Document 258/95-ВР, invalid, current version — Loss of force on January 11, 2001, on the basis - 2210-III

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 12, ст.64 )
Про внесення змін та доповнень до Закону України
"Про обмеження монополізму та недопущення
недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 28, ст.202 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про обмеження монополізму та
недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій
діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 21, ст. 296; 1993 р., N 27, ст. 291; 1995 р., N 13, ст.85)
такі зміни і доповнення:
1. У статті 1: абзац четвертий викласти в такій редакції: "органи влади і управління - центральні та місцеві органи
державної виконавчої влади, представницькі органи та органи
місцевого самоврядування, органи управління громадських
організацій, а також асоціації, концерни, міжгалузеві, регіональні
та інші об'єднання підприємств при виконанні ними функцій
управління в межах делегованих їм повноважень"; доповнити статтю абзацом такого змісту: "господарюючий суб'єкт (підприємець) - юридична особа
незалежно від форми власності, що займається діяльністю по
виробництву, реалізації, придбанню товарів (робіт, послуг),
громадянин, який здійснює самостійну підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи, група зазначених юридичних та (або)
фізичних осіб, якщо одна або декілька з них здійснює контроль над
іншими, тобто має вирішальний вплив на їх господарську діяльність,
у тому числі на прийняття управлінських рішень на підставі:
володіння їх акціями (паями, частками); володіння або права
використання їх активів; прав, зафіксованих в установчих
документах або угодах (контрактах); збігу більш як чверті складу
органів управління та (або) спостережних рад тощо".
2. Статтю 4 доповнити новими абзацами такого змісту: "встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на
свої товари, що призводить до порушення прав споживачів; встановлення монопольно низьких цін (тарифів, розцінок) на
свої товари, що призводить до обмеження конкуренції".
3. Абзац третій пункту 1 статті 6 викласти в такій редакції: "примушення підприємців до вступу в асоціації, концерни,
міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємств, а також
до пріоритетного укладання договорів, першочергової поставки
товарів певному колу споживачів".
4. Статтю 7 доповнити абзацом такого змісту: "замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення юридичними
або фізичними особами реклами, яка не відповідає вимогам чинного
законодавства України і може завдати шкоди громадянам, установам,
організаціям або державі".
5. Пункти 2 і 3 статті 8 викласти в такій редакції: "2. Демонополізація економіки і розвиток конкуренції в
Україні забезпечуються згідно із спеціальною програмою, яка
розробляється Кабінетом Міністрів України та затверджується
Верховною Радою України. 3. Державний контроль за дотриманням антимонопольного
законодавства, захист інтересів підприємців та споживачів від його
порушень, в тому числі від зловживання монопольним становищем та
недобросовісної конкуренції, здійснюються Антимонопольним
комітетом України відповідно до його компетенції".
6. Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Антимонопольний комітет України
1. Антимонопольний комітет України утворюється Верховною
Радою України у складі Голови Комітету та десяти державних
уповноважених. У своїй діяльності Антимонопольний комітет України
підпорядкований Кабінету Міністрів України та підзвітний Верховній
Раді України. Антимонопольний комітет України утворює територіальні
відділення, повноваження яких визначаються Комітетом в межах його
компетенції. Антимонопольний комітет України і його територіальні
відділення становлять систему органів Антимонопольного комітету
України, яку очолює Голова Комітету.
2. Антимонопольний комітет України керується Конституцією
України ( 888-09 ), Законом України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ), цим Законом, іншими актами законодавства
України, а також міжнародними договорами, в яких бере участь
Україна".
7. Статті 10, 11, 12 виключити.
8. Статті 13, 14 і 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Доступ до інформації
Господарюючі суб'єкти (підприємці), органи влади і управління
та їх службові особи зобов'язані на вимогу державних
уповноважених, голів територіальних відділень Антимонопольного
комітету України подавати документи, письмові та усні пояснення,
іншу інформацію, необхідну для здійснення Антимонопольним
комітетом України і його територіальними відділеннями завдань,
передбачених чинним законодавством.
Стаття 14. Контроль за створенням, реорганізацією (злиттям,
приєднанням), ліквідацією господарюючих суб'єктів
З метою запобігання монопольному становищу окремих
підприємців на ринку створення, реорганізація (злиття,
приєднання), придбання активів, ліквідація господарюючих
суб'єктів, створення асоціацій, концернів, міжгалузевих,
регіональних та інших об'єднань підприємств, перетворення органів
управління в зазначені об'єднання у випадках, передбачених чинним
законодавством, здійснюються за умови одержання згоди на це
Антимонопольного комітету України.
Стаття 15. Контроль за придбанням часток (акцій, паїв)
господарських товариств
Придбання часток (акцій, паїв) господарських товариств
господарюючим суб'єктом (підприємцем) у випадках, передбачених
чинним законодавством, здійснюється за умови одержання згоди на це
Антимонопольного комітету України".
9. У статті 16: у пункті 1 слова "управління" та "розпорядження" замінити
відповідно словами "відділення" та "постанову"; у пункті 3 слова "розпорядження" та "управлінь" замінити
відповідно словами "постанова" та "відділень".
10. Статті 17, 18 виключити.
11. Статті 19 і 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Накладання штрафів на підприємців - юридичних
осіб
Штрафи на підприємців - юридичних осіб накладаються
Антимонопольним комітетом України за: вчинення дій, передбачених статтями 4-7 цього Закону,
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень
Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень
про припинення порушень антимонопольного законодавства,
відновлення початкового стану або зміну угод, що суперечать цьому
Закону, - у розмірі до п'яти відсотків виручки підприємця від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний
рік, що передував року, в якому накладається штраф; неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо
недостовірної інформації Антимонопольному комітету України і його
територіальним відділенням - у розмірі до половини відсотка
виручки підприємця від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому
накладається штраф. У разі, якщо обчислення виручки підприємця неможливе, або
виручка відсутня, штрафи, зазначені в абзаці другому цієї статті,
накладаються у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а штрафи, зазначені в абзаці третьому, - у
розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У
разі, якщо підприємець працював менше одного року, штрафи
обчислюються від виручки підприємця за час, що передував
порушенню. Рішення щодо накладення штрафів у розмірах понад чотириста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно
Антимонопольним комітетом України на його засіданнях. П'ятдесят відсотків сум штрафів зараховуються до державного
бюджету, п'ятдесят відсотків - до цільового позабюджетного фонду
розвитку і захисту конкуренції.
Стаття 20. Адміністративна відповідальність службових осіб
та громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю
Службові особи органів влади і управління, керівники
(розпорядники кредитів) підприємств (об'єднань, господарських
товариств тощо), а також громадяни, які займаються підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи, несуть адміністративну
відповідальність згідно з чинним законодавством за: вчинення дій, передбачених статтями 4-6 цього Закону; неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо
недостовірної інформації Антимонопольному комітету України і його
територіальним відділенням; ухилення від виконання чи несвоєчасне виконання рішень
Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень. Штрафи стягуються в судовому порядку".
12. У назві розділу VI слово "розпоряджень" замінити словом
"рішень".
13. Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Розгляд справ про порушення антимонопольного
законодавства
Антимонопольний комітет України, державні уповноважені,
адміністративні колегії та територіальні відділення Комітету в
межах своєї компетенції розглядають справи про порушення
антимонопольного законодавства і за результатами розгляду
приймають рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством".
14. У статті 24: у назві та тексті слова "розпоряджень", "управлінь" замінити
відповідно словами "рішень", "відділень"; пункт 1 після слів "мають право" доповнити словами "у
тридцятиденний строк".
15. У статті 25: у назві та тексті слова "розпоряджень", "управлінь" замінити
відповідно словами "рішень", "відділень"; пункт 2 доповнити реченням такого змісту: "За кожний день
прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора
відсотка від суми штрафу".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 липня 1995 року
N 258/95-ВРon top