Document 256-2001-п, invalid, current version — Loss of force on January 12, 2011, on the basis - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 березня 2001 р. N 256
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
Про затвердження Порядку обчислення та внесення до
Державного бюджету України рентної плати за нафту,
природний газ і газовий конденсат
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1426 ( 1426-2001-п ) від 26.10.2001
N 487 ( 487-2002-п ) від 11.04.2002
N 422 ( 422-2003-п ) від 31.03.2003 }
{ Термін дії Постанови продовжено на 2002 рік згідно з
Постановою КМ N 487 ( 487-2002-п ) від 11.04.2002 }
{ Термін дії Постанови продовжено на 2003 рік згідно з
Постановою КМ N 422 ( 422-2003-п ) від 31.03.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1604 ( 1604-2003-п ) від 15.10.2003
N 255 ( 255-2004-п ) від 04.03.2004 }
{ Щодо роз'яснення застосування Порядку додатково див.
Постанову КМ N 1718 ( 1718-2004-п ) від 23.12.2004 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 59 ( 59-2005-п ) від 19.01.2005
N 423 ( 423-2005-п ) від 08.06.2005
N 785 ( 785-2006-п ) від 05.06.2006
N 1570 ( 1570-2006-п ) від 08.11.2006
N 1850 ( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 }
{ Додатково див. Постанову Господарського суду м. Києва
N 6/41-А ( v6_41805-07 ) від 12.03.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 261 ( 261-2008-п ) від 26.03.2008
N 722 ( 722-2008-п ) від 20.08.2008
N 924 ( 924-2009-п ) від 03.09.2009
N 691 ( 691-2010-п ) від 04.08.2010 }

{ У назві та тексті постанови і назві Порядку слова і цифри
"нафту і природний газ у 2001 році" замінено словами
"нафту, товарний природний газ і стабільний газовий
конденсат" згідно з Постановою КМ N 1604 ( 1604-2003-п )
від 15.10.2003 }
{ У назві та тексті Постанови, Порядку і додатків до нього
слова "товарний" та "стабільний" у всіх відмінках виключено
згідно з Постановою КМ N 255 ( 255-2004-п ) від 04.03.2004 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок обчислення та внесення до Державного
бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий
конденсат (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2001 р. N 256
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 261 ( 261-2008-п )
ПОРЯДОК
обчислення та внесення до Державного бюджету України
рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення та внесення до
Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і
газовий конденсат (далі - рентна плата) у розмірах, установлених
законом.
У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні:
видобуток - технологічний процес вилучення з покладу в надрах
та підняття на поверхню вуглеводневої сировини (у тому числі під
час геологічного вивчення);
вуглеводнева сировина - нафта, природний газ (у тому числі
нафтовий (попутний) газ), газовий конденсат;
обсяг видобутої вуглеводневої сировини - обсяг нафти,
природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу),
газового конденсату, вилучені з покладу та підняті на поверхню, за
щомісячною геолого-технічною звітністю, складеною за формою, що
затверджується Мінпаливенерго разом з ДПА;
звітний (податковий) період - календарний місяць.
2. Платниками рентної плати є суб'єкти господарювання, які
видобувають вуглеводневу сировину на підставі спеціальних дозволів
на користування надрами, отриманих у встановленому законодавством
порядку (далі - платники).
3. Об'єктом оподаткування для рентної плати є обсяг видобутої
вуглеводневої сировини у звітному (податковому) періоді.
Обсяг видобутого природного газу (у тому числі нафтового
(попутного) газу), який реалізується у звітному податковому
періоді, коли такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому
Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного
газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що
використовується для потреб населення, визначається згідно з
актами приймання-передачі про реалізацію у звітному податковому
періоді, коли такий газ був видобутий, природного газу (у тому
числі нафтового (попутного) газу) для формування ресурсу, що
використовується для потреб населення, які не пізніше ніж 8 числа
місяця, що настає за звітним податковим періодом, підписуються
платником та уповноваженим суб'єктом на підставі укладених ними
господарських договорів. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 722 ( 722-2008-п ) від 20.08.2008 }
4. Розмір податкового зобов'язання з рентної плати
обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним
вуглеводневої сировини, встановлених законом ставок рентної плати
та коригуючого коефіцієнта, який у кожному податковому (звітному)
періоді розраховується відповідно до закону.

{ Абзац другий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 691 ( 691-2010-п ) від 04.08.2010 }

{ Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 691 ( 691-2010-п ) від 04.08.2010 }

5. Платник самостійно складає розрахунок податкових
зобов'язань з рентної плати (далі - податковий розрахунок), у
якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов'язання з
рентної плати, за формою, затвердженою ДПА.
У разі самостійного виявлення платником помилок у показниках
поданого органу державної податкової служби податкового розрахунку
сума податкового зобов'язання, визначена у такому податковому
розрахунку, може бути уточненою платником самостійно у порядку,
визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ).
6. Податковий розрахунок подається платником починаючи з
календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник
отримав дозвіл на початок (продовження) виконання роботи
підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта відповідно до
Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною
праці та його територіальними органами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631
( 1631-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42,
ст. 2222; 2004 р., N 10, ст. 617).
7. Платник протягом 20 календарних днів після закінчення
звітного (податкового) періоду подає податковий розрахунок органу
державної податкової служби:
за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в
отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами
для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення)
вуглеводневої сировини, у разі розміщення такої ділянки в межах
території України;
за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів
(обов'язкових платежів) у разі розміщення ділянки надр, межі якої
визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на
користування надрами для видобування (у тому числі під час
геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, в межах
континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної
зони України.
8. У звітному (податковому) періоді платник сплачує до 10, 20
і 30 числа поточного календарного місяця авансові внески
відповідно за першу, другу і третю декаду в розмірі однієї третини
суми податкових зобов'язань з рентної плати, визначеної у
податковому розрахунку за попередній звітний (податковий) період.
Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у
податковому розрахунку за звітний (податковий) період, сплачується
платником до Державного бюджету України протягом 10 календарних
днів після закінчення граничного строку подання такого податкового
розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
9. Відповідальність за правильність обчислення, повноту і
своєчасність внесення до Державного бюджету України сум податкових
зобов'язань з рентної плати та своєчасність подання податкового
розрахунку органам державної податкової служби несуть платники
відповідно до законодавства.
10. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю внесення до Державного бюджету України сум податкових
зобов'язань з рентної плати та своєчасністю подання податкового
розрахунку здійснюють органи державної податкової служби
відповідно до законодавства.
Органи державної податкової служби для забезпечення контролю
за правильністю визначення об'єкта оподаткування для рентної плати
взаємодіють з органами державного геологічного контролю та
державного гірничого нагляду в установленому порядку.
{ Порядок в редакції Постанов КМ N 59 ( 59-2005-п ) від
19.01.2005, N 261 ( 261-2008-п ) від 26.03.2008 }

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1850
( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1850
( 1850-2006-п ) від 29.12.2006 }on top