On State Support of Aircraft Construction Industry of Ukraine
Law of Ukraine on July 12, 20012660-III
Document 2660-III, previous version — Revision on January 1, 2011, on the basis - 2755-VI
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про розвиток літакобудівної промисловості
{ Назва Закону в редакції Закону N 1814-VI ( 1814-17 )
від 20.01.2010 }
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 50, ст.261 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1814-VI ( 1814-17 ) від 20.01.2010, ВВР, 2010, N 10, ст.101
Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Цей Закон створює умови для розвитку літакобудівної
промисловості, забезпечує виконання суверенних зобов'язань
держави, спрямованих на розвиток літакобудівної промисловості,
збереження та збільшення робочих місць на підприємствах суміжних
галузей.
Цей Закон має на меті посилення цивільної та військової
безпеки України, забезпечення конкурентоспроможності літаків,
двигунів для них та авіаційного обладнання вітчизняного
виробництва. { Преамбула в редакції Закону N 1814-VI ( 1814-17 ) від
20.01.2010 }
Стаття 1. Визнати літакобудування пріоритетною галуззю
економіки України і віднести науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи по створенню нової авіаційної
техніки до категорії критичних технологій.
Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осіб -
резидентів України, які здійснюють діяльність у галузі
літакобудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні
ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або
виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або
технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних
двигунів (далі - суб'єкти літакобудування) та відповідають хоча б
двом з таких критеріїв:
а) здійснюють розробку авіаційної техніки та авіаційних
двигунів, виробництво авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів;
б) виконують державне або оборонне замовлення на розробку
авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виробництво авіаційної
техніки та авіаційних двигунів, ремонт авіаційної техніки та
авіаційних двигунів;
в) забезпечують виконання Україною міжнародних зобов'язань з
реалізації міжнародних контрактів з розробки авіаційної техніки та
авіаційних двигунів, постачання авіаційної техніки та авіаційних
двигунів, виробництва авіаційної техніки та авіаційних двигунів,
ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.
Перелік суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджено
тимчасові заходи державної підтримки ( 405-2010-п ), формує
Міністерство промислової політики України та затверджує Кабінет
Міністрів України.
Суб'єкти літакобудування, які не відповідають критеріям,
встановленим цією статтею, виключаються Кабінетом Міністрів
України із затвердженого Переліку за поданням Міністерства
промислової політики України. { Стаття 2 в редакції Закону N 1814-VI ( 1814-17 ) від
20.01.2010 }
Стаття 3. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, з метою створення
належних умов для забезпечення виконання Україною зобов'язань,
передбачених міжнародними договорами (угодами) України, до
суб'єктів літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2
цього Закону, застосовуються особливості сплати ввізного мита щодо
товарів за кодами Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) згідно з нормами пункту "р" статті 19 Закону
України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ), особливості
здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно з нормами статті
6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ), а також особливості сплати земельного
податку, податку на додану вартість, податку на прибуток
підприємств, встановлені відповідними податковими законами. { Стаття 3 в редакції Закону N 1814-VI ( 1814-17 ) від
20.01.2010 }
Стаття 4. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим
Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а
також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.
3. Внести зміни до таких законів України з питань
оподаткування:
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р.,
N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283,
N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст.143)
доповнити пунктом "р" такого змісту:
"р) у період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при
ввезенні на митну територію України матеріали, комплектуючі вироби
і обладнання (далі - товари), що використовуються для потреб
розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг
підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну
підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі
товари не виробляються підприємствами на території України або
коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним
класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг),
визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім
підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України
відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в
порядку і розмірах, визначених Законом";

{ Підпункт 2 пункту 3 статті 4 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Підпункт 3 пункту 3 статті 4 втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 липня 2001 року
N 2660-IIIon top