Document 2620-IV, valid, current version — Adoption on June 2, 2005
( Last event — Entry into force, gone June 25, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 177 Сімейного кодексу
України і статті 32 Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст.352 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів
України ( 435-15 ) такі зміни:
1. У статті 177 Сімейного кодексу України ( 2947-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135):
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без
спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про
збереження та використання майна дитини в її інтересах.
Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби
та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи
такі потреби та інтереси";
доповнити після частини першої двома новими частинами такого
змісту:
"2. Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу
органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових
прав:
укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню
та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу
або обміну житлового будинку, квартири;
видавати письмові зобов'язання від імені дитини;
відмовлятися від майнових прав дитини.
3. Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою
дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише
з дозволу органу опіки та піклування".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно
частинами четвертою - сьомою;
частину сьому доповнити словами "та повернути доходи,
одержані від управління її майном".
2. В абзаці другому частини другої статті 32 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 40-44, ст. 356) слова "згода батьків (усиновлювачів)
або піклувальника" замінити словами "згода батьків (усиновлювачів)
або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 2 червня 2005 року
N 2620-IVon top