Document 2554-IV, valid, current version — Adoption on April 21, 2005
( Last event — Entry into force, gone May 13, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статей 26 та 50 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 21, ст.303 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 24, ст. 170) такі зміни:
1. Пункт 4 частини першої статті 26 викласти в такій
редакції:
"4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у
порядку, передбаченому цим Законом".
2. У частині першій статті 50 слова "на строк повноважень
ради" виключити.
3. Частину першу статті 50 доповнити реченням такого змісту:
"У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності
сільського, селищного, міського голови, у зв'язку з достроковим
припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада із
свого складу за пропозицією однієї третини депутатів від
загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який
працює в раді на постійній основі".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 квітня 2005 року
N 2554-IVon top