Document 265-IV, valid, current version — Adoption on November 28, 2002
( Last event — Entry into force, gone December 11, 2002. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 1, ст. 3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на
2002 рік" ( 2905-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р.,
N 12-13, ст. 92) такі зміни:
1) у статті 1:
у частині другій цифри "49.573.467,3" та "9.785.152,4"
замінити відповідно цифрами "49.498.467,3" та "9.710.152,4";
у частині третій цифри "4.182.957,8" та "1.275.154,4"
замінити відповідно цифрами "4.107.957,8" та "1.200.154,4";
2) у статті 9 цифри "12.790.158,1" замінити цифрами
"15.598.240,9";
3) до додатка N 2 внести зміни відповідно до додатка N 1 до
цього Закону;
4) до додатка N 3 внести зміни відповідно до додатка N 2 до
цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 265-IV

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік"
Зміни до додатка N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
"Фінансування Державного бюджету
України на 2002 рік"
( 2905-14 )

(тис. грн.) ------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний | | | фонд | фонд ------------------------------------------------------------------ Загальне 4 107 957,8 2 907 803,4 1 200 154,4
фінансування
400000 Внутрішнє 4 854 318,5 4 598 496,3 255 822,2
фінансування
401000 Довгострокові 1 362 532,0 1 362 532,0
зобов'язання
401100 випуск 2 425 000,0 2 425 000,0
406000 Надходження від 3 325 112,2 3 159 290,0 165 822,2
приватизації
державного майна
406100 Надходження від 3 250 000,0 3 152 500,0 97 500,0
приватизації
державного майна
(крім об'єктів,
для яких
передбачено
окремий розподіл
коштів відповідно
до Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки) та
інших надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з
процесом
приватизації та
кредитування
підприємств __________________________________________________________________

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України
на 2002 рік"
Зміни до додатка N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"
"Розподіл видатків Державного
бюджету України на 2002 рік"
( 2905-14 )

(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: Код | Найменування |-----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------| | | Всього | поточні | з них: | капітальні | Всього | поточні | з них: | капітальні | | | | |-------------------------| | | |---------------------| | | | | | оплата |комунальні | | | | оплата |комунальні| | | | | | праці |послуги та | | | | праці |послуги та| | | | | | |енергоносії| | | | | енерго- | | | | | | | | | | | | носії | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6610000 Фонд державного 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0 107 622,2 100 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 132 479,6 майна України
6611000 Апарат Фонду 24 857,4 24 857,4 17 148,1 415,0 107 622,2 100 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 132 479,6 державного майна
України
6611020 Заходи,
пов'язані з 107 622,2 100 545,9 4 159,0 1 608,7 7 076,3 107 622,2 проведенням
приватизації
державного майна
Всього 39 788 314,9 36 838 436,2 7 939 867,8 1 084 108,0 2 863 895,0 9 710 152,4 7 302 740,3 798 069,7 271 471,1 1 652 047,9 49 498 467,3 __________________________________________________________________on top