Document 257-99-п, current version — Revision on May 1, 1999, on the basis - 783-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 лютого 1999 р. N 257
Київ
Про затвердження плану дій на 1999 рік щодо
реалізації Програми зайнятості населення та
кошторису витрат державного фонду сприяння
зайнятості населення на 1999 рік
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 783 ( 783-99-п ) від 10.05.99 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити план дій на 1999 рік щодо реалізації Програми
зайнятості населення на 1997-2000 роки, схваленої постановою
Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1996 р. N 1591
( 1591-96-п ), та кошторис витрат державного фонду сприяння
зайнятості населення на 1999 рік, що додаються.
2. Пенсійному фонду за результатами роботи у I кварталі
1999 р. внести Кабінетові Міністрів України пропозиції про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 1998 р. N 1699 ( 1699-98-п ) "Про бюджет Пенсійного
фонду на 1999 рік" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 43,
ст. 1595) щодо суми відшкодування Пенсійному фонду витрат,
пов'язаних із достроковим виходом на пенсію працівників відповідно
до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ).
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям інформувати
Міністерство праці та соціальної політики про реалізацію заходів
плану дій, термін виконання яких надійшов.
4. Міністерству праці та соціальної політики щоквартально
інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання
зазначеного план дій.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1999 р. N 257

ПЛАН
дій на 1999 рік щодо реалізації Програми
зайнятості населення на 1997 - 2000 роки
------------------------------------------------------------------ Зміст | Виконавці | Термін | | виконання ------------------------------------------------------------------
Сприяння підприємництву, розвитку гнучких
форм зайнятості, створенню нових місць

1. Забезпечити контроль за Фонд державного протягом
додержанням умов договорів майна, року
купівлі-продажу об'єктів Рада міністрів
приватизації щодо збереження Автономної
та створення робочих місць Республіки
Крим обласні,
Київська і
Севастопольська
міські
держадміністрації
2. Застосувати нові способи Фонд державного протягом
приватизації з метою майна року
підвищення привабливості
українських підприємств для
потенційних покупців на
міжнародних ринках та
залучення іноземного капіталу
3. Забезпечити під час проведення Мінагропром, протягом
реструктуризації колективних Рада міністрів року
сільськогосподарських Автономної
підприємств створення нових Республіки Крим,
робочих місць обласні
держадміністрації
4. Впроваджувати заходи щодо Мінагропром, протягом
розвитку підсобних промислових Рада міністрів року
підприємств та промислів для Автономної
розширення попиту на ринку Республіки Крим,
праці на спеціалістів із числа обласні
сільського населення держадміністрації
5. Сприяти розширенню та Мінагропром, протягом
становленню приватних Рада міністрів року
господарств, що створюють нові Автономної
робочі місця в тваринництві, Республіки Крим,
переробній промисловості та обласні, Київська
торгівлі і Севастопольська
міські
держадміністрації
6. Визначити мережу навчальних Міносвіти до 1
закладів післядипломної освіти листопада для професійного перенавчання 1999 року незайнятого населення з метою їх залучення у сферу підприємництва та малого бізнесу
7. Провести аналіз впливу Мінпраці, до 1
впровадження спеціального Донецька, листопада режиму інвестиційної Луганська 1999 року діяльності на територіях обласні пріоритетного розвитку, держадміністрації віднесених до спеціальних економічних зон, на стан збереження ефективно діючих та створення нових робочих місць
Запобігання масовому безробіттю та соціальний захист
неконкурентноспроможних верств населення на ринку праці
8. Передбачити під час Рада міністрів до 1
затвердження регіональних Автономної квітня
програм зайнятості заходи щодо республіки Крим, 1999 року створення робочих місць із обласні, Київська залученням різних джерел і Севастопольська фінансування для забезпечення міські зайнятості населення держадміністрації відповідно до визначеної потреби (додаток 6)
9. Впроваджувати за участю Рада міністрів протягом
об'єднань роботодавців і Автономної року
профспілок додаткові Республіки Крим,
організаційні заходи, а також обласні, Київська
залучати нетрадиційні джерела і Севастопольська
фінансування для сприяння міські
зайнятості населення в держадміністрації
областях, районах, містах, де
фактичний рівень безробіття
перевищуватиме прогнозні
показники (додатки 2, 4)
10. Визначити навчальні заклади Міносвіти, до 1
післядипломної освіти в Мінвуглепром липня
районах закриття шахт, де може 1999 року бути здійснено перепідготовку фахівців вугільної промисловості відповідно до потреб ринку праці
11. Сприяти у виділенні земельних Мінагропром, протягом
ділянок особам, які Рада міністрів року
повертаються з міст до Автономної
сільської місцевості, для Республіки Крим,
вирощування обласні
сільськогосподарських культур, держадміністрації
а також у забезпеченні
посівним матеріалом,
молодняком худоби і птиці,
мінеральними добривами,
кормами та іншими
матеріально-технічними
ресурсами
12. Забезпечити під час Агентство з протягом
впровадження процедури питань року
банкрутства підприємств банкрутства
збереження виробничого
потенціалу та робочих місць
13. Здійснити заходи щодо Мінпраці, до
запровадження з 1 січня 2000 Мінекономіки, 1 вересня року механізму фінансування Мінфін, державна 1999 року компенсаційних виплат служба вивільнюваним працівникам за зайнятості, рахунок коштів державного Рада міністрів фонду сприяння зайнятості Автономної населення. Провести Республіки Крим, консультації з об'єднаннями обласні, Київська роботодавців та профспілок з і Севастопольська питання фінансового міські забезпечення зазначених змін і держадміністрації внести відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України
14. Здійснити бронювання 140 тис. Рада міністрів протягом
робочих місць на Автономної року
підприємствах, в установах і Республіки Крим,
організаціях для осіб, які обласні, Київська
потребують соціального захисту і Севастопольська
і не здатні на рівних міські
конкурувати на ринку праці держадміністрації
(додаток 3)
15. Провести аналіз стану Міносвіти, до 1
працевлаштування випускників Мінекономіки, жовтня
вищих та професійно-технічних Мінпраці, 1999 року навчальних закладів у розрізі державна служба регіонів та навчальних зайнятості закладів. Поінформувати Кабінет Міністрів України із зазначеного питання
16. Забезпечити організацію Рада міністрів протягом
сезонних робіт для незайнятих Автономної року
громадян та безробітних. Республіки Крим,
Створити та поповнювати банк обласні, Київська
даних про види та місця і Севастопольська
проведення сезонних робіт міські
держадміністрації,
державна служба
зайнятості
Професійна орієнтація, підготовка
та перепідготовка незайнятого населення
17. Забезпечити розширення державна служба протягом
профорієнтаційних послуг для зайнятості, Рада року
вивільнених працівників, у міністрів
тому числі з бюджетної сфери з Автономної
метою їх адаптації до нових Республіки Крим,
економічних умов та орієнтації обласні, Київська
щодо можливостей здобуття і Севастопольська
нової професії відповідно до міські
потреб ринку праці (додатки держадміністрації
1,5)
18. Організувати надання Міносвіти до 1
профорієнтаційних послуг учням червня
спеціалізованих 1999 року шкіл-інтернатів з метою правильного вибору ними спеціальностей, професій та сфери трудової діяльності
19. Здійснити заходи щодо державна служба протягом
розвитку, матеріально- зайнятості року
технічного та методичного
забезпечення системи
професійно-інформаційного
обслуговування незайнятого
населення і безробітних
Інформаційне, організаційно-методичне забезпечення
20. Забезпечити виконання Угоди Мінпраці, протягом
між Мінпраці та Міжнародною державна служба року
Організацією Праці "Політика зайнятості
активних партнерських
відносин. Національні цілі
України"
21. Здійснити перехід на сучасні державна служба протягом
інформаційні технології у зайнятості року
межах реалізації проекту
"Створення інформаційно-
довідкової системи служби
зайнятості"
22. Здійснити комплекс заходів Мінпраці, протягом
щодо зміцнення Мінфін, року
матеріально-технічної бази державна служба
державної служби зайнятості зайнятості,
для забезпечення якісного Рада міністрів
обслуговування громадян в Автономної
умовах зростаючого безробіття Республіки Крим,
обласні, Київська
і Севастопольська
міські
держадміністрації
23. Підготувати інформацію про Держкомстат до
рівень економічної активності 1 травня
населення у листопаді 1998 1999 року року (за підсумками вибіркового обстеження населення)
24. Розробити методичні Держкомстат, протягом
рекомендації щодо аналізу Мінпраці, року
показників зайнятості та Мінекономіки,
безробіття, які базуються на та державна
міжнародних визначеннях служба
поняттях зайнятості
25. Запровадити щоквартальні Держкомстат, до 1
обстеження домогосподарств з державна служба квітня
питань економічної активності зайнятості, 1999 року населення, залучаючи (за Рада міністрів необхідністю) до цієї роботи Автономної незайнятих та безробітних Республіки Крим, громадян обласні, Київська
і Севастопольська
міські
держадміністрації
26. Під час створення єдиної бази Агентство з протягом
даних про питань року
підприємства-банкрути банкрутства
передбачити включення
інформації щодо впливу
процедур банкрутства на
зайнятість населення
27. Запровадити у державних ДІНАУ протягом
друкованих засобах масової року
інформації розділи, сторінки,
присвячені розв'язанню проблем
зайнятості населення
28. Сприяти через центральну та ДІНАУ, протягом
місцеву державну пресу, Держтелерадіо року
телебачення і радіомовлення
інформаційній підтримці
ініціатив центральних органів
виконавчої влади щодо
виконання Програми зайнятості
населення на 1997-2000 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1999 р. N 257
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 783 ( 783-99-п )
КОШТОРИС
витрат державного фонду сприяння зайнятості населення
на 1999 рік
(млн. гривень)
1. Виплата допомоги у зв'язку з безробіттям 354,2
2. Професійна підготовка та перепідготовка незайнятого
населення і безробітних 48
3. Утримання державної служби зайнятості 58
4. Сприяння працевлаштуванню окремих категорій
громадян, створенню робочих місць на територіях
пріоритетного розвитку, переселенню сімей в сільську
місцевість 1,25
5. Організація громадських робіт 6,4
6. Забезпечення підрозділів державної служби зайнятості
службовими приміщеннями 17
7. Проведення науково-дослідних робіт з проблем
зайнятості населення 0,7
8. Забезпечення міжнародного співробітництва з питань
зайнятості населення 0,05
9. Інформаційно-довідкова, рекламна робота та інші
витрати, пов'язані з реалізацією програм зайнятості 2,2
10. Створення та утримання автоматизованої
інформаційно-довідкової системи 16
11. Підвищення кваліфікації працівників державної служби
зайнятості 0,2
12. Відшкодування Пенсійному фонду коштів за вихід на
дострокову пенсію 50 --------- Всього 554
( Кошторис в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-99-п ) від
10.05.99 )

Додаток 1
до плану дій на 1999 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення
на 1997-2000 роки
РОЗРАХУНКОВИЙ БАЛАНС
ринку праці в Україні в 1997 - 1999 роках
------------------------------------------------------------------ | 1997 р., |1998 р., |1999 р., | фактично |очікувано| прогно- | | | зовано ------------------------------------------------------------------
1. Пропозиції робочої сили, всього 1455,2 2035,7 2938,1
2. Кількість незайнятих осіб, для 392,3 677,9 1080
яких вирішується питання
працевлаштування, на початок року
3. Надійде на ринок праці протягом 1062,9 1357,8 1858,1
року, всього
в тому числі:
вивільнені з галузей національної 259,8 323 678
економіки
звільнені з причин плинності 433,3 433,5 483,7
кадрів
випускники навчальних закладів 77,6 93,8 128,8
інші категорії незайнятого 292,2 507,5 567,6
працездатного населення

4. Попит на робочу силу 303,5 366 467,8
5. Кількість осіб, що знімаються з 473,8 589,7 773,3
обліку для самостійного вирішення
питання про участь у трудовій
діяльності та з інших причин
6. Кількість незайнятих осіб, для 677,9 1080 1697
яких вирішується питання
працевлаштування, на кінець року
з них:
безробітні 637,1 1025 1618,1
7. Рівень зареєстрованого безробіття 2,33 3,77 5,95
(у відсотках до працездатного
населення у працездатному віці)

Додаток 2
до плану дій на 1999 рік щодо
реалізації Програми зайнятості
населення на 1997-2000 роки
ФОРМУВАННЯ
ринку праці в Україні (згідно з розрахунками
територіальних програм на 1999 рік)
(тис. чоловік) ----------------------------------------------------------------------- |Незайняте| У тому числі |населення|------------------------------------------ |на обліку|незайня-|вивіль- |звільне-|випуск-|інших |в службі |тих на |нюваль- |них з |ників |катего- Регіон |зайнятос-|початок |них з |причин |навча- |рій |ті, | року |галузей |плиннос-|льних |незай- |всього | |націо- |ті кад- |заклад-|нятого | | |нальної |рів |ів |насе- | | |економі-| | |лення | | |ки | | | ----------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка
Крим 111,4 39,3 25,1 18,3 4,6 24,1
Області:
Вінницька 90,1 34,9 18,5 14 4,2 18,5 Волинська 81 39,0 13,8 7,2 4,1 16,9 Дніпропетровська 224,6 72,1 52,3 49,6 8,3 42,3 Донецька 273,3 89,5 59,4 59,7 12,5 52,2 Житомирська 118,4 47,5 15,8 23,6 5,5 26
Закарпатська 93 36,8 18,7 12 3,6 21,9 Запорізька 104,9 37,6 24,9 23,3 4 15,1 Івано-Франківська 163,7 60,8 33,9 20,2 8,1 40,7 Київська 116,1 49 18,4 21,4 5,5 21,8 Кіровоградська 69 32,1 14,7 6,6 2,1 13,5 Луганська 132,2 46,6 32,1 23,7 7 22,8 Львівська 230 87,3 75 25 9,1 33,6 Миколаївська 92 29,2 18 22,2 3 19,6 Одеська 68,8 15,1 29,8 9,3 3,6 11
Полтавська 101 40,6 24,9 13,9 3,9 17,7 Рівненська 97,8 38 19,2 12,8 4,9 22,9 Сумська 102 40,9 19,1 18,9 4,2 18,9 Тернопільська 65,8 33,4 9,6 5,9 4,9 12
Харківська 131,2 54,7 28,9 18,7 4,8 24,1 Херсонська 54,1 16,7 11,2 11,2 2,1 12,9 Хмельницька 81,3 27,7 15,9 16 4,3 17,4 Черкаська 85,8 30,4 20,8 13,2 3,6 17,8 Чернівецька 48,1 18,9 8,7 7,7 2,1 10,7 Чернігівська 99,6 44,1 12,4 15,3 4,5 23,3 м.Київ 87,9 14,2 52 11 3,4 7,3 м.Севастополь 15,0 3,6 4,9 3 0,9 2,6 _______________________________________________________________________ Усього по Україні 2938,1 1080 678 483,7 128,8 567,6

Додаток 3
до плану дій на 1999 рік щодо
реалізації Програми зайнятості
населення на 1997-2000 роки
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СТРУКТУРА
пропозиції робочої сили в регіонах України в 1999 році
------------------------------------------------------------------ | Незайняте | З них Регіон | населення |------------------------------ | на обліку | жінки |молодь до | особи | в службі | |28 років |передпе- | зайнятості | | |нсійного | | | | віку ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка
Крим 111,4 71,8 35,5 5,1
Області:
Вінницька 90,1 52,4 33,9 3,5
Волинська 81 44,2 29,3 1,4
Дніпропетровська 224,6 130,9 73,2 8,4
Донецька 273,3 172,9 94,8 6
Житомирська 118,4 61 49,5 3,4
Закарпатська 93 54 31,5 3,3
Запорізька 104,9 63,2 35,4 8,2
Івано-Франківська 163,7 96,4 53,9 6,8
Київська 116,1 67,7 44,6 1,9
Кіровоградська 69 38,9 23,6 3
Луганська 132,2 84,1 44,5 3
Львівська 230 131,2 74,4 11,7
Миколаївська 92 50,3 32,9 3,9
Одеська 68,8 44,1 23,9 5,5
Полтавська 101 56,9 36,1 4,4
Рівненська 97,8 54,9 40,2 3,3
Сумська 102 66,4 38,9 2,7
Тернопільська 65,8 36,4 25,5 1,3
Харківська 131,2 83,4 40,3 7,2
Херсонська 54,1 30,6 18,7 2,6
Хмельницька 81,3 47,8 29,5 3,1
Черкаська 85,8 45,2 31,3 3,3
Чернівецька 48,1 31,6 17,1 1,8
Чернігівська 99,6 53,1 40,5 2,5
м.Київ 87,9 61,3 22,4 16,4
м.Севастополь 15 9,5 4,6 1 __________________________________________________________________
Усього по Україні 2938,1 1740,2 1026 124,7

Додаток 4
до плану дій на 1999 рік щодо реалізації
Програми зайнятості населення
на 1997-2000 роки
КІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ
та рівні безробіття в регіонах України
------------------------------------------------------------------------ | Кількість безробітних | Рівень безробіття на | протягом року, тис. | кінець року, відсотків Регіон | чоловік | |--------------------------+-------------------------- |1997 р.,|1998 р.,|1999 р.,|1997 р.,|1998 р.,|1999 р., |фактична| очіку- |прогно- |фактич- |очікува-| прогно- | | вана |зована | ний | ний | зований ------------------------------------------------------------------------ Автономна 40,3 53,9 89,6 1,82 3,08 4,79 Республіка Крим
Області:
Вінницька 33,6 49,5 75,1 2,19 3,51 5,04 Волинська 35,6 48,2 76,4 4,23 6,86 10,61 Дніпропетровська 55,2 97,8 179,6 1,66 3,29 4,97 Донецька 83,9 123,3 212,3 1,84 3,1 5,1 Житомирська 43 65,6 102,4 3,71 6,11 9,27 Закарпатська 31,1 48,7 83,3 3,07 4,98 7,79 Запорізька 36,4 52,7 82 1,75 3,07 4,44 Івано-Франківська 57,3 79,1 144,9 4,78 7,36 13,14 Київська 47,7 68,3 102,5 3,35 5,23 7,79 Кіровоградська 32,4 46,3 59,5 3,24 4,96 6,36 Луганська 53,9 71,6 102,8 2,12 3 4,2 Львівська 83,7 118,7 206,3 3,95 5,78 10,04 Миколаївська 27,8 44,3 74 2,28 3,75 6,03 Одеська 14,7 22,8 53,3 0,47 0,95 1,81 Полтавська 39,7 56,6 88,5 2,83 4,5 6,82 Рівненська 30,1 47,3 90,0 3,03 5,63 9,9 Сумська 34,9 54,2 93,0 3,08 5,43 8,98 Тернопільська 30,8 46,3 55,9 3,49 5,26 6,93 Харківська 55,3 82,4 119,7 2 3,13 4,41 Херсонська 21,1 28,2 43,3 1,49 2,26 3,62 Хмельницька 34,8 41,6 64,6 2,69 3,59 4,51 Черкаська 27,1 42,2 79 2,29 3,7 6,3 Чернівецька 14 24,9 41,5 1,92 3,5 6,1 Чернігівська 43,3 64,7 91,3 4,22 6,57 9,34 м.Київ 17,4 22,4 73,6 0,48 0,78 2,4 м.Севастополь 2,7 4,9 9,4 0,62 1,4 2,45 ________________________________________________________________________ Усього по Україні 1027,8 1506,5 2493,8 2,33 3,77 5,95

Додаток 5
до плану дій на 1999 рік щодо
реалізації Програми зайнятості
населення на 1997-2000 роки
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
сприяння зайнятості населення, передбачені проектами
територіальних програм зайнятості у 1999 році
(тис. чоловік) ----------------------------------------------------------------------------- |Незайня-| З них за напрямами |Питома |те насе-|----------------------------------------|вага Регіон |лення на| працевлаш- |професі-|участь |виплата|заходів |обліку в| тування |йна під-|в гро- |допомо-|активної |службі |---------------|готовка |мадсь- |ги по |політи- |зайнято-|всього |в тому |та пере-|ких |безро- |ки, від- | сті | |числі |підгото-|роботах|біттю |сотків | | |на се- | вка | | | | | |зонних | | | | | | |роботах| | | | ----------------------------------------------------------------------------- Автономна
Республіка Крим 111,4 17,2 0,555 5,5 3,5 71 23,5
Області:
Вінницька 90,1 14,9 0,31 3,7 6,9 54,8 28,3 Волинська 81 6,2 0,28 3,2 3,1 43,1 15,4 Дніпропетровська 224,6 50 0,9 7,3 4,1 145,2 27,3 Донецька 273,3 43,5 - 13,7 7,3 191,3 23,6 Житомирська 118,4 21 0,01 5 2,4 81,9 24 Закарпатська 93 14 0,58 2,4 2,1 69,9 19,9 Запорізька 104,9 22,8 0,14 5 4 69,5 30,3 Івано-Франківська 163,7 12,9 1,39 4 4,2 126 12,9 Київська 116,1 14,9 0,468 4 2,1 86,4 18,1 Кіровоградська 69 10,9 0,14 3,8 4,1 46,6 27,3 Луганська 132,2 26,4 - 7,8 6,1 75,5 30,5 Львівська 230 13,0 0,26 6,0 2,5 146,8 9,4 Миколаївська 92 20,8 0,85 3,1 3,3 59,7 29,6 Одеська 68,8 20,9 1,005 6,3 5,6 44,6 47,7 Полтавська 101 18,2 0,268 4,9 5,3 76,8 28,1 Рівненська 97,8 8,9 0,245 4,1 2,9 76 16,3 Сумська 102 9,6 0,428 5,6 1,7 77,7 16,6 Тернопільська 65,8 7,1 0,1 3,2 0,8 40,8 16,9 Харківська 131,2 22,7 0,193 6,7 10,4 89,2 30,3 Херсонська 54,1 14,2 1,318 2,8 3,2 35,2 37,3 Хмельницька 81,3 21,8 1 3,5 3,6 37 35,5 Черкаська 85,8 14,2 0,32 3,3 4,6 22,3 25,8 Чернівецька 48,1 2,4 0,3 1,5 1,8 32,6 11,9 Чернігівська 99,6 14,8 0,385 4 3,5 70,5 22,4 м.Київ 87,9 21,7 - 5,2 3,7 69,9 34,8 м.Севастополь 15,0 2,8 - 1 0,3 7,5 27,3 _____________________________________________________________________________ Усього по Україні 2938,1 467,8 11,445 126,6 103,1 1947,8 23,7

Додаток 6
до плану дій на 1999 рік щодо
реалізації Програми зайнятості
населення на 1997-2000 роки
ПОТРЕБА
у створенні робочих місць для забезпечення зайнятості
населення в окремих районах і населених пунктах України
------------------------------------------------------------------ | Чисельність | Необхідна | Кількість Район, населений пункт | населення, | кількість | робочих | для працев- | робочих | місця, які | лаштування | місць, | передба- | якого | одиниць | чається | необхідно | | ввести в | створити | | дію у | нові робочі | | 1999 році, | місця, | | одиниць | чоловік | | ------------------------------------------------------------------ 1. Сільські та гірські райони (населені пункти)
з надлишками трудових ресурсів
Закарпатська область
Райони: Берегівський 14000 7000 290
Великоберезнянський 6000 5000 604
Виноградівський 20000 15000 310
Воловецький 4800 4000 300
Іршавський 15500 10000 200
Міжгірський 11000 9000 40
Мукачівський 15700 12000 513
Перечинський 6200 5000 137
Рахівський 26500 20000 250
Свалявський 7400 5000 280
Тячівський 35000 25000 150
Ужгородський 11500 8000 400
Хустський 21000 15000 140
м.Мукачеве 12800 10000 860
Івано-Франківська область
Райони: Богородчанський 55 55 55
Косівський 20 20 20
Надвірнянський 100 100 100
Рожнятівський 50 50 50
Львівська область
Райони: Миколаївський 15461 15461 135
Мостиський 3503 3503 27
Перемишлянський 3940 3940 30
Самбірський 11270 11270 280
Сколівський 5535 5535 15
Старосамбірський 5295 5295 25
Стрийський 7730 7730 25
Турківський 5424 5424 46
Яворівський 10500 10500 1000
Одеська область
Райони: Арцизький 500 500 290
Балтський 1250 1250 90
Березівський 1110 1110 80
Белградський 3705 3705 320
Кілійський 1220 1120 190
Кодимський 1408 1408 80
Ренійський 880 880 155
Саратський 300 300 190
Рівненська область
м.Корець 680 640 64
м.Дубровиця 1650 822 30
Березнівський район смт Соснове 130 130 10
с.Балашівка 145 145 -
с.Бистричі 120 120 10
с.Прислуч 90 90 5
Володимирецький район с.Великий Жолудськ 137 120 -
с.Красносілля 132 125 -
с.Луко 168 130 -
с.Озерці 318 200 -
Демидівський район с.Малеве (Малівська 33 15 5
сільська Рада)
Корецький район с.Великі Межирічі 370 210 10
с.Гвіздів 110 80 5
с.Жадківка 60 60 -
с.Новий Корець 310 160 -
Костопільський район с.Деражне 100 80 8
Млинівський район смт Млинів 110 65 35
Острозький район с.Оженин 35 15 15
Радивилівський район с.Козин 20 20 20
с.Крупець 10 10 10
Рокитнівський район смт Рокитне 650 310 31
с.Більськ 200 150 15
Дубенський район смт Смига 65 40 10
Зарічненський район Борівська сільська Рада 140 66 2
Вичівська сільська Рада 120 60 2
Серницька сільська Рада 150 90 3
Рівненський район смт Оржів 50 50 50
смт Квасилів 50 50 50
Сарненський район м. Сарни 110 110 110
с. Чемерне 10 10 10
с.Катеринівка 100 80 10
смт Клесів 75 60 60
Сумська область
Краснопільський район с.Велика Рибиця 150 100 12
с.Самотоївка 80 50 12
Харківська область
Борівський район 1200 920 45
Чернівецька область
Райони: Вижницький 2190 2190 173
Герцаївський 3700 3700 55
Глибоцький 1305 1305 220
Заставнівський 2820 2820 115
Кельменецький 2095 2095 50
Кіцманський 5780 5780 240
Новоселицький 2085 2085 435
Путильський 2935 2935 180
Сокирянський 3210 3210 100
Сторожинецький 1975 1975 322
Хотинський 3680 3680 297
Чернігівська область
Райони: Куликівський 1700 1100 80
Менський 1700 1200 145
2. Райони (населені пункти), де передбачається
скорочення обсягів виробництва у зв'язку з
вичерпанням сировинних ресурсів, закриттям
(ліквідацією) народногосподарських об'єктів,
структурними змінами у виробництві
Донецька область
м.Єнакієве 2700 2000 617
м.Горлівка 8500 5160 4690
м.Краматорськ 2000 1540 402
м.Маріуполь 8400 6000 825
Волноваський район смт Донське 1200 1000 -
Запорізька область
Василівський район 3680 3500 - м.Енергодар 600 550
Львівська область
Жидачівський район 12620 12620 -
Миколаївська область
Райони: Єланецький 1600 1500 52
Новобузький 3000 2750 25
Новоодеський 3000 2800 85
Березнегуватський 1500 1200 50
Очаківський 1270 1200 5
м.Очаків 1930 1800 5
м.Первомайськ 6600 6200 51
Харківська область
м.Куп'янськ 3920 3100 300
м.Ізюм 5400 4300 290
Чернігівська область
м.Городня 3000 2500 50
м.Корюківка 1300 900 130
м.Ніжин 6600 5000 200
Ріпкинський район 2500 1900 25
Дніпропетровська область
Апостолівський район 300 300 300
3. Райони (населені пункти) з переважним розвитком
однієї - двох галузей, де існує диспропорція у
сфері докладання чоловічої і жіночої праці
Автономна Республіка Крим
м.Армянськ 2620 2200 150
м.Джанкой 4060 3400 60
м.Красноперекопськ 3290 2700 240
Дніпропетровська область
м.Жовті Води 300 200 200
м.Кривий Ріг 2800 2700 2700
м.Марганець 300 300 300
м.Орджонікідзе 500 500 500
м.Павлоград 180 180 180
м.Першотравенськ 40 40 40
м.Тернівка 100 100 100
Донецька область
м.Артемівськ 1800 1560 300
м.Дзержинськ 550 380 287
м.Димитров 600 400 250
м.Добропілля 1200 810 190
м.Донецьк 1280 1060 30
м.Жданівка 500 300 97
м.Красноармійськ 900 700 340
м.Кіровське 800 750 95
м.Новоградовка 400 300 42
м.Селидове 850 570 502
м.Сніжне 1700 930 488
м.Торез 2200 1470 895
м.Харцизьк 1200 1090 180
м.Шахтарськ 2300 1540 323
смт Світлодарське 1100 1100 70
(Дебальцівська міська рада)
смт Кринична (Макіївська
міська рада) 600 500 -
м.Вугледар 470 240 180
Мар'їнський район 1000 900 110
Кіровоградська область
м.Долинська 800 600 20
м.Помічна 240 190 15
Гайворонський район смт Завалля 420 370 17
Голованівський район смт Побузьке 260 210 12
Маловисківський район смт Смолине 1200 1000 45
Луганська область
м.Антрацит 194 194 194
м.Брянка 510 510 342
м.Кіровськ 150 150 150
м.Первомайськ 420 420 420
м.Сєверодонецьк 39 39 39
Попаснянський район 150 150 150
Львівська область
м.Борислав 4150 4150 150
м.Стрий 6540 6540 -
м.Червоноград 7371 7371 569
Пустомитівський район 8842 8842 48
Миколаївська область
м.Южноукраїнськ 4000 3800 71
Одеська область
м.Іллічівськ 1075 1075 190
м.Теплодар 2207 2207 500
Рівненська область
м.Кузнецовськ 2060 1970 126
Харківська область
м.Первомайський 3550 2850 271
4. Райони (населені пункти), визначені для розміщення
населення, яке відселяється з районів, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, та депортованих народів
Автономна Республіка Крим
Райони: Бахчисарайський 14569 12000 10
Білогірський 9145 7600 8
Кіровський 9020 7500 20
Нижньогірський 3470 2900 10
Совєтський 5333 4400 3
Житомирська область
Брусилівський район 1200 1200 74
Київська область
м.Березань 50 25 23
Баришівський район смт Баришівка 20 20 20
Яготинський район смт Згурівка 40 40 40
Макарівський район смт Макарів 46 46 46
Харківська область
Вовчанський район смт Вільча 1640 1300 100
5. Райони (населені пункти)
розташування військових гарнізонів
Житомирська область
м.Новоград-Волинський 1000 1000 53
Львівська область
Городоцький район 9673 9673 27
Чернігівська область
Козелецький район 1600 1000 130 __________________________________________________________________
ВСЬОГО 543232 452071 31512on top