Document 2631-III, valid, current version — Adoption on July 11, 2001
( Last event — Entry into force, gone August 7, 2001. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про пенсійне забезпечення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 44, ст.228 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення"
( 1788-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3,
ст. 10; 1993 р., N 29, ст. 303) такі зміни:
1. У статті 8:
1) частину першу після слів "здійснюється з" доповнити словом
"коштів";
2) доповнити статтю після частини другої новою частиною
такого змісту:
"Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій
території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та
соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок
перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни.
Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату
пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях",
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
2. Статтю 85 доповнити частиною другою такого змісту:
"Виплата пенсій провадиться за поточний місяць загальною
сумою у встановлені строки, але не пізніше 25 числа місяця, за
який виплачується пенсія".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 липня 2001 року
N 2631-IIIon top