вимогам,
встановленим цим Законом для термінів "Коньяк України" та
"Шампанське України", забороняється у загальній та власній назвах
виробу вживати слова "Коньяк" або "Шампанське", їх однокореневі
(споріднені) та співзвучні до них слова.
{ Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
Стаття 12. Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України та
бренді
{ Назва статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Фальсифікацією є: { Абзац перший статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
нерегламентоване застосування цукру або продуктів, що містять
цукор, у тому числі виноградного походження, для штучного
підвищення вмісту спирту у винах, підміна сортів винограду або
зменшення терміну витримки при виготовленні вин марочних і
коньяків України; { Абзац другий статті 12 в редакції Закону
N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
додавання води, плодово-ягідних матеріалів, витяжок і
відварів з плодів і ягід;
підробка дешевих вин, вермутів, коньяків України та бренді
під кращі вітчизняні або іноземні марки шляхом штучного збільшення
екстрактивності, імітації кольору, аромату і смаку, а також
додавання харчових або штучних речовин і есенцій; { Абзац
четвертий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
штучна ароматизація рослинними екстрактами чи запашними
речовинами органічного синтезу;
додавання замінників цукру (сахарину, аспартаму та інших
подібних штучних речовин);
виготовлення сурогатів вин і коньяків України шляхом
використання виноматеріалів, вироблених екстракцією водою
виноградних вичавок або ізюму; { Абзац сьомий статті 12 в редакції
Законів N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006, N 2974-VI
( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
виготовлення сурогатів вин за відсутності продуктів переробки
винограду;
підробка вина за походженням, місцем виробництва, сортовим
складом шляхом додавання виноматеріалів з гібридів прямих
виробників, які не входять до затвердженого сортименту;
етикетування, що не відповідає вимогам законодавства,
використання інших видів дезінформації покупця при зовнішньому
оформленні вин, вермутів, коньяків України і бренді; { Абзац
десятий статті 12 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
вироблення фальсифікованих коньяків України з коньячного
спирту, який витримано менш як 3 роки, або з коньячного спирту,
термін витримки якого менше, ніж передбачено технологічною
інструкцією на виробництво цього найменування коньяку;
збільшення екстрактивності коньячних спиртів та коньяків
шляхом додавання дубового екстракту та інших подібних речовин, а
також додавання ефірних масел, есенцій, ароматизаторів та інших
подібних речовин.
Стаття 13. Зберігання вин, вермутів, коньяків України і
бренді на торговельних підприємствах
Умови зберігання вин і коньяків України на складах і в
торговельних залах повинні відповідати вимогам нормативних
документів. { Частина перша статті 13 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Не допускається зберігання вин, вермутів, коньяків України і
бренді на складах та їх продаж без належного зовнішнього
оформлення, зазначення найменувань, походження, реквізитів
виробника.
Забороняється реалізація вин, вермутів, коньяків України і
бренді, що втратили товарний вигляд.
Постачальник вин, вермутів, коньяків України і бренді не несе
відповідальності за втрату якості своєї продукції в торговельній
мережі в разі порушення умов її зберігання або в разі закінчення
гарантійних строків зберігання. { Стаття 13 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від
09.02.2006 }
Розділ IV
ОРГАНИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ
ГАЛУЗІ ВИНОРОБСТВА І ВИНОГРАДАРСТВА ТА
ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 309-VI ( 309-17 )
від 03.06.2008 }

Стаття 15. Відповідальність за порушення цього Закону
За порушення вимог цього Закону щодо опорядження і утримання
виноградників, які насаджені за рахунок державного фінансування,
виробництва і за фальсифікацію вин, вермутів, коньяків України і
бренді посадові особи і громадяни, які займаються підприємницькою
діяльністю в галузі виноградарства та виноробства, несуть
дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та цивільну
відповідальність згідно із законодавством України. { Частина перша
статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }
До суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб
застосовуються фінансові санкції в разі:
закладання нових чи ремонту промислових насаджень винограду
нерайонованими сортами за рахунок державного фінансування - штраф
у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з обов'язковим розкорчуванням цих
виноградників і наступним відновленням площ районованими сортами
за рахунок юридичної особи. До виконання цієї вимоги припиняється
державне фінансування закладання нових виноградників;
зрідженості виноградників, насаджених за рахунок державного
фінансування, від 10 до 15 відсотків - штраф у розмірі п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, зрідженості від
15 до 20 відсотків - штраф у розмірі однієї тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з установленням
термінів ліквідації зрідженості, зрідженості понад 20 відсотків -
штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів
України, може бути порушено питання про повне оновлення насаджень
за рахунок юридичної особи;
порушення правил виробництва виноробної продукції - штраф у
розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
виготовлення з імпортних виноматеріалів вітчизняних марок вин
без зазначення їх походження і місця розливу - штраф у розмірі від
двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Виручка від незаконної реалізації продукції спрямовується до
державного бюджету;
виготовлення і реалізації фальсифікованих вин і коньяків
України, які визнаються такими згідно зі статтею 12 цього
Закону, - штраф у розмірі від чотирьох до п'яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. { Абзац шостий
частини другої статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }

{ Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі
Закону N 3427-IV ( 3427-15 ) від 09.02.2006 }

Фальсифікація вин, вермутів, коньяків України, бренді є
підставою для анулювання ліцензій на виробництво та торгівлю цією
продукцією. { Частина третя статті 15 в редакції Закону N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006 }
Фальсифіковані вина, вермути, коньяки України, бренді
конфіскуються за рішенням суду і підлягають подальшій переробці
або знищенню. { Частина четверта статті 15 в редакції Закону N 3427-IV
( 3427-15 ) від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3043-VI ( 3043-17 ) від 17.02.2011 }
Прибуток, одержаний від продажу фальсифікованих вин,
вермутів, коньяків України і бренді, вилучається до державного
бюджету в судовому порядку органами державної податкової служби за
поданням центрального органу виконавчої влади з питань аграрної
політики та продовольства. { Частина п'ята статті 15 в редакції Законів N 3427-IV ( 3427-15 )
від 09.02.2006, N 2974-VI ( 2974-17 ) від 03.02.2011 }
Розгляд справ щодо порушень вимог цього Закону здійснюється
відповідними посадовими особами згідно із законом. У разі незгоди
суб'єктів господарювання з рішенням центрального органу виконавчої
влади з питань аграрної політики та продовольства у справі його
дії можуть бути оскаржені в судовому порядку. { Частина шоста статті 15 в редакції Закону N 2974-VI ( 2974-17 )
від 03.02.2011 }
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України:
а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
б) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону
розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із
цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 червня 2005 року
N 2662-IVon top